(13.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Předpokládáte správně. Hlásí se pan poslanec Hojda, toho jsem viděl prvního.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Přiznávám se, že by mi nevadilo, kdyby byl kolega František Vnouček dříve než já.

Dovolte mi, abych přednesl návrh do podrobné rozpravy. V § 59 odstavec 2 se slova "rodné číslo" a slovo "území" a slova "a dobu platnosti" zrušují. Takto to předám i zpravodaji, aby to bylo zcela jasné.

Další můj návrh je více méně legislativně technické povahy. V bodě 11 článku 3 - jedná se o přechodná a závěrečná ustanovení - je třeba část věty v bodě 1 "v provozování lyžařského vleku mohou fyzické a právnické osoby" vypustit a přesunout na začátek bodu 2.

To je vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Vnouček. Už nebude. Pokud to byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení této poslanecké předlohy.

Dámy a pánové, bod 97 je návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Pan hejtman Evžen Tošenovský je srozuměn s tím, že se tento bod propadne na konec druhých čtení, protože zde dnes není.

 

Posledním bodem je

 

98.
Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o studentských brigádách)
/sněmovní tisk 931/ - druhé čtení

 

Mám psáno, že za navrhovatele bod uvede poslanec Walter Bartoš. Prosím kolegy z ODS, aby ho nějakým způsobem informovali o tom, že má neodkladné povinnosti ve Sněmovně.

Pan poslanec Bartoš se ujme slova za navrhovatele. Zpravodaj k tomuto návrhu je pan poslanec Miroslav Kalousek, ten je přítomen.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych jen krátce zdůvodnil ještě jednou motivy podání zákona, který se zjednodušeně dá nazvat zákonem o studentských brigádách.

Je zcela nepochybné to, že úkolem státu je podporovat vzdělání. Myslím, že nikdo v této Sněmovně by tuto tezi nezpochybnil. Je také nepochybné, že státy, které takto činí, vytvářejí svým občanům lepší startovací podmínky do života, vytvářejí jim možnost, aby tito občané byli daleko více odolní vůči nezaměstnanosti a našli si své místo pro úspěch ve svém osobním i pracovním životě.

Když se podíváme na mezinárodní srovnání, jak si na tom stojí Česká republika s podporou do vzdělávání, podle nejnovější publikace Education at a Glance, kterou vydalo OECD, je na tom náš stát asi takto. Je charakterizován především v oblasti terciárního vzdělávání nízkou sociální zacílenou podporou studentů a nízkou výší soukromých zdrojů do terciárního vzdělávání. Tento model samozřejmě způsobuje, že náš vzdělávací systém není schopen absorbovat větší počet studentů, není schopen reagovat účinně na zvyšující se poptávku po vysokoškolském vzdělávání. A především pro oblast nízkopříjmových rodin je to věc, která je velice komplikovaná. Pokud se podíváme na srovnání, tak zjistíme, že z nízkopříjmových rodin studuje na vysokých školách asi 7,6 %, zatímco ve skandinávských zemích je to asi 22 %, ve Spojených státech, na Novém Zélandu a v Austrálii se procento pohybuje kolem 35.

Nyní jsme u důvodu, proč Občanská demokratická strana navrhuje tuto předlohu zákona. Cílem je vytvořit studentům lepší sociální prostředí pro to, aby mohli nějakým způsobem studovat, abychom nějakým způsobem mohli zmenšit náklady tzv. bezplatného vysokoškolského vzdělávání. Principem je to, že za studenta, který nepřesáhne sto hodin měsíčně u jednoho zaměstnavatele, abych byl úplně přesný, nebude odváděno sociální a zdravotní pojištění, protože za tyto studenty v podstatě už jednou tato pojištění jsou jakoby odváděna. Druhý princip spočívá v tom, že pokud student nedosáhne výše 25 tisíc za měsíc, je zdaněn v patnáctiprocentní sazbě.

Tolik, pane místopředsedo, zdůvodnění motivů při podání návrhu tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji. Usnesení výboru máme rozdána jako sněmovní tisky 931/2 a 3 a 931/Z, neboť jsme v prvém čtení přikázali tento návrh k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Miroslav Kalousek uvede usnesení rozpočtového výboru.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem pozdravit aspoň jednoho člena vlády, ale žádného tady nevidím, což si myslím, že je docela zásadní chyba, když jedná Sněmovna a není zde nikdo z vlády. Nejsem si jist, jestli bychom vůbec měli pokračovat.

Nicméně dovolte, abych Sněmovnu informoval, že rozpočtový výbor na své 49. schůzi nepřijal 29. září žádné usnesení, protože pro žádný návrh nebyla dostatečná většina hlasů.

Jako zpravodaj Sněmovny odkazuji na svoji řeč při prvním čtení, kdy jsem doporučil tento návrh přijmout, a na tomto názoru setrvávám. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Prosím nyní paní poslankyni Michaelu Šojdrovou, která je zpravodajkou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby nás informovala o průběhu jednání jejich výborů.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který návrh zákona projednal na své 47. schůzi dne 14. září a po odůvodnění pana poslance Bartoše a zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal usnesení, ve kterém za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně schválit návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tisk 931, a to s těmito pozměňujícími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP