(18.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Přimlouvám se, aby i tento problém se v dalším projednávání zákona vyřešil. Prosím pana ministra, aby hledal možné řešení, jak pomoci lidem v Halenkovicích, kteří jsou postiženi nezaviněným špatným chováním průzkumné organizace.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, já chci navázat na slova pana ministra, který zde řekl, že ty dva zákony úzce souvisí. Já jsem zde v této Sněmovně na to upozorňoval a myslím si, že spíše mělo dojít k opačnému sledu, že měl být jako první schválen zákon horní a pak teprve zákon o tvorbě rezerv.

Já na rozdíl od některých jiných vidím tento zákon jako potřebný. Já se jen chci zeptat pana ministra, proč tak dlouho trvalo, než jsme našli tuto chybu. Jestliže je v tomto zákoně napsáno, že to má kontrolovat Český báňský úřad nebo obvodní báňské úřady, tak nevím, podle čeho kontrolovaly dosud tuto rezervu. Já jsem se dokonce setkal s názorem, že rezervy jsou tvořeny majetkem těchto společností. Chci se zeptat, jaký majetek je, když tyto firmy přijdou do konkursu nebo ukončí těžbu, tak jak se to pak bude hodnotit, protože všechen tento majetek je v podstatě k ničemu a stát by musel tento nepotřebný majetek likvidovat ze svých prostředků.

Protože se jedná o vážnou věc, jedná se o prostředky, které jsou umrtveny, a je tu snaha najít nějaké řešení, tak si myslím, že je to ryze finanční záležitost. Proto navrhuji, aby se tímto zákonem zabýval i rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji. Pane předsedající, cítím jako svoji povinnost reagovat na slova pana ministra Urbana. Děkuji mu velice za vstřícnost a velice mu děkuji za vysvětlení původu této novely, kterou jsme dostali na stůl. Jsem přesvědčen o tom, že nakonec v příslušném výboru, a já doufám, že to bude výbor hospodářský, najdeme rozumnou shodu, jako jsme ji našli i při minulém projednávání horního zákona, nicméně svůj návrh na vrácení k přepracování nestahuji. Pokládám jeho význam za určitou symboliku, že to chápeme jako problém, který zde leží.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Zdá se, že v tuto chvíli rozpravu ukončit mohu.

Pan ministr je tázán, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Nikoliv. Prosím pana zpravodaje, aby přistoupil k mikrofonu, shrnul rozpravu a předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Pane předsedající, moje úloha bude velmi jednoduchá. Během rozpravy zazněly dva návrhy, jestli jsem si to správně zaznamenal, a to návrh na vrácení k přepracování, návrh na přikázání výboru hospodářskému a návrh na přikázání výboru rozpočtovému.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Takže já zvoním. Pan poslanec Tomíček ještě upřesní. Na něco jsme zřejmě zapomněli.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ano, jde o opomenutí. Já jsem navrhoval, aby to projednal ještě výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže přikázání všem výborům bude samozřejmě podrobeno hlasování, ale až poté, co podrobíme hlasování návrh pana poslance Teplíka, který zní: Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 368. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 139 poslanců, 32 pro, 81 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru, pan poslanec Tomíček navrhl přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a další návrh zněl na projednání rozpočtovým výborem.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 369. Kdo souhlasí s tím, aby návrh projednal hospodářský výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 139 poslanců, 114 pro, nikdo proti. Hospodářskému výboru jsme přikázali k projednání tento tisk.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 370. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 139 poslanců, 42 pro, 29 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním pořadové číslo 371 rozhodneme o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 139 poslanců, 55 pro, 24 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Končím první čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi a panu poslanci Teplíkovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1097/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh postupně uvedou - ale obávám se, že jako jediný tento návrh uvede pan ministr Milan Urban i za nepřítomného a řádně omluveného ministra Libora Ambrozka.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, páni poslanci, vládní návrh zákona o hospodaření s energií je klíčovou normou pro veškeré aktivity související se zvětšováním účinnosti užití energie, od zpracování energetických koncepcí přes programy podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, provádění energetických auditů až po povinnosti dodržovat minimální účinnost při výrobě, přenosu a spotřebě energie.

Tato novela především implementuje do zákona novou směrnici Evropské unie o účinnosti užití energie v budovách. Nejdůležitější změny v zákoně jsou ve vyhodnocování a prokazování energetické náročnosti budov, zavedení povinnosti inspekcí kotlů, klimatizačních zařízení a systému energetických auditů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, a tím je pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, pan ministr velmi stručně odůvodnil předlohu tohoto zákona. Dovolte mi také býti pokud možno stručný a říci pouze pár připomínek.

Je to opět jeden ze zákonů, který se prolíná mezi zájmy průmyslu, to znamená především optimálního využití ušlechtilých forem energie, a mezi zájmy životního prostředí, řeknu-li to takto, to znamená býti k životnímu prostředí pokud možno co nejšetrnější, ale vždy v tom chybí to jedno - za jakou cenu tento krok je činěn.

Tento zákon je zákonem regulativním, je to zákon, který nařizuje nejen státu jako vlastníku, nejen krajům, obcím, ale také fyzickým a právnickým osobám, aby učinily některé kroky, které po nich jsou v tomto zákoně požadovány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP