(17.30 hodin)
(pokračuje Melčák)

Navržená úprava ponechává stávající zákon v podstatných ustanoveních v platnosti bez výraznějších změn. Pouze reaguje na věcný, organizační a právní vývoj v posledních téměř patnácti letech, která uplynula od přijetí dosavadního zákona. V této souvislosti není bez zajímavosti poznamenat, že se jedná o jeden z prvních zákonů tohoto parlamentu, který jím byl, tehdy ještě jako Českou národní radou, přijat. To, že vydržel beze změny po tak dlouhou dobu, prokazuje, že se jednalo o materii dobře zpracovanou nejen věcně, ale i legislativně. Leccos se ale od té doby změnilo, a tak se jeví nezbytným na tyto změny nyní reagovat.

Především se jedná o změny v oblasti hmotné úpravy puncovnictví, provedené zákonem číslo 127/2003 Sb., jako je zřízení institutu odpovědnostních značek na zboží z drahých kovů a dále reakce na praktické problémy s dohledáváním podnikatelů při provádění inspekcí. Zde po nové úpravě přístupu do registru obyvatelstva schází Puncovnímu úřadu zákonné oprávnění získávat z něj údaje potřebné pro vedení rejstříku výrobců a obchodníků zbožím z drahých kovů, což je nezbytné především pro výkon puncovních inspekcí. Současně se novelou provádějí legislativně technické úpravy související s rozdělením československé federace a některé drobnější formulační a terminologické změny.

S ohledem na věcně odbornou povahu tohoto zákona doporučuji ctěné Poslanecké sněmovně propustit jej do druhého čtení a přikázat k projednání hospodářskému výboru. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova, pane ministře? Ne? Pan zpravodaj zřejmě také ne. Žádné návrhy na vrácení či zamítnutí nezazněly, takže se budeme zabývat návrhy na přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Pokud ne, zahájím hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 364. Kdo souhlasí s návrhem, aby předlohu projednal hospodářský výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 364 z přítomných 127 poslanců pro 85, proti jeden. Návrh byl přijat. Tisk jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

37.
Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví
(zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
/sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení

 

Slovo dostane opět pan ministr obchodu a průmyslu Milan Urban, který uvede tento vládní návrh zákona.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví zapracovává do českého právního řádu právo Evropských společenství. Jeho cílem je zajistit, aby hmotné právo z duševního vlastnictví, které nyní tvoří rozsáhlou část komunitárního práva, bylo ve Společenství, a tedy v České republice používáno účinně.

Ustanovení o prostředcích vymáhání práv duševního vlastnictví je obsaženo v Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a v České republice bude citovaná směrnice zakotvena v právním prostředí ve třech právních předpisech. Ustanovení procesní povahy budou vtělena do novely občanského soudního řádu, hmotněprávní ustanovení budou jednak zapracována do zákona autorského a jednak se navrhuje přijetí nového, samostatného zákona, který jednotně pro všechny předměty průmyslových práv stanoví rozsah těchto práv, která může uplatnit ten, kdo byl zásahem do průmyslových práv poškozen. Vymáhat práva z průmyslového vlastnictví bude nyní umožněno nejen vlastníkům práv, ale rovněž osobám oprávněným právo užívat z licenční smlouvy. Tímto komplexním uspořádáním budou současně zrušena ustanovení upravující tuto problematiku v jednotlivých speciálních zákonech.

Novela autorského zákona, která je také projednávána v Poslanecké sněmovně, vznikala koordinovaně, a je tedy nezbytné, aby tento zákon a novela autorského zákona byly sladěny v případě případných legislativních zásahů do těchto obou návrhů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte konstatovat, že v době, kdy Česká republika se vrací tam, kde kdysi byla, tedy mezi deset technologicky nejvyspělejších zemí světa, v době, kdy existuje globální soutěž kontinentů, v době, kdy mluvíme o vzdělanostní ekonomice v České republice, je tato norma navýsost důležitá.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Urbanovi za jeho úvodní slovo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, pan ministr odůvodnil přijetí tohoto zákona o vymáhání práv průmyslového vlastnictví. My to skutečně máme zatím v šesti oborových zákonech. Vymyslela to Rada Evropských společenství. Myslím si, že to není špatné a že to je k podpoře, abychom to měli v jednom zákoně a ze všech ostatních to vytáhli do jednoho zákona. Potud si myslím, že není třeba kolem toho velkých diskusí.

Nicméně v této oblasti existuje problém, a sice vznikl před čtyřmi lety nešťastnou novelou zvláštních zákonů, a který je možné právě při této příležitosti dořešit. Podle současného znění správního řádu a soudního správního řádu nejsou věcně, technicky soudně přezkoumatelná rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, protože správní soudy rozhodují pouze o procesních otázkách, a nikoliv věcných. Věcné rozhodování tedy končí na Úřadu průmyslového vlastnictví a to je špatně, protože se jedná o veřejnoprávní věcné spory. Toto soudní přezkoumání máme ze šesti zákonů ve dvou a je třeba využít této příležitosti, abychom to do dalších čtyř vrátili zpátky, aby režim v celé oblasti průmyslového vlastnictví byl stejný. Ale s tím si lehce poradíme ve výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Otevírám obecnou rozpravu, přihlášky nemám. Obecnou rozpravu končím. Pokud pánové nechtějí využít příležitosti k závěrečnému slovu, což, jak vidím, nehodlají, tak se budeme zabývat návrhy na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Moje otázka je, zda si někdo přeje nějaký jiný návrh podat. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 365. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 365 z přítomných 129 poslanců pro 84, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já končím první čtení této předlohy.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1131/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento tisk uvede opět ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a zákon o České obchodní inspekci, má napomoci k efektivnějšímu postihu nepoctivých prodejců na tržištích a v tržnicích.

Jak se ukazuje v praxi, dozorový orgán při kontrole stánků má velmi omezenou možnost identifikovat prodávajícího a z tohoto důvodu je obsahem předložené právní úpravy zakotvení povinnosti označit provozovnu, tedy stánek, údaji stanovenými živnostenským zákonem a rozšíření kontrolní pravomoci České obchodní inspekce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP