(11.00 hodin)

Poslankyně Veronika Nedvědová: Nyní přistoupíme k hlasování legislativně technických úprav, které načetla paní poslankyně Šedivá. Jak řekl pan ministr, budeme hlasovat jednotlivě.

První je G 1 - stanovisko kladné. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 414. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh A3, je nehlasovatelný pozměňovací návrh G2. Proto přejdeme k pozměňovacímu návrhu G3. Stanovisko kladné. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 415. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro návrh 161, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: G4 - stanovisko kladné. (Ministr: Stanovisko kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 416. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Další by měl následovat pozměňovací návrh G5, ale pokud byl přijat pozměňovací návrh A3, je tento návrh nehlasovatelný. Také G6, kdy byl přijat pozměňovací návrh A8. Ten je také nehlasovatelný.

Dalším je G7. Stanovisko kladné. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 417. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 167 pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Na závěr budeme hlasovat o účinnosti pod písmenem G8. Kladné stanovisko. (Ministr: Stanovisko kladné.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 418. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 177 pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Má někdo pocit, že nebylo o některém z pozměňovcích návrhů hlasováno? Nevidím žádnou námitku, proto přednesu návrh usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 955, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 419. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 177 pro návrh 130, proti 45. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní budeme projednávat bod

 

75.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 917/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 917/3. Místa u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Petr Zgarba a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Řihák.

Otevírám rozpravu, do které vidím jednu přihlášku, a to pana poslance Karla Kratochvíleho. Prosím, pane poslanče.

Prosím pány, aby umožnili panu poslanci hovořit.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, velice se omlouvám, ale po zjištění dalších náležitostí si dovoluji stáhnout část svého pozměňovacího návrhu pod písmenem A bod č. 2.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Budeme poté hlasovat o vašem návrhu na stažení. Hlásí se někdo další do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl procedurou.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo. Paní předsedající,vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem procedury hlasování. Doporučuji u pozměňovacích návrhů obsažených v tisku 917/3 hlasovat následujícím postupem. Nejdříve bychom hlasovali o návrhu kolegy Kratochvíleho, který navrhl stažení svého pozměňovacího návrhu uvedeného ve sněmovním tisku 917/3 pod písmenem A2, poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích poslance Karla Kratochvíleho A1, A2 až A10. Navrhuji, abychom rozhodli jedním hlasováním.

Další hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Víchy pod písmenem B. Další hlasování o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Mandíka C2, C3 a C4 jedním hlasováním. Dále bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Mandíka C1 a C5 společným hlasováním. Na závěr hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu zpravodaji za přednesení návrhu dalšího postupu. Má někdo k navržené proceduře nějakou připomínku nebo jiný návrh? Pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Zpravodaj uvedl, že budeme ještě jednou hlasovat o A2, ačkoliv předtím bude hlasováno o stažení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Také jsem to postřehla. Jestli to bylo myšleno tak, že pokud bude Sněmovna souhlasit se zpětvzetím pozměňovacího návrhu, nebudeme o tom samozřejmě hlasovat. Nikdo nemá námitku. Protože to není jednoduchá procedura, nechám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 420 z přítomných 173 pro bylo 144, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP