(17.20 hodin)

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednal předložený návrh zákona s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ano, vidím pana poslance Schwippela. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedající. Nebudu opakovat argumentaci, kterou jsem uvedl v průběhu prvního čtení tohoto návrhu zákona. Domnívám se, že pokud jeho cílem je aktualizace některých stránek právní úpravy, tak jak o tom byla řeč, nebylo třeba rušit rodinné stříbro, jímž je jeden z nejstarších dosud platných zákonů z roku 1920, ale stačilo zrušit jeho prováděcí vyhlášky - podotýkám, že všechny, nikoliv pouze tu z roku 1932 - a nahradit je novými, které by lépe odpovídaly současnému stavu. Nebylo třeba předkládat a projednávat zákon, který podle mých informací odmítá významná část kronikářské obce.

Proto navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to byl návrh v obecné rozpravě, který se hlasuje na začátku třetího čtení. Kdo další do obecné rozpravy? Nikdo. Obecnou rozpravu končím.

Je zájem o závěrečné slovo od paní navrhovatelky nebo od pana zpravodaje? (Poznámka mimo mikrofon.) O návrhu nemůžeme hlasovat, je to návrh na zamítnutí, hlasuje se na začátku třetího čtení. Takže není zájem.

Otevírám rozpravu podrobnou. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak. I podrobnou rozpravu končím.

Protože nepadl v podrobné rozpravě návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání ani jiný návrh, o kterém lze hlasovat, končím i druhé čtení tisku 940, bodu 101. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji, a budeme pokračovat.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je bod 102. Je jím

 

102.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších
na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 941/ - druhé čtení

 

Požádám paní poslankyni Zuzku Rujbrovou a paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby zaujaly místa u stolku zpravodajů. Ještě doplním, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru a jeho usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 941/2.

Nyní požádám paní poslankyni Zuzku Rujbrovou, aby přednesla své úvodní slovo. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ano, děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám na počátku druhého čtení poslaneckého návrhu zákona připomněla, že jde o drobnou novelu zákona 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a v té souvislosti i zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, která dílčím způsobem řeší usnadnění vymáhání pohledávek, a to jednak v oblasti zaměstnanecké, kde by měla vést k tomu, že ve zkráceném řízení budou moci vymáhat své mzdové pohledávky a nebudou mít potom zpoždění oproti ostatním věřitelům při následné exekuci, a jednak v oblasti podnikatelské, pokud jde o zavedení nového dalšího způsobu výkonu rozhodnutí.

Návrh směřoval ještě do další oblasti, a to ustavení určité specifické formy předběžného opatření, která by pomohla zajistit majetek věřitelů do konečného rozhodnutí, ale s tímto řešení se ústavněprávní výbor, kterému jinak děkuji za aktivní přístup k projednávání návrhu, neztotožnil. Naopak ústavněprávní výbor doplnil do předlohy určité komplexní řešení, které se týká rovněž zákona o soudních exekutorech.

V této chvíli vám děkuji za pozornost a očekávám další pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů paní poslankyni Zuzce Rujbrové. Nyní žádám, aby se slova ujala zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji, pane předsedající. Ústavněprávní výbor projednal tisk číslo 941 na své schůzi číslo 198 dne 14. září roku 2005, a jak již ve své úvodní řeči uvedla zástupkyně předkladatelů, respektive paní doktorka Rujbrová, doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vypustila z tohoto tisku část návrhů, které byly v tisku 941 podány. Respektive tedy aby přijala k tomuto návrhu změny a doplňky obsažené v usnesení ústavněprávního výboru, které jste obdrželi jako tisk číslo 941/2.

Ústavně právní výbor se poměrně obšírně věnoval problematice obsažené v tomto tisku a konstatoval, že část je připraven podpořit a druhá část vyvolává pochybnosti o naplnění ustanovení a litery zákona, a proto Poslanecké sněmovně toto řešení nedoporučil. Paní předkladatelka na půdě ústavněprávního výboru toto rozhodnutí výboru víceméně respektovala, čili předpokládám, že se můžeme i dohodnout na znění doporučovaném ústavněprávním výborem. A v tom případě i já jako zpravodaj doporučuji Sněmovně, aby to vzala za základ dalšího projednávání a aby přijala usnesení ústavněprávního výboru.

Zároveň avizuji, že v podrobné rozpravě přednesu ještě pozměňovací návrhy, které vycházely z nezbytných legislativních úprav, a předložím další pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji paní zpravodajce za zpravodajskou zprávu.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Myslím, že není tedy v tom případě zájem o závěrečné slovo a můžeme přikročit k rozpravě podrobné. Tady bychom se měli vypořádat s návrhem, který přednesla zpravodajka, jestli za základ projednání vezmeme původní tisk, nebo usnesení ústavněprávního výboru. Ptám se zástupce navrhovatelů. (Poslankyně Rujbrová mimo mikrofon: Je to možné.) Tedy ano.

Ještě s procedurálním nebo s vysvětlením pan poslanec Koudelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Pane předsedající, ale návrh ústavněprávního výboru nemá povahu komplexního pozměňovacího návrhu, takže podle mne ho nemůžeme vzít za základ projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já jsem o tom také přesvědčen, ale protože to paní zpravodajka řekla, nemohu se s tím jinak vypořádávat.

Ptám se paní zpravodajky, jestli můžeme tedy postupovat normálním způsobem a budeme brát návrh ústavněprávního výboru jako jeden z pozměňovacích návrhů, který je samozřejmě součástí druhého čtení. Je tomu tak, ano?

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane předsedající, já myslím, že ten postup je správný, a mé doporučení bylo opravdu spíše doporučením týkajícím se hlasování o celkovém návrhu zákona, respektive pozměňovacích návrzích, s vědomím toho, že paní předkladatelka respektuje vůli ústavněprávního výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme pokračovat normálně. Budeme projednávat tedy tisk 941 a víme, že je tady pozměňovací návrh ústavněprávního výboru.

Kdo se hlásí do podrobné rozpravy? Pan poslanec Zdeněk Koudelka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, podávám dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. V části první /občanský soudní řád/ § 320f se doplňuje nový odstavec 3, který zní: "(3) Peněžní ústav, který vyplatí oprávněnému peněžní prostředky, byť částečně, si ponechá příkaz k výplatě."

Za druhé. K článku II usnesení ústavněprávního výboru, tisk 941/2, v části měnící zákon o soudních exekutorech § 47 odst. 1 třetí větě se slovo "nebude" nahrazuje slovem "není", slova "výše pohledávky oprávněného" se nahrazují slovy "výše závazků povinného" a slova "uspokojení pohledávky oprávněného" nahrazují slovy "splnění závazků povinného".

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP