(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Škopíkovi. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, zástupce navrhovatelů - paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se velmi krátce vyjádřila k vystoupením, která tady zazněla, a to spíš formou otázek na vás.

Tento zákon je v Poslanecké sněmovně minimálně půl roku. A mě trošku mrzí, že jsem nezaregistrovala zájem pana poslance Škopíka, aby se na tomto zákonu podílel tak, aby opravdu omezil spotřebu alkoholu mladistvých. Nicméně, samozřejmě že vedou i jiné cesty ke spotřebě alkoholu mladistvých. Je jich spousta. A já jsem už při prvním čtení říkala, že toto je pomyslně ten první bod, se kterým všechny světové, ale i evropské organizace počítají, který nám doporučují, který nám některé z nich dokonce již dneska přikazují.

Samozřejmě, ptám se ministra financí: Můžeme donekonečna zvyšovat spotřební daň na alkohol? Bezpochyby to také bude mít vliv, pokud pivo v české hospodě bude stát více než jakákoliv limonáda.

Já jsem pro. Pojďme o tom diskutovat. Pojďme diskutovat o tom, jaká je výchova mládeže. Kde se mladí lidé shromažďují? Jaká je podpora občanských sdružení pracujících s dětmi a mládeží? Kolik musí rodiče zaplatit za dětský tábor, pokud tam chtějí poslat svoje dítě? To jsou ale samozřejmě věci, které já vnímám jako velmi důležité a podstatné, nicméně nejsou spojeny v tomto případě s omezením reklamy na alkohol. Toto je opravdu bráno jako první krok, jako začátek cesty, která je před námi.

Na závěr mi dovolte, abych se pana kolegy Bratského prostřednictvím předsedajícího zeptala: Je nám přednější zdraví a normální život našich dětí, nebo závodní sporty, popř. různé další akce sponzorované firmami, které vyrábějí alkoholické nápoje?

Já jsem pro, a řekla jsem to již na začátku. Pokud se podaří nějakým způsobem ošetřit, jak pan kolega Pleva řekl, pozměňovacím návrhem to problematické ustanovení, budu velmi ráda. Nicméně já odmítám tu argumentaci, abychom jenom proto, abychom se dívali na sportovní aktivity, které sponzorují firmy vyrábějící alkoholické nápoje, abychom jenom proto rezignovali na snahu snížit spotřebu alkoholu u mladistvých. Myslím si, že musíme najít únosnou hranici. Já s tím souhlasím. Nezavádějme tu ale argumentaci - že jedno, nebo druhé. Já jsem pro kompromis. A pevně věřím, že se nám jej podaří najít.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo. Pan zpravodaj má zájem vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak.

V obecné rozpravě padl jeden návrh, a to od pana poslance Jana Škopíka, na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Pane zpravodaji, padl ještě jiný návrh? Nezaznamenal jsem jiný. Vy také ne. Pravděpodobně říkám všechny návrhy, které jsou k hlasování ještě před podrobnou rozpravou. Pokusím se přilákat z předsálí ostatní kolegy, aby přišli, jestli mají zájem hlasovat o tomto procedurálním návrhu k tisku 934.

Ještě jednou vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu pana poslance Jana Škopíka o vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání rozhodneme v hlasování pořadové číslo 513. To jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 513: z přítomných 88 pro 29, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme k rozpravě podrobné. Do té nemám žádnou písemnou přihlášku, ale eviduji přihlášku pana zpravodaje, který ji hlásil ve své obecné rozpravě. A potom paní navrhovatelku. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Mé pozměňovací návrhy jsou dva. První se týká bodu 2, kde se říká, že nemohou být sponzorovány akce určené pro osoby mladší 18 let. Aby nedošlo k pochybnosti, jaké akce to jsou - že to nejsou akce, které jsou přístupné mládeži, ale že jsou výslovně určeny - proto si dovolím navrhnout tento pozměňovací návrh: za slova "společenských akcí" se vkládá slovo "výslovně".

Druhý pozměňovací návrh je potom jednoduchý a týká se oné zmiňované Gambrinus ligy a problematiky s tím spojené: Část druhá se zrušuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Dovolte mi načíst tři pozměňovací návrhy, které se týkají následujících částí.

V části I v bodě 2 se bod 2 přejmenovává. V § 4 se doplňuje odstavec 3, který zní: "Odstavec 3. Sponzorování, jehož účelem je propagace alkoholického nápoje, je zakázáno, pokud jde o sponzorování sportovních, hudebních nebo jiných společenských akcí určených pro osoby mladší 18 let."

A dále se doplňuje v části první článek 2 Přechodná ustanovení, který má stejné znění, jako měl původní bod 4 v části první. Ostatní články se přeznačí.

V části třetí v účinnosti poté mi dovolte zmínit bod 2, který nově bude znít: "Ustanovení článku 1 bodu 2 týkající se přechodných ustanovení pozbývá účinnosti po uplynutí tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo další vystoupí v podrobné rozpravě? Nikdo. I podrobnou rozpravu končím.

V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, který by mohl být hlasován. Proto končím i druhé čtení tohoto návrhu a bod číslo 100. Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné, děkuji panu zpravodaji.

 

A budeme pokračovat bodem číslo 101. Tím je

 

101.
Návrh poslanců Jitky Gruntové, Vlastislava Antoláka, Radko Martínka
a Karla Šplíchala na vydání zákona o kronikách obcí
/sněmovní tisk 940/ - druhé čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujali svoje místo paní poslankyně Jitka Gruntová jako navrhovatelka nebo zástupce navrhovatelů a pan poslanec Lubomír Suk.

Pan kolega Pleva mu jistě rád uvolní místo a s kolegou Teplíkem to dohodne jinde. Mohu vás požádat? Ano. Děkuji, pane zpravodaji. Teď už nemusíte - teď už má pan kolega Suk zpravodajskou zprávu.

Ještě připomenu, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 940/2.

Prosím nyní zástupce navrhovatelů poslankyni Jitku Gruntovou, aby se ujala slova. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jitka Gruntová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jak už bylo řečeno, návrh zákona o kronikách, sněmovní tisk 940, byl přikázán a projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kde byl akceptován. Je jediný pozměňovací návrh, který se vztahuje k účinnosti zákona.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat kolegyním a kolegům z tohoto výboru za vstřícný postoj k návrhu, kterým se má nahradit dosud platný zákon č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách obecních, a k němu příslušné vládní nařízení č. 169/1932, o pamětních knihách obecních. Obě tyto legislativní normy jsou zastaralé, nevyhovují současné praxi. A jak už jsem zde řekla, v prvním čtení považujeme za nezbytné uvést je do souladu se stávající legislativou a zejména zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů poslankyni Jitce Gruntové. A nyní žádám pana zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí poslance Lubomíra Suka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP