(11.20 hodin)
(pokračuje Stodůlka)

Kvalifikovaná debata o výhodách a nevýhodách těchto typů se nikdy nevedla, vždy šlo buď o velmi obecnou debatu o přímé a zastupitelské demokracii, nebo o velmi konkrétní debatu o ustanoveních určitého návrhu.

Předložený ústavní zákon se pokoušel kombinovat obecné referendum s referendy o mezinárodních smlouvách. Vznikl jako potřeba spojit požadavek na schválení ústavního zákona umožňujícího obecná referenda s požadavkem možnosti použít jej rovněž pro schválení evropské ústavní smlouvy, což je jinak také mezinárodní smlouva. Problémem tohoto textu bylo určení, o čem vůbec může referendum proběhnout. Podstatné je dále pro určení charakteru referenda to, koho zavazuje. Zde se navrhovalo zavazovat státní orgány moci výkonné, jinými slovy vládu. Znamená to asi, že vláda v některých případech po rozhodnutí lidu připraví návrh zákona. Jaká je však potom pozice Parlamentu nad takovým zákonem?

Mnohem přehlednější je dle mého názoru, když ústavním zákonem přímo svěříme rozhodnutí o určité věci lidu -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane senátore, já vás nerad přerušuji, ale musím vás vést k věci. My projednáváme zákon o provádění referenda, nikoli ústavní rovinu. Já jsem vám dal velkou výhodu, nechal jsem vás hovořit před zpravodajem ústavněprávního výboru, to nedělám běžně. Udělal jsem to kvůli tomu, že vás uznávám jako předsedu stálé komise pro ústavu Senátu, ale opravdu vás prosím, abyste mluvil k věci.

Prosím, pokračujte.

 

Senátor Jiří Stodůlka: Ano, vyhovím vašemu požadavku, pane předsedající, s tím, že dodám, že vzhledem k tomu, že cesta ústavního zákona skončila v Senátu a že také zde je třeba osvětlit, proč Senát trvale zamítá tyto vaše iniciativy, proto jsem vám chtěl nastínit, jakým způsobem se ubírá myšlení senátorů, kteří rozhodují v této věci.

Vzhledem k tomu, že Senát ústavní zákon zamítl, leží zde před vámi zákon o provádění referenda, který byl Senátem logicky také odmítnut. Věřím tedy, že nebudete po doporučení pana ministra zaplevelovat Sbírku zákonů zákonem, který nemá žádný význam, a rovněž jej odmítnete. (Projevy nevole boucháním do lavic levé části spektra poslanců.) Důvody odmítnutí jsou v textu, který vám byl mnou předložen. Zákon trpí také několika vážnými právními vadami, které zde již tedy předestírat nebudu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Stodůlkovi. Ještě před rozpravou dám slovo panu zpravodaji Koudelkovi, aby se vyjádřil k usnesení Senátu, a potom otevřu rozpravu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vzhledem k tomu, že k textu zákona je připojena novela zákona o Ústavním soudu, domnívám se, že přijetí tohoto zákona je nemožné. Kdyby tam novela zákona o Ústavním soudu nebyla, bylo by podle mého názoru možné, aby zákon o provádění referenda v našem právním řádu existoval s tím, že vždycky by se aktivizoval v době a pro konkrétní případ přijetí příslušného ústavního zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Viděl jsem přihlášeného předsedu klubu KSČM Pavla Kováčika. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Myslím, že jsem to slovo měl dostat hned jako předseda klubu s přednostním právem, ale budiž, ono to ještě časově souvisí.

Kolegyně a kolegové, ráno jsme si tady prováděli takové menší školení, že se k sobě máme vzájemně chovat slušně. Já i slovo zaplevelení v souvislostech, v jakých zde bylo použito panem senátorem, považuji za určitým způsobem snižování významu Poslanecké sněmovny.

Děkuji. (Potlesk komunistických poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, kdo má zájem v otevřené rozpravě ještě vystoupit. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Potřebné kvorum je nastaveno.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o provádění referenda, o změně některých zákonů, zákon o provádění referenda podle sněmovního tisku 915/3."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 337 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 337. Z přítomných 173 pro 2, proti 37, nehlasovalo 134, návrh nebyl přijat. Konstatuji, že návrh zákona nebyl přijat.

 

Končím bod č. 3, děkuji panu ministru Zářeckému, děkuji panu senátorovi Stodůlkovi.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb.
/sněmovní tisk 948/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 948/4. Vítám mezi námi senátora Josefa Novotného.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane senátore, chtěl bych říci, že úprava Senátu návrh vylepšuje. Doporučuji senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Chce se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Miroslav Krajíček? Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Jako první se hlásí pan senátor Josef Novotný. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Josef Novotný: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, vážení poslanci, k návrhu zákona, kterým se mění zákon 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, bych chtěl uvést jen to, že pozměňovacím návrhem, který byl schválen Senátem, se navrhuje doplnit do zákona při platební neschopnosti vymezení místní příslušnosti úřadu práce k rozhodování o nárocích ve vztahu k nadnárodnímu zaměstnavateli, který nemá sídlo v České republice. Podle původní předlohy totiž by žádný úřad práce nebyl místně příslušný k rozhodování o nárocích podle tohoto zákona ve vztahu k zaměstnancům tohoto zaměstnavatele. Mohly by vzniknout spory a nejasnosti.

Řeší se to jednoduchým způsobem, že je tam doplněno "místní příslušnost úřadu práce, v jehož obvodu má tento zaměstnavatel svou provozovnu nebo organizační složku". Je to jednoduchá technická záležitost. Doporučuji, abyste ji podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 338 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 338. Z přítomných 174 pro 125, proti 28, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi Josefu Novotnému a končím bod č. 4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP