(13.53 hodin)
(pokračuje Škromach)

V zájmu bezproblémového převodu provádění poskytování náhrad při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání z pojišťoven na Českou správu sociálního zabezpečení dochází také k upřesnění požadovaných převáděných údajů a k návrhu změny účinnosti zákona k 1. lednu 2008. Důvod je také z hlediska nutnosti vypsání například výběrových řízení na celý systém výpočetní techniky apod.

Předpokládám, že tento návrh, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podpoříte a propustíte do třetího čtení, určitě případně s návrhy na vylepšení tohoto zákona podle vašich případných představ. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jste úvodní vystoupení pana ministra, a my jsme návrh ve druhém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, usnesení bylo rozdáno. Teď bych požádal pana poslance Miroslava Opálku, zpravodaje tohoto výboru, aby on přednesl také své úvodní slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a páni kolegové, náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se zabýval sněmovním tiskem 18. ledna tohoto roku. Jeho usnesení číslo 302 vyšlo pod sněmovním tiskem 1156/1 a bylo vám 23. ledna doručeno na lavice. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. A nyní mohu otevřít obecnou rozpravu. Takže otevírám obecnou rozpravu, mám tady písemnou přihlášku, ale to je až do podrobné rozpravy. Takže do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku písemnou a zdá se, že se nehlásí nikdo ani nyní. V tom případě obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Alfréd Michalík a pak paní poslankyně Horníková jako další. Takže nyní prosím pana poslance Michalíka, aby přečetl svůj návrh.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, využívám podrobné rozpravy k tomu, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku 1156, který máte všichni na stolech a který se týká přílohy číslo jedna k návrhu zákona - seznam nemocí z povolání. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Prosím, paní poslankyni Horníkovou, aby také přednesla svůj návrh.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Hezké odpoledne, já se vám, vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám, svůj návrh nemám v písemné podobě, takže ho musím přednést.

Můj pozměňovací návrh k zákonu o úrazovém pojištění zaměstnanců navrhuje zlepšení péče o pracovní úrazy pomocí sekundární prevence, která předchází poúrazovým následkům včasnou multidisciplinární péčí, a tím minimalizuje škody na zdraví způsobené pracovním úrazem a následně i ekonomické ztráty pojišťovny.

Můj pozměňovací návrh se týká § 16 odst. 1, 8, a zařazení nového odstavce 9.

V odst. 1 před text se zařadí slovo "primární".

Zdůvodnění: Nebyla doposud rozlišena primární prevence předcházení vzniku úrazových stavů a sekundární prevence předcházení poúrazovým následkům soustředěnou víceoborovou péčí.

Druhý návrh se týká odst. 8, který končí slovy "v příslušném kalendářním roce". Za odstavec 8 navrhuji vložit nový odstavec 9, který má toto znění: "Sekundární prevencí se rozumí předcházení poúrazovým trvalým následkům prostřednictvím programu multidisciplinární spolupráce pracovišť řešících problematiku úrazových a poúrazových stavů. Ministerstvo vyhlašuje na návrh Společnosti úrazové chirurgie programy sekundární prevence."

Zdůvodnění: Dochází k definici dosud nedefinované preventivní složky. Je určen realizátor a jeho odborná podpora.

Za odstavec 9 se vkládá text uvedený původně v závěru odstavce 8, to je: "Výše prostředků na prevenci v úrazovém pojištění v kalendářním roce činí šest procent z objemu dávek vyplacených v předchozím kalendářním roce…" Doplňují se následujícím textem: "s tím, že tyto budou rozděleny na primární a sekundární prevenci rovným dílem."

Zdůvodnění: Po rozdělení preventivního působení do složek je nezbytné rozdělit i finanční pokrytí nezbytné pro realizaci složek. Tento svůj návrh předám v písemné podobě předkladateli a zpravodaji, a abych nemusela znovu číst celou citaci § 9, odevzdám ho v písemné podobě. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A ještě poprosím paní poslankyni Páralovou.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přečetla svůj jediný pozměňovací návrh:

Do § 3 se vkládá nový odst. 2, který zní: "(2) Pojištění se mohou na základě svobodné vůle zúčastnit osoby samostatně výdělečně činné, a to za předpokladu, že se k účasti pojištění přihlásí u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a splní podmínky stanovené tímto zákonem." Dosavadní odst. 2 a 3 se označí jako odst. 3 a 4.

Odůvodnění: Doposud právní úprava neumožňovala, aby se osoby samostatně výdělečně činné zúčastnily úrazového pojištění, neboť pojištění bylo nastaveno jako pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Nyní je navrhována změna systému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na sociální systém úrazového pojištění, kde pojištěným není zaměstnavatel, ale zaměstnanec, a vznik pojistné události není vztažen k odpovědnosti, ale je považován v podstatě za sociální událost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP