(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, přestávka určená pro jednání klubu ODS uplynula a my budeme pokračovat v jednání. Nyní projednáváme poslední bod před blokem voleb a před volební přestávkou.

Hlásí se o slovo předseda volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Přestože jste mi velice sympatická, musím vznést námitku proti tomu, že teď zařazujete jiný bod, než byl schválen Poslaneckou sněmovnou. Poslanecká sněmovna schválila můj návrh, aby se dnešní volby uskutečnily v půl jedné, nikoli půl hodiny před polední přestávkou, jak jsme vždy schvalovali. Čili ve 12.30 mají být zahájeny volební body.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Čekala jsem na vaši námitku. O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, je mi líto, nemohu souhlasit s panem předsedou volební komise, neboť při přesné specifikaci zařazení bodu 231 jsme současně se zařazením jeho jako posledního bodu ze třetích čtení vypustili i to pevné časové zařazení bodů voleb s tím, že posledním třetím čtením je bod číslo 231, následují volby a poté polední přestávka. Toto bylo poslední hlasování v rámci procedury, tuším, včera.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pokud ovšem pan poslanec trvá na své námitce, mně nezbývá než nechat hlasovat o jeho námitce proti mému postupu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Pavla Hojdy, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 463 (ze 172 přítomných) pro námitku hlasovalo 44, proti 62. Jeho návrh nebyl přijat.

 

Nebyl přijat návrh pana poslance Hojdy a my budeme skutečně teď projednávat bod 231, kterým je

 

231.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských
službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1002/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra pan František Bublan a zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Pavel Severa. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 1002/3.

Otevírám rozpravu, do které se přihlásil nejdříve pan ministr, poté pan místopředseda Ivan Langer. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů byla vyvolána reakcí této Sněmovny přibližně před rokem, kdy byl vysloven dost velký nesouhlas se stávajícím znění tohoto zákona, především v oblasti úpravy platů, výsluh a odchodného. Jen připomenu, že zde zazněly hlasy o tom, že tyto nároky jsou příliš velké a neodpovídají průměrnému platu ve státní správě a v podstatě zvýhodňují jednu skupinu zaměstnanců státní správy. V tomto duchu byly také udělány úpravy tohoto zákona.

Přiznám se, že během posledních týdnů a měsíců jsem měl mnoho rozprav ať už s některými z vás, nebo s různými skupinami, protože tento zákon není jen o policii, ale i o dalších bezpečnostních sborech, a ty názory se velmi různí. V této chvíli mohu říci, že vládní návrh tohoto zákona je skutečně kompromis mezi všemi těmi postoji, a já budu hlasovat za ta stanoviska, která jsou vyjádřena ve vládním návrhu. Současně jsem s potěšením zjistil, že mnoho poslanců, kteří se zabývají touto tematikou, chápe ten pozitivní vliv a pozitivní změnu v této novele a jejich vyjádření jasně deklaruje, že chtějí, aby policie a ostatní sbory měly nový moderní zákon, který povede k lepším výkonům.

Jsem si ale vědom také toho, že pokud nastane nějaká změna ve smyslu odložení tohoto zákona nebo účinnosti, budeme zde za rok stát před stejným problémem, budeme mít opět nové pozměňovací návrhy a to samozřejmě se může opakovat za další rok nebo za dalších pět let. Takový je vývoj a taková budou i vaše stanoviska.

Nicméně mojí povinností je sdělit, že prosazuji vládní návrh a samozřejmě prosazuji i některé pozitivní změny, které zazněly ve druhém čtení nebo které byly koncipovány ve výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi také pár stručných poznámek k tomuto bodu.

Za prvé, situace v bezpečnostních sborech určitě není dobrá, vládne nejistota, roste počet příslušníků, kteří odcházejí.

Za druhé, v tuto chvíli, kdy není platný zákon, platí drahý nemotivační šestnáctitřídní platový systém. V tuto chvíli, kdy není zákon, vzrostla tarifní mzda z roku na rok o 22 %. Současně není zákon, a tudíž nedošlo k žádným pozitivním změnám. Povinnosti pro policisty, celníky, hasiče vykonávat svoji funkci a svoji práci kvalitně se nezměnily, a přesto bylo vyplaceno více než 3,5 mld. korun. A to není zákon.

A za poslední. Situace je charakteristická tím, že zbytky kariérního řádu se právě touto neexistencí zákona, tím, že se vyplatily tyto peníze, jen oslabily, a tím pádem i rozklad byl urychlen.

Já věřím pevně, že si nikdo nepřeje nestabilitu bezpečnostních sborů a že chceme situaci zlepšit. Zásadní rozdíl spočívá v tom, co považujeme za tu správnou terapii. Jsou zde kolegové, kteří jsou přesvědčeni o tom, že nový služební zákon je tou terapií, jsou zde kolegové, kteří jsou přesvědčeni, že tento nový zákon není tou správnou terapií. Já si myslím, že může být nový zákon správnou terapií na kritický stav v bezpečnostních sborech, pokud to bude zákon rozpočtově únosný, který bude znamenat skutečnost, že při jeho platnosti a účinnosti to nebude stát více, než to paradoxně stojí teď. Měl by to být zákon, který by měl zmírnit ty nejkřiklavější rozdíly mezi platy a požitky příslušníků Armády České republiky na jedné straně a policistů, hasičů, celníků, příslušníků Vězeňské služby na straně druhé. Měl by to být zákon, který bude stanovovat dlouhodobě pravidla hry, tedy ne zase nějaké přechodné období, které bude následně novelizováno. Měl by to být zákon, který bude přinášet principy kariérního řádu, a současně zákon, který bude přinášet motivaci, a to jak pozitivní, tak negativní, dlouhodobou či krátkodobou. A jestli něco chybí našim bezpečnostním sborům, tak je to právě pozitivní a negativní motivace, neboť teď platí, že pravidla se nezpřísnila, ale platy se zvedly. Nový zákon by měl znamenat zpřísnění pravidel a dlouhodobé ukotvení platů a výsluh tak, aby odpovídaly kvalitě či nekvalitě práce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP