(12.10 hodin)

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, i tato drobná, asi tříodstavcová novelka zákona byla v Senátu obohacena přídavkem, který se týkal návrhu na odložení účinnosti správního řádu, ale vzhledem k tomu, že správní řád začal již 1. ledna tohoto roku platit, jsem přesvědčen, že senátní verze je v podstatě nehlasovatelná, a proto žádám Sněmovnu, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas ve sněmovní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr František Bublan není přítomen. Ptám se, jestli se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu chce vyjádřit zpravodaj pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Nemá zájem.

Otevírám tedy rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Ivan Adamec. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Ivan Adamec: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já bych chtěl jenom k tomu říci, že to byl poslední pokus - a zoufalý pokus - Senátu, jak zastavit účinnost nebo zpomalit účinnost nového správního řádu. Vzhledem k tomu, že Sněmovna do konce roku tento bod neprojednala, je to skutečně přílepek Senátu, který děláme velmi zřídka (ironický smích), je to víceméně druhý pokus takovéhoto charakteru - velmi zřídka, přikláním se k názoru, že se o něm nedá hlasovat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Ivanu Adamcovi. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy. Nevidím ani nikoho, kdo by se hlásil do rozpravy z místa, proto rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1000/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1000/4."

Prosím pana místopředsedu Langera, aby případné rozhovory mimo bod č. 6 přenesl mimo sněmovnu.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 342 a ptám se, kdo je pro znění Senátu. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 171 poslanců pro 9, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat znovu hlasováním o sněmovní verzi, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu naší Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a potřebné kvorum 101 je nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 1000/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 343 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 343 z přítomných 172 poslanců pro 118, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu senátorovi Ivanu Adamcovi, děkuji panu ministrovi Liboru Ambrozkovi.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 7. Tím je

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1001/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1001/4. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Nedomu.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, a potom požádám paní zpravodajku Alenu Páralovou, pokud bude mít zájem. Vidím, že má, ovšem nikoli jako zpravodaj, ale do rozpravy. Dobře.

Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, na své 8. schůzi projednal Senát návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Tři z těchto návrhů by však mohly být s touto směrnicí v rozporu.

Z druhého a třetího pozměňovacího návrhu vyplývá, že pokud by u zaměstnavatele žádní zástupci zaměstnanců nepůsobili, neměl by zaměstnavatel žádnou povinnost informovat a projednávat. Směrnice 2002/14/ES však již v názvu a dále v odst. 8 a 23 preambule a v článku 1 odst. 1 hovoří o informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci. Návrhy by mohly být v rozporu také s článkem 9 této směrnice a článkem 7 odst. 6 směrnice 2001/2003/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo části podniků nebo závodů, které stanoví, že členské státy musí zajistit, že pokud v podniku nebo v závodě nejsou zástupci zaměstnanců z důvodů, které nezávisí na jejich vůli, musí být dotčení zaměstnanci předem informováni o stanovených záležitostech souvisejících s převodem.

Čtvrtý pozměňující návrh by úpravu mohl dostat do rozporu s článkem 9 směrnice. Stávající právní úprava týkající se poskytování informací o projednání se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez rozdílu velikosti. Článek 9 odst. 4 směrnice stanoví, že provádění ustanovení směrnice nezakládá dostatečný důvod pro jakoukoli regresi vůči běžnému stavu v jednotlivých členských státech a vůči obvyklé úrovni ochrany zaměstnanců v oblastech použití. Zároveň se v bodu 18 preambule směrnice stanoví, že účelem směrnice je mimo jiné nebránit členským státům v zavedení ustanovení příznivějších pro zaměstnance. Není proto možné v zákoně, jehož účelem je transpozice směrnice, snižovat stávající oprávnění zaměstnanců.

S návrhem zákona ve znění schváleném Senátem nedoporučuji souhlasit, doporučuji znění, ve kterém byl zákon postoupen Senátu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachovi. Paní zpravodajka řekla, že se přihlásí v rozpravě, proto rozpravu otevírám. V rozpravě jako první vystoupí senátor Jiří Nedoma a poté paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Nedoma: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, předložený návrh novely zákona č. 65/1965 Sb. si klade za cíl implementovat směrnici 2002/14 Evropského společenství, jak zde bylo již panem ministrem řečeno. Tato směrnice stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání některých záležitostí zaměstnavatelů se zaměstnanci nebo jejich zástupci.

Tato směrnice v úvodních ustanoveních kromě jiného uvádí, že je třeba podporovat a prohlubovat informování - a projednávání - o situaci vývoje zaměstnanosti uvnitř podniku v případě, že zaměstnanost uvnitř podniku je ohrožena.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP