(12.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Poslanci Občanské demokratické strany ve výboru pro obranu a bezpečnost předložili několik pozměňovacích návrhů, které představují kompromis v rámci těch bodů a těch principů, které jsem zde jmenoval. Zejména jsou to návrhy, které respektují fakt, že tato novela je spořivější oproti platné a účinné verzi. Současně ale ty návrhy se snaží respektovat a posilovat kariérní řád a současně stabilizovat bezpečnostní sbory. Budou-li tyto pozměňovací návrhy podpořeny i plénem, jsme připraveni návrh podpořit. Pokud tyto návrhy neprojdou, potom zákon jako takový podpořit nemůžeme, a nebude-li zákon, potom čas ukáže, čí metoda byla správná. Zda těch, kteří se domnívají, že situaci zlepšíme bez zákona, nebo těch, kteří se domnívají, že situaci můžeme zlepšit pouze novým zákonem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan Pavel Severa, kterému dávám slovo, a potom vystoupí předseda poslaneckého klubu KSČM pan Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Severa: Děkuji. Dámy a pánové já bych rád na začátku třetího čtení předložil legislativně technickou záležitost, která se dotýká doplnění návrhu k hlasování C, protože za předpokladu zrušení nebo odložení účinnosti zákona číslo 361/2003 Sb., jak je předmětem mého návrhu pod písmenem C, tak je nezbytné odložit i účinnost zákona souvisejícího, což je číslo 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Jak již z názvu této právní regulace vyplývá, tak jde o zákony skutečně související s tímto zákonem o služebním poměru, a lze tento můj návrh označit jako návrh, kterým se legislativně doplňuje zmíněný návrh na buď zrušení, nebo odložení účinnosti. Jde o postup souladný s jednacím řádem této Sněmovny.

Konkrétně tento krátký návrh zní: V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 253/2005 Sb., článek 22 zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

V případě alternativy zrušení: Tento zákon se zrušuje.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, poslanecký klub KSČM velmi dlouho, velmi složitě, velmi podrobně a velmi zodpovědně projednával náš přístup k zákonu, který právě je předmětem našeho jednání.

My nejsme apriorně proti tomu, aby nový služební zákon upravoval ty věci, které nutně upravit třeba je. My nejsme proti tomu, aby to, o čem hovořil například pan kolega Langer, se stalo realitou. My nejsme vůbec proti tomu, aby v rámci bezpečnostních sborů proběhly nutné strukturální změny, ovšem pokud ty nutné strukturální změny se nebudou týkat přímo těch lidí, kteří jsou v přímém výkonu služby, pokud se nutné strukturální změny dotknou především tam, kde je možno uspořit, to znamená, u nadřízených složek, policejního ředitelství, ministerstva atp.

Bohužel to, co máme k dispozici, se vůbec pozitivně nedotkne těch příslušníků bezpečnostních sborů, kteří jsou v každodenním přímém styku se zločinem, kteří jsou ohroženi na zdraví a životech při službě na silnicích a dálnicích, nebo hasiči při požárech, ekologických či jiných haváriích, příslušníci Vězeňské služby, ve službách, všichni ti, pokud bude tato navržená úprava přijata, to nijak pozitivně nepocítí. Možná dokonce dojde k tomu, že vzhledem k odchodům budou redukovány jejich počty, a tudíž těm, co přímo, jak se říká, šlapou ten chodník, ještě přibude práce.

Jsme přesvědčeni o tom, že navíc řešení, které bude přijato, musí zapadat i do systému zacházení s veřejnými penězi, a musím se také zmínit o tom, že je naprosto nestandardní, když například odchodné u armády je možná dramaticky jiné, než má být odchodné u policie, a při vší úctě k vojákům musím říci, že skutečně policisté, hasiči nebo příslušníci Vězeňské služby jsou dnes a denně daleko více ohroženi na zdraví a životech než vojáci, kteří jsou zde na území České republiky. Nemluvím o těch, kteří jsou v misích, to je jiná kapitola a také je to o jiných penězích.

Chceme, aby zákon o služebním poměru byl, nicméně chceme jej jiný, nový, lepší, systémovější. Proto tento podporovat nebudeme. Děkuji za pozornost. (Potlesk KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Ještě vidím pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Já poprosím Sněmovnu, aby vzala na vědomí mou opravu čísla článku. Špatně jsem přečetl číslo článku v mém doplňujícím návrhu - je to číslo 48.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. A pokud se již nikdo další skutečně nehlásí do rozpravy, tak rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova. Nechce ani pan ministr, ani pan zpravodaj.

A já poprosím pana zpravodaje, aby nám oznámil postup při hlasování a pak přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, budeme postupovat podle hlasovací procedury, kterou jsem si dovolil společně s legislativou dopředu předat zástupcům jednotlivých klubů, a budeme začínat blokem nekonfliktních návrhů výboru od písmene A1 až do písmene A20, potom budou následovat hlasování A6, dále hlasování o písmenu E, které vylučuje případně A7, postupně se budeme dostávat až k hlasování o písmenech G až I a úplně na konci bude hlasování pod písmenem C a jsou tam dvě alternativy - alternativa C1 a alternativa C2. Žádná z těchto alternativ nevylučuje to, že by se nemohlo hlasovat o všech návrzích předchozích, jsou zařazeny na konci a znamenají buď zrušení zákona, anebo odložení účinnosti.

Takže pokud někdo nemá zásadní připomínku k této hlasovací proceduře, kterou mají k dispozici minimálně zpravodajové jednotlivých klubů, tak bych, paní předsedající, navrhoval, že bychom mohli začít hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. I já se ptám kolegyň a kolegů, zda mají námitky k této navržené proceduře. Pokud tomu tak není, tak vás žádám, abyste hlasováním vyjádřili s navrženým postupem souhlas.

Kdo souhlasí… (O slovo se hlásí poslanec Hovorka.) Já prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Neviděla jsem pana poslance Hovorku, který se chce vyjádřit k navrženému postupu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom předřadit hlasování o pozměňovacím návrhu pod označením H před hlasování o F3, A14, B3 a G8. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vyjádří se pan zpravodaj.

 

Poslanec Pavel Severa: Přiznám se, že to má svoji logiku, protože hlasování pod písmenem H v bodě 9 je skutečně odlišné od všech ostatních návrhů A14, B3, F3 a G8, takže má to svoji logiku a já bych to mohl doporučit, pokud někdo nemá k tomu výhrady. Začínali bychom písmenem H.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Ptám se, zda má někdo výhrady. Jestliže ne, tak teď skutečně zahajuji hlasování o návrhu postupu procedury. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 465 z přítomných 176 pro návrh bylo 171, proti nikdo, takže návrh postupu je schválen.

 

Můžeme přistoupit k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP