(17.50 hodin)
(pokračuje Býček)

Otevření obou zákonů, tedy zákona o České obchodní inspekci i zákona o ochraně spotřebitele, umožňuje navrhnout případně i další změny či doplňky - mám na mysli i ten nedostatek, který vznikl při projednávání zákona o regulaci reklamy, když ke kontrole § 2b byla stanovena kontrola jen ze strany živnostenského úřadu, nikoli České obchodní inspekce, která je k takovéto kontrole zvláště vybavena - případně využít projednávání tohoto okruhu otázek souvisejících s ochranou spotřebitele i ke zvýšení sankcí za opakované porušení příslušných zákonů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Býčkovi. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím.

Ptám se pana ministra Urbana, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jen krátká reakce na vystoupení pana poslance Teplíka.

Povinnosti, které vznikají tímto zákonem, nevznikají pouze obcím, ale všem provozovatelům tržnic a tržišť, a to tedy mohou být i soukromá tržiště nebo tržnice nebo mohou být ve vlastnictví třeba i krajů. Povinnost tedy platí pro všechny. Ta povinnost znamená, že provozovatelé či vlastníci tržnic a tržišť musí vést evidenci těch, kteří na té tržnici v dané době provozují svoji činnost. Žádné náklady podle našeho názoru s tím spojeny nebudou, nebo marginální náklady.

Je potřeba si také uvědomit, že provozovatelé těchto tržnic tuto činnost neprovádějí jako činnost humanitární, ale vybírají za místo, které pronajímají na té tržnici, finanční prostředky, tedy to jsou prostředky, které jsou příjmem provozovatelů tržnic. Na živnostenských úřadech se žádné náklady nesníží, protože živnostenské úřady mají jiné povinnosti a těch se to v zásadě týká jenom zčásti.

Tedy to byla krátká reakce na otázky, které zde zazněly.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní je prostor pro pana zpravodaje.

 

Poslanec Ladislav Býček: V podstatě bych mohl jenom komentovat, že byla dvě vystoupení v obecné rozpravě. Byl předložen návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Takže v tuto chvíli je nutno hlasovat o návrhu pana poslance Teplíka na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 366. Kdo je pro, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 142 poslanců, 27 pro, 62 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání hospodářskému výboru. Je nějaký jiný návrh?

Pokud ne, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 367. Kdo souhlasí s přikázáním hospodářskému výboru, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, 117 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto vládního návrhu.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je bod číslo

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1132/ - prvé čtení

 

Návrh opět uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vládní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství, tedy horní zákon, je novelizován z důvodu novely zákona o rezervách, tedy z toho důvodu, že dosavadní platná úprava neobsahuje povinnost ukládat tyto zajišťující finanční prostředky na zvláštní vázaný účet tak, aby v případě insolvence a konkursu těžební společnosti nezůstaly veškeré závazky na zahlazení následků hornické činnosti na státu. V prvém čtení již Poslanecká sněmovna projednala novelu zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a tento návrh novely horního zákona na to reaguje.

Cílem předložené novely horního zákona je tedy dosažení jistoty, že v případě úpadku některé důlní těžební společnosti budou zajištěny finanční prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu pro účely náhrady důlních škod a sanačně rekultivačních prací. Předložený návrh nemá dopady na státní rozpočet ani veřejné rozpočty a je v souladu s právem Evropských společenství.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení a tím je pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr měl pravdu, když říkal, že navrhovaná předloha není v rozporu s právem členských zemí Evropské unie. Ano. To má pravdu. To má naprostou pravdu. Nicméně mě jako zpravodaje v souvislosti s horním zákonem mrzí jedna věc. Je to několik málo měsíců nazpátek, co se tady na tomto místě a v příslušných výborech odehrávala rozsáhlá debata k tehdy navržené novele horního zákona. Ta debata byla opravdu velice podrobná a základní závěry, ke kterým jsme došli, a to prosím napříč všemi politickými stranami, byly ty, že je zásadně nutná rekodifikace celého horního zákona jako takového a že není možné přistupovat na nějaké varianty lidové tvořivosti. A nezlobte se na mě, já vím, že za to pan ministr ani přímo jeho ministerstvo osobně nemůže, ale toto má podobu lidové tvořivosti.

Přesně toto ustanovení, které je navrhováno jako vlastně základ této novely, bylo obsaženo už v té novele předchozí, kterou jsem zmínil, a opět podotýkám, že napříč, tuším, snad všemi politickými stranami, já předpokládám, že u těch jednání byli příslušní zástupci všech politických stran, byla učiněna dohoda a tehdejší zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu s touto dohodou souhlasili, následně tedy i pan ministr průmyslu, že právě toto ustanovení tam nebude.

Ono totiž v praxi je úplně jedno, jestli bude, nebo nebude existovat vázaný účet nebo normální účet, protože tyto prostředky podléhají velice přísné kontrole už dnes, a neexistuje společnost, která by byla insolventní z tohoto hlediska. Z tohoto hlediska. A já se trošku divím panu ministrovi průmyslu, nebo nedivím, ale připadá mi to trošku zvláštní, že si nechá podsunout materiál, který evidentně… Původ a duch tohoto podkladu a této novely nepocházejí z dílny Ministerstva průmyslu, a my se tedy znovu dostáváme do, troufám si tvrdit, naprosto zbytečných debat a zbytečně ztrácíme čas.

Já z tohoto důvodu navrhuji vrátit tuto předlohu předkladateli k přepracování. Nicméně nejsem optimista, myslím si, že nakonec bude postoupena gesčnímu výboru, a já pevně věřím, že v tomto výboru bude podrobena velice rozsáhlé analýze a bude na ni učiněn ten správný názor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Teplíkovi. Hlásí se pan poslanec Tomíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP