(12.00 hodin)
(pokračuje Volný)

Zde Poslanecká sněmovna, protože s tou materií souhlasila, že to má být zrušeno, tak proti tomu prostě neprotestovala a senátní návrh schválila.

My jsme se v Senátu dlouho bránili dávat sami takovéto přílepky k nesouvisejícím zákonům, ale situace po několika letech dospěla do stavu, kdy jsme viděli, že z Poslanecké sněmovny přichází stále více a více přílepků, tak většina kolegů dospěla k závěru, že není důvodu, abychom se této, a říkám zcela nesprávné, praxi z hlediska kultury průběhu legislativního procesu, abychom se jí bránili také, pokud k tomu cítíme důvod.

Přijmete-li, dámy a pánové, svou původní sněmovní verzi tohoto návrhu zákona, já vás upozorňuji, že jsou tam velmi hrubé legislativně technické chyby. Například v nově navrženém paragrafu 14a, míněno tím v nově navrženém vámi, došlo v textu odstavce 1 k uvedení chybného odkazu. Tam se odkazuje na paragraf 2 odst. 4, správně má být odkázáno na paragraf 11 odst. 5. Čili takto hrubé legislativně technické problémy tam jsou, že se odkazuje na úplně jiné paragrafy a odstavce, řádově o několik paragrafů dál, v tomto případě o devět paragrafů. Čili schválíte-li svoji původní verzi, tak toto tam zůstane a mnohá ta ustanovení zákona budou neaplikovatelná.

Proto také já se přimlouvám k tomu, aby Poslanecká sněmovna tuto otázku ještě zvážila a přes kontroverzní návrh o změně formulace v zákoně o obcích o hrazení nákladů na výkon přenesené působnosti u obcí senátní verzi pokud možno schválila.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Jaromíru Volnému. Nyní pan poslanec Václavek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jenom pana senátora upozornil, že je rozdíl mezi přílepkem ze Sněmovny a ze Senátu. Ve Sněmovně se o každém přílepku hlasuje samostatně, což u senátního návrhu možné není. (Potlesk několika poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Ano, pan poslanec Václav Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, pokud jde o problém účinnosti, tak si myslím, že je vysvětlen a vyjasněn, pokud by byla přijata senátní verze. Pokud ale bychom hlasovali o verzi Poslanecké sněmovny, potom tedy tam zůstává datum 1. ledna 2006 a další postup není vyjasněn. Proto já procedurálně navrhuji, aby v případě, že při hlasování o senátní verzi nebude tato senátní verze schválena, bylo jednání o tomto bodu před hlasováním o verzi Poslanecké sněmovny přerušeno a požádán ústavněprávní výbor o stanovisko ke vzniklé situaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě pan senátor Jaromír Volný.

 

Senátor Jaromír Volný: Já ještě velmi krátce. Na tu námitku, že o jednotlivých pozměňovacích návrzích Senátu tady nemůžete hlasovat, to je pravda, tomu dávám plně za pravdu. Ve svém příspěvku jsem říkal, že z ústavněprávního hlediska ten rozdíl tam není, čili není to záležitost, bych řekl, pro Ústavní soud, že by Ústavní soud řekl, že tato praxe je v Senátu protiústavní a v Poslanecké sněmovně protiústavní není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nevidím nikoho, že by se hlásil do rozpravy, rozpravu končím.

Ptám se paní ministryně Dany Bérové, zda má zájem. Nemá zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj Zbyněk Novotný také nemá zájem o závěrečné slovo.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přenesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 991/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 991/4."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 339 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 172 pro 45, proti 16. Návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Nyní tedy se musíme vypořádat s procedurálním návrhem poslance Václava Exnera o přerušení tohoto bodu do vyjádření ústavněprávního výboru o účinnosti zákona, která je v zákoně ve znění Poslanecké sněmovny k 1. lednu letošního roku, když by samozřejmě po dnešním případném schválení a podpisu prezidenta do účinnosti mohl vstoupit nejdříve, podle mého soudu, 1. března, protože pan prezident bude mít 15 dnů a podle zákona o Sbírce zákonů by to tedy nemohlo být dříve než 15 dní po vyjití zákona ve Sbírce zákonů.

 

O procedurálním návrhu rozhodneme bezprostředně v hlasování pořadové číslo 340 a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání tohoto tisku. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 340 z přítomných 172 pro 37, proti 17. Návrh nebyl přijat.

 

Proto budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebné kvorum je nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu podle sněmovního tisku 991/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 341 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 173 pro 106, proti 5. Nehlasovalo 62. Konstatuji, že s návrhem zákona jsme vyslovili souhlas a zákon byl přijat.

 

Končím bod číslo 5. Děkuji paní ministryni Daně Bérové, děkuji panu senátoru Volnému a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

6.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1000/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1000/4. Vítám mezi námi senátora Ivana Adamce a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřili postupně ministr životního prostředí Libor Ambrozek a ministr vnitra František Bublan, pokud je přítomen.

Nyní tedy žádám pana ministra Libora Ambrozka, aby se vyjádřil k usnesení Senátu. Prosím, pane ministře, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP