(11.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kratochvíle na zpětvzetí jeho pozměňovacího návrhu pod písmenem A bod 2.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 421 z přítomných 173 pro hlasovalo 147, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl vzat zpět.

 

Pane zpravodaji, můžeme tedy pokračovat.

 

Poslanec Josef Řihák: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Karla Kratochvíleho A1a A3 až A10. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 422 z přítomných 174 pro bylo 154, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Řihák: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Josefa Víchy pod písm. B. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 423 z přítomných 174 pro bylo 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Řihák: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Mandíka C2, C3 a C4. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 424 z přítomných 174 pro bylo 148, proti dva. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Josef Řihák: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích poslance Josefa Mandíka C1 a C5. (Stanovisko zpravodaje kladné, ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 425 z přítomných 175 pro bylo 149, proti 4. I tyto návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Josef Řihák: Paní předsedající, odhlasovali jsme všechny pozměňovací návrhy a nyní můžeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 917, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 426 z přítomných 175 pro bylo 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodajovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterým se nyní budeme zabývat, je bod

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 517/2002 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 837/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně informatiky paní Dana Bérová a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Tom Zajíček. Pozměňovací návrhy vám byly rozdány jako sněmovní tisk 837/2.

Otevírám rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to pana poslance Zbyňka Novotného, kterému tímto udílím slovo.

 

Poslanec Zbyněk Novotný: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat Sněmovnu, aby s využitím § 86 odst. 2 rozhodla hlasováním o zpětvzetí mého pozměňovacího návrhu, který vám byl rozdán jako tisk 837/2 pod písm. C. Předem děkuji za kladné schválení mého návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Hlásí se zpravodaj pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych v rámci rozpravy vedené ve třetím čtení ještě avizoval některé legislativně technické úpravy a jednu informaci, která se týká sněmovního tisku 837/2.

Prosím ctěnou Sněmovnu, aby vzala na vědomí, že tento sněmovní tisk 837/2, který obsahuje pod písm. A pozměňovací návrhy, které byly vtěleny do usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 297 z 15. září 2005, doznal od druhého čtení určité změny, a já bych tuto změnu tady chtěl představit a odůvodnit proto, aby nedošlo k nějakému nedorozumění.

Paní kolegyně Šojdrová podala do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí řádně svůj pozměňující návrh. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na svém zasedání onoho 15. září 2005 tento její pozměňovací návrh řádně projednal a přijal. Technickým nedopatřením se nedostala tato část, která byla výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí odsouhlasena, do textu usnesení, který byl ve sněmovním tisku 837/1 předložen do druhého čtení. Prosím vás tedy, abyste vzali na vědomí, že zvlášť část šestá, tj. úprava zákona o účetnictví, která je již součástí sněmovního tisku 837/2, který máte před sebou pro třetí čtení, tak diference, která je mezi těmito dvěma sněmovními tisky, byla prostě způsobena tím, že technickým nedopatřením se schválený pozměňovací návrh nedostal do doporučení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

K tomuto sněmovnímu tisku, resp. k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, budu muset také načíst ještě tři pozměňovací návrhy, z nichž jeden se týká účinnosti, protože omylem je v textu napsáno, že se týká části 7 a 8, a správně by mělo být uvedeno části 6 a 7.

A pak jsou tady dvě legislativně technická opatření, kamž patří i návrh, který jsem tady právě avizoval a týká se těch pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy pod písm. A ve sněmovním tisku 837/2. Zahrnu do legislativně technických úprav, které tady představím nebo navrhnu Sněmovně v rámci své zpravodajské zprávy.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP