(18.00 hodin)

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Já bych měl k tomuto předloženému návrhu také něco málo připomínek.

To, co říkal kolega Teplík, skutečně bylo probíráno při projednávání poslední novely horního zákona. Je pravdou, že tenkrát jsme si víceméně řekli, že nejvhodnější debata nad horním zákonem by byla nad komplexním novým zněním se vším všudy, protože v každém případě tato norma potřebuje zcela zásadní revizi a ne jen doplňování dílčích segmentů, které v mnoha případech sice řeší nějaký problém, nicméně zasévají problém další. Při té příležitosti chci ale upozornit na jednu věc. Samozřejmě tím, že se budeme vyhýbat řešení určitých problémů, ničemu nepomůžeme. Nicméně nejsem až takového radikálního vyznání, že bychom to měli vrátit k přepracování, protože nápad, který tato novela obsahuje, má racionální jádro. A jak zde bylo už řečeno, bylo o tom hovořeno.

Ale k samotnému problému, který je řešen tímto návrhem zákona. Dá se říci, že má dvě pozice, na které bych si dovolil upozornit, které v rámci diskuse bychom měli zvážit. Za prvé je to uložení v bance. Víte dobře, že hodnota peněz uložených v bance klesá. Nejsou až tak zcela kryty proti všem nahodilostem, které se mohou stát, protože samozřejmě banka jako soukromý subjekt v delším časovém horizontu, o který se samozřejmě v tomto případě jedná, nemusí být zrovna stabilní. To je jedna věc. Druhá věc je, zda by to nebylo lepší než na zvláštní účet dejme tomu na účet Úřadu pro zastupování státu pro věci majetkové, případně přímo Český báňský úřad, který samozřejmě ještě dává dobrozdání k finančním částkám, které jsou uvolňovány.

Druhá věc je, na co je to určeno. A to je právě to, proč jsem se začal bavit o hodnotě peněz. Báňský podnik dává na začátku, když to vezmeme od začátku, nejen návrhy na těžbu, postup a všechny věci, které s tím souvisí, ale samozřejmě i návrh na rekultivaci a opatření celého prostoru po skončení těžby. A práce, které jsou odhadovány na začátku, se dají nějakým způsobem kvantifikovat. Samozřejmě by bylo dobře, aby peníze, které jsou odkládány, saturovaly i výkon skutečné činnosti, kterou je třeba potom udělat. Jestli rekultivace 20 ha v rozsahu takovém a takovém, jak je technicky popsáno, stojí dnes dejme tomu pět milionů korun, nevím, kolik bude stát za pětadvacet či třicet let. Proto se bavím o hodnotě peněz, proto se bavím i o tom, jak zajistit, aby s penězi skutečně bylo vše uděláno, jak se má. Jedná se o práce převážně rekultivačního charakteru, charakteru ochrany přírody.

Já si dovolím pak navrhnout, abychom tuto novelu, pokud projde do druhého čtení, ještě dali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi, který vystoupil v již otevřené rozpravě. Jako další vystoupí pan poslanec Hojdar, potom pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, návrh tohoto zákona je poněkud podivný, zejména cesta, jakou se sem dostal. My jsme měli s náměstkyní ministra financí paní Trezziovou u nás dvě jednání na toto téma. Dvě jednání, kde jsme se bavili o tom, jakým způsobem docílit toho, aby peníze, které se uloží na účet, nebyly umrtveny, protože se jedná o nemalé prostředky, které by měly sloužit. Na druhém jednání, kterého se zúčastnila jak paní náměstkyně, tak její lidé i zástupce těžebních společností jak velkých, tak malých, jsme se domluvili, že po vzájemné poměrně rozsáhlé diskusi se tato záležitost znovu nějakým způsobem připraví a předloží se do této pracovní skupiny, abychom se o tom mohli bavit skutečně na velmi pracovní úrovni. O to víc mě překvapilo, že jsem najednou dostal tento návrh zákona přes Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ačkoliv návrh pana kolegy Teplíka na vrácení je z jeho strany pochopitelný, domnívám se, že jsme schopni na hospodářském výboru na základě těch dvou a dalších jednání, která vyvoláme, docílit toho, aby se tento návrh zákona dostal do takové podoby, aby skutečně sloužil. Aby na jedné straně zajišťoval garance, o kterých mluvil pan ministr, ale na druhé aby neubližoval podstatě věci, o kterou jde, to znamená, aby peníze skutečně mohly být používány a mohly sloužit účelům, ke kterým jsou určeny.

Pokud bych mohl požádat o propuštění do druhého čtení, na hospodářském výboru to bude určitě dále projednáváno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní vystoupí pan ministr Milan Urban s přednostním právem, potom pan poslanec Hovorka.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, musím uvést některé věci na pravou míru, aby bylo zjevné, o co tady jde.

Existovaly dva pohledy na to, jakým způsobem řešit rezervní finanční prostředky, které jsou důlní společnosti povinny vytvářet, které jsou povinny mít uloženy tak, aby v každém okamžiku byly schopny těmito finančními prostředky sanovat důlní činnost, kterou provádějí. Jeden pohled byl Ministerstva průmyslu a obchodu, druhý pohled byl Ministerstva financí. Vláda rozhodla, a z kolegiality se k tomu dál nebudu vyjadřovat, o tom, že v zákoně o rezervách bude celý tento mechanismus ošetřen. Tento zákon již byl projednán v prvním čtení v této Poslanecké sněmovně. Zákon o rezervách, který byl připraven Ministerstvem financí, mimo jiné v poznámkách pod čarou odkazuje na úpravu horního zákona. Tedy ten návrh, který je zde předkládán, není lidovou tvořivostí, ale je to reakce na to první čtení projednávaného zákona o rezervách.

V této chvíli si myslím, že je potřeba oba zákony projednávat ve výborech souběžně a posoudit, zda tento navrhovaný systém je tím systémem nejlepším. Tedy není to ani lidová tvořivost, není to ani návrh Ministerstva průmyslu a obchodu, je to reakce na již projednaný návrh. Reakce přesně odpovídá tomu, co je napsáno pod čarou v zákoně o rezervách.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, hlásí se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážení kolegové, dovolím si upozornit v souvislosti s tímto zákonem, který předkládá návrh řešení zahlazení škod po důlní činnosti v případě, že společnost se dostane do konkursu anebo je insolventní, na problém, který se může stát a stal se v případě, že probíhá průzkum. Společnost, která ten průzkum provádí, se dostane do problémů. Vlastně není nikdo, kdo by nastoupil a vypořádal škody.

Pan ministr určitě ví a je mu znám případ, který se stal v Halenkovicích ve Zlínském kraji před pěti lety, kdy společnost, která vykonávala průzkum, uskutečnila průzkumné vrty zhruba 1 km od trasy stanovené stavebním povolením. Vrty byly nabyty (?). Dnes není nikdo, kdo by zneškodnil nabyté vrty, protože nastaly určité problémy z hlediska hydrogeologického apod. Předával jsem už před dvěma lety panu ministrovi dopis z Halenkovic. V současné době, jak vím, zatím se nenalezlo žádné řešení a není orgán odpovědný z toho důvodu, že právě organizace zanikla. Organizace, která si objednala tento průzkum, také zanikla. Takže není vlastně odpovědný orgán v tomto státě, který by řešil odstranění těchto nabytých vrtů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP