(11.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb.,
a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 991/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 991/4. Vítám mezi námi senátora Jaromíra Volného.

Prosím, aby se za navrhovatele vládu k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně informatiky Jana Bérová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, plénum Senátu projednalo novelu zákona o svobodném přístupu k informacím a přijalo dvanáct pozměňovacím návrhů. Většina senátních návrhů je pro text zákona přínosná a byla by pro předkladatele akceptovatelná. Součástí senátních pozměňovacích návrhů je však bohužel též návrh označený v usnesení č. 11, který s obsahem novelizovaného zákona nijak nesouvisí a který vkládá do zákona o obcích větu - cituji: "Náklady obcí na výkon přenesené působnosti hradí stát." Tato jediná věta má podle názoru některých senátorů v případě obcí zcela změnit způsob financování výkonu přenesené působnosti.

Senát vkládá do zákona jedinou větu, aniž by na ni navázal jakýkoliv proces a aniž by ji propojil se souvisejícími předpisy, a naopak zcela beze změny ponechává procesy navazující na současnou právní úpravu. Chybí především odpověď na zásadní otázky, kdo by měl náklady hradit, zda Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra nebo ministerstva příslušná jednotlivými typy přenesené působnosti. Jakým způsobem by byly náklady účtovány a v jaké výši. A chybí také provázání návrhu s dalšími právními předpisy, které se touto problematikou zabývají. Z hlediska ústavního je legitimní také otázka, zda toto ustanovení není diskriminační vůči krajům jako územně správním celkům a hlavnímu městu Praha, které také vykonávají přenesenou působnost, neboť jim by zůstal současný příspěvkový způsob hrazení nákladů podle § 29 zákona o krajích, resp. § 31 zákona o hlavním městě Praze.

Z výše uvedených důvodů není podle mého názoru možné přijmout návrh zákona ve znění předloženém Senátem, a to i přes podnětnost a opodstatněnost ostatních pozměňovacích návrhů. Doporučuji vám proto, abyste svým hlasováním podpořili návrh zákona ve znění, v jakém byl přijat Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni informatiky Daně Bérové a ptám se, jestli se chce k pozměňovacím návrhům Senátu zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Zbyněk Novotný. Má zájem? Nemá zájem.

Otevírám tedy rozpravu a v rozpravě jako první vystoupí pan senátor Jaromír Volný. A vidím ještě pana poslance Zdeňka Jičínského. Pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jaromír Volný: Dámy a pánové, já jsem u tohoto tisku zpravodajem náhradním, hlavním nebo garančním za Senát měl být pan senátor Zlatuška, ten si zlomil ruku, takže to zbylo na mě jako na zpravodaji ústavněprávního výboru.

Senát přijal pozměňovací návrhy ve 12 bodech, z toho 9 je čistě legislativně technických, tzn. opravil např. chybné odkazy, které vznikly tím, že do zákona promítla své představy pozměňovacími návrhy Poslanecká sněmovna, takže o těch legislativně technických tady nebudu mluvit. Z těch tří, které jsou věcné, tak o jednom z nich tady již promluvila paní ministryně, takže se omezím na ty další dva.

Pod bodem č. 2 té informace, kterou jste dostali od pana kolegy Zlatušky, se návrh, tedy návrh Poslanecké sněmovny, aby nebylo zakázáno zveřejňovat soudní rozsudky, rozšiřuje na pojem "rozhodnutí". Je nutno si uvědomit, že soud nerozhoduje jenom rozsudky, ale také např. usneseními a jinými formami, takže pojem rozhodnutí je správnější.

Bod 5 byl navržen ústavněprávním výborem Senátu a představuje spor o to, zda má soud mít možnost po přezkoumání všech aspektů žádosti přímo nařídit poskytnutí informací soudem správnímu orgánu. Představme si situaci, kdy ve správním rozhodnutí je žádost občana o poskytnutí informace zamítnuta, ten to dá k soudu a soud nyní rozhodne o tom, že on tu informaci měl dostat, že to rozhodnutí o zamítnutí není správné, a podle současného stavu vlastně ten soud má právo to rozhodnutí zrušit a proběhlo by nové správní řízení. Vámi navržená změna byla ta, aby správní soud přímo nařídil správnímu orgánu informaci poskytnout. Tady si myslím, že Poslanecká sněmovna neudělala dobře, protože to je prolomení výhradně kasačního principu ve správním soudnictví, a jde o nepřímou novelu soudního řádu správního. Vždyť Nejvyšší správní soud a soudní řád správní vznikl právě proto, aby se toto nedělo, aby v zákonech nebyla všelijaká speciální ustanovení nebo výjimky, které by říkaly, jak se má postupovat podle správního řízení ve speciálních případech. Čili ze všech zákonů se to vyhodilo a přijal se soudní řád správní a ponechalo se na rozhodnutí správního soudu, aby ta rozhodnutí rušil, aniž by ovšem sám substituoval rozhodnutí správního orgánu. Čili myslím, že je to velký zásah do našeho právního řádu a že ten by tam být neměl.

Pokud jde o třetí bod, o kterém tady mluvila již paní ministryně, tak je pravda, že je to pozměňovací návrh Senátu, který nesouvisí s tou materií a který v zákoně o obcích formulaci o tom, že obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů přenesené působnosti, také nahrazuje formulací "náklady obcí na výkon přenesené působnosti hradí stát", tzn. místo pouhého příspěvku by to měl hradit plně. Pokud říkala paní ministryně, že není jasné, který státní orgán by to dělal, myslím si, že by se to dělalo tak, jak se to dělalo, tzn. že v zákoně o státním rozpočtu byl vždycky v jedné kolonce příspěvek určován, pouze že teď by to nebyl příspěvek, ale bylo by to plné hrazení nákladů na výkon přenesené působnosti. Tento návrh má původ v tom, že vyjadřuje dlouho opakovaný názor představitelů samospráv v Senátu, že stát by měl úplně a jednoznačně hradit obcím výkon přenesené působnosti, který na ně stále ve větší míře přesouvá, často bez náležitého materiálního a finančního zajištění.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi. Nyní vystoupí pan profesor Zdeněk Jičínský, jinak nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, budu tu mluvit o určité otázce, která má obecnější charakter. Hovořil jsem o ní již na schůzi Sněmovny před Vánocemi, ale přesto považuji za vhodné, protože problém se opakuje, se k ní vyjádřit ještě nyní.

Paní ministryně tu uvedla výhrady vlády, pokud jde o ten apendix, který Senát připojil k tomuto projednávanému návrhu zákona, a její námitky jsou nepochybně správné, ale já budu o tom hovořit z jiného hlediska. Námitky vlády se soustřeďují na obsah, ale já chci hovořit o proceduře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP