(13.50 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Dovolím si odkázat na celé usnesení, které jste dostali pod číslem tisku 931/3, s tím, že jako zpravodajka doporučuji návrh tohoto usnesení schválit. Jen připomenu, že se jedná o pozměňovací návrhy, které jsou spíše legislativně technického charakteru. Věcnou změnu přináší bod 2 tohoto usnesení, který částku 25 tisíc, tedy toho příjmu studenta, nahrazuje slovy "trojnásobek minimální mzdy". Domnívám se, že jde o vhodnou změnu, protože ta v podstatě umožňuje valorizaci podle toho, jak bude vysoká minimální mzda. Považuji to za lepší řešení, než je částka 25 tisíc, která by byla fixní. - Upozorňuje mě pan předkladatel, že v nominální hodnotě to představuje zhruba částku 22 tisíc Kč.

Jako zpravodajka doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové za její vystoupení a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Vlček.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh ve druhém čtení v podrobné rozpravě, návrh na zamítnutí zákona, kterým je návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších, sněmovní tisk 931.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu končím s konstatováním, že není v tuto chvíli co k hlasování. V závěru může samozřejmě reagovat před ukončením tohoto bodu pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, pan kolega Vlček přednesl návrh na zamítnutí. Vzhledem k tomu, co jsem řekl ve svém úvodním projevu, že tento návrh zákona je cílen především jako podpora chudým, tato vláda sděluje těm méně majetným, že je nebude podporovat při jejich vysokoškolském studiu. To je všechno, co jsem chtěl sdělit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jsem pevně rozhodnut nezačínat projednávání dalšího bodu. (Smích v sále.) Nejsou námitky? Nejsou.

Končím dnešní jednání, končím jednání druhého týdne plenárního zasedání Poslanecké sněmovny, přeji vám, abyste v průběhu víkendu načerpali nových sil do další a ještě intenzivnější práce v následujícím týdnu.

 

(Schůze byla přerušena ve 13.54 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP