(17.40 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Současně se navrhuje uložit provozovatelům tržnic a tržišť povinnost vést evidenci prodávajících a tuto předložit dozorovému orgánu. V souvislosti s uplatněním této novely jde také o to, zlepšit možnost spotřebitele v souvislosti s uplatněním práva reklamovat zboží, tedy práva odpovědnosti za vady prodávaných výrobků. Tato navrhovaná norma také eliminuje nebezpečné výrobky, které by mohly být prodávány na těchto tržnicích a tržištích, či padělky nebo zboží, které neodpovídá českým předpisům. Tedy v zásadě jde o systém, který přispěje k ochraně zákazníka, tedy ochraně spotřebitele.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pan poslanec Ladislav Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předkládaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, je poměrně jednoduchý. Je odůvodňován v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii a potřebou sladění či doplnění našich právních předpisů.

V první řadě jde o provedení úpravy zákona, nebo části zákona vztahující se k povinnosti poskytování informací, to je umožnit používání piktogramů. Kromě toho je nutné v zákoně rozšířit okruh subjektů, které jsou oprávněny podat návrh na zahájení řízení u soudu o zdržení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů, a to v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES o žalobách na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany zájmu spotřebitele. Návrh na zahájení řízení bude moci podat též zahraniční subjekt, který je dle pravidel Evropských společenství pro tyto činnosti zaregistrován v seznamu zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie. Další předpokládané úpravy reagují na stav při výkonu kontrol při stánkovém prodeji, ať již jde o zjišťování totožnosti prodávajícího, stanovení povinnosti pro provozovatele tržnice nebo tržiště.

Předkládanému návrhu si dovoluji vytknout několik drobností. Za prvé. Při plošném zavádění piktogramů je nutno stanovit prodejcům povinnost výkladu užitých piktogramů. Pokud by spor skončil u soudu, rozdílnost výkladu mezi prodejcem a spotřebitelem by mohla vyvolat patovou situaci. Za druhé. Ano, formulace § 23 o provádění dozoru není dokonalá, řekl bych i v rozporu s jinými legislativními normami, a bude muset být podle mého názoru dopřesněna, což lze bez velkých problémů provést v následním druhém čtení.

V závěru své zpravodajské zprávy musím konstatovat, že pro usměrnění chování obchodních řetězců není jiná cesta než zpřísnění podmínek legislativními kroky, protože se míjejí účinkem dobře míněná upozornění ze strany příslušných ministerstev, ať už jde o Ministerstvo zemědělství či Ministerstvo průmyslu a obchodu. Velikou škodou je, že ani Svaz obchodu a cestovního ruchu nereaguje adekvátně k zjištěným závadám a jimi slibovaný přínos etického kodexu prodejce není znatelný.

Doporučuji Poslanecké sněmovně propustit vládní návrh zákona do druhého čtení a přikázat ho k projednání hospodářskému výboru. Současně se hlásím do obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se přihlásil pan poslanec Teplík, potom bude hovořit pan poslanec Býček.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, několik slov k navrhované novele. Plně chápu pohnutky, které vedly předkladatele k předložení tohoto návrhu sem k nám do Sněmovny, nicméně kromě toho, co zde zaznělo, bych chtěl uvést, že tento návrh ukládá další povinnosti obcím. V souvislosti s těmito uloženými povinnostmi bych chtěl položit předkladateli tři otázky a potom také vyjádřit určitý návrh.

První otázka je ta, zdali obcím, protože jisté povinnosti budou samozřejmě něco stát, budou tyto náklady tímto vzniklé refundovány. Zdali díky tomu, že povinnosti jsou převedeny na obce, se sníží náklady na činnosti živnostenských úřadů. Potom taková spíše obecná otázka: Proč po dobu platnosti tohoto zákona, což je 12 let, jestli se nemýlím, tak ještě problematika, co se převádí na obce, není vyřešena?

Z tohoto důvodu navrhuji vrátit předkladateli tuto předlohu k přepracování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl návrh pana poslance Teplíka. Nyní vystoupí pan poslanec Býček.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážené kolegyně, kolegové, v důvodové zprávě vládního návrhu, kterým se mění zákony o České obchodní inspekci a ochraně spotřebitele, je uvedeno: Další předkládané úpravy reagují na stav zjištěný při výkonu kontrol při stánkovém prodeji, ať již jde o zjišťování totožnosti prodávajícího, stanovení povinnosti provozovatelům tržnic či tržišť. Dodal bych i laxní přístup prodejců při odstraňování zjištěných závad.

Dovolte mi, abych se poněkud zdržel u tohoto argumentu. Dá se říci, že do letošního roku byly obchodní řetězce stranou pozornosti kontrolních orgánů. Výjimka byla například kontrola zdravotní závadnosti některých výrobků či značení výrobků nebo porušování povinnosti řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace. Ale převážná kontrola byla věnována tržnicím a tržištím z pohledu ochrany autorských práv či ochrany zájmu státu při výběru spotřební daně. Teprve kontroly zahájené po masivní propagandě při výprodejích v počátku letošního roku upozornily na šíři problému v obchodních řetězcích.

Bohužel supermarkety a hypermarkety místo zodpovědné reakce na výsledky kontrol se odvolávaly a zpochybňovaly poškození práv spotřebitelů. Masivního zastání obchodních řetězců se dostalo i na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání například zákona o změně prodejní doby v noci nebo při novele zákona o regulaci reklamy. Jak se některé řetězce "odměnily" obzvlášť aktivním ochráncům z řad poslanců, ukázaly kontroly směřované ke kvalitě prodávaných potravin ať již po záruční době, či v podobě ohrožující zdraví potřebitele. Zjištění prezentovaná médii šokovala přímo veřejnost, která právem očekávala razantní kroky od všech kontrolních orgánů. Místo toho byla informována o určitých problémech v kompetentnosti zejména ze strany kontrolních orgánů hygieny. Ale to již bylo překonáno. Nyní jsou všem jasná práva a kompetence kontrolních orgánů a úspěšně ochraňují spotřebitele.

Jako doklad potřebnosti navržených úprav zákona uvedu informaci z tiskové konference České obchodní inspekce, která už sdělila, že od začátku roku provedli inspektoři České obchodní inspekce v obchodních řetězcích 2730 kontrol. V 649 případech, to je 23,8 %, zjistili porušení některého z ustanovení zákona nebo více porušení obecně závazných předpisů. Při porovnání s prvním čtvrtletím se kázeň prodávajících sice zlepšila, což dokazuje i snížení poměru zjištěného protiprávního jednání v počtu provedených kontrol z 39,5 % na 23,8, přesto s výsledky kontrol není spokojena inspekce ani spotřebitelé, což dokumentují stovky podnětů podávaných ke kontrole na všechny inspektoráty či kontaktní místa. Česká obchodní inspekce vybrala prostřednictvím 9092 blokových pokut přes 8 milionů korun. Ty samozřejmě obchodní řetězce rády zaplatí, aby měly pokoj, a následně si to zahrnou do určitých jejich nákladů, které zaplatíme my jako spotřebitelé. Takže kdo to vlastně odnesl, byl konečný spotřebitel. A ve 2287 správních řízeních uložila sankce ve výši 16 milionů 312 tisíc korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP