(13.30 hodin)
(pokračuje Nováková)

Za dobu existence Policie České republiky položilo při výkonu služby svůj život již 75 příslušníků nejpočetnějšího bezpečnostního sboru České republiky. Uzákoněním Dne Policie České republiky jako významného dne České republiky dojde k založení tradice hodné tohoto bezpečnostního sboru, pečujícího o ochranu života, zdraví osob a jejich majetku.

Na doplnění lze uvést, že řada evropských bezpečnostních sborů má podobnou tradici. Například v sousedním Rakousku je dodnes den 8. červen připomínán jako Den četnictva. Je to připomenutí jeho zavedení v celé monarchii, ke kterému došlu v roce 1849. Požadavek na zavedení dne Policie České republiky je jedním z celé řady opatření ke změně mediálního obrazu Policie České republiky. U příležitosti tohoto významného dne budou pořádány dny s Policií České republiky, mající za cíl seznámit širokou veřejnost s prací Policie České republiky, prezentovat preventivní opatření jak v oblasti boje proti trestné činnosti, tak i v oblasti bezpečnosti v dopravě. V neposlední řadě mají tyto akce za cíl přilákat zájemce o službu u Policie České republiky. Rovněž tak bude uvedeného významného dne využíváno k předávání služebních medailí, resortních medailí, plaket a odznaků.

Děkuji za pozornost. Hlásím se do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Kdo dále se hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, tak obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Jako první vystoupí pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si před vás předstoupit s jedním pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu tisku 905.

Navrhuji, aby v § 4 odst. 1 se za slova "5. květen Květnové povstání českého lidu" doplnilo "15. květen Den rodin".

Krátké zdůvodnění tohoto návrhu. V roce 1994 Valné shromáždění OSN rozhodlo, že 15. květen bude vyhrazen Dni rodin. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti. Mám za to, že i Česká republika by si tento den měla připomínat, proto jsem podal tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Eva Nováková.

 

Poslankyně Eva Nováková: Děkuji. Dovolte, abych přednesla svůj pozměňovací návrh. V § 4 odst. 1 se za slova "5. květen Květnové povstání českého lidu" vkládají slova "21. červen Den Policie České republiky". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou k dispozici. Hlásí se pan poslanec Záruba.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Já bych chtěl jenom upřesnit určitou věc. Dostal jsem ke svým materiálům pozměňovací návrh pana kolegy Michalíka, ale on tady nevystoupil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud si ho nikdo neosvojí, jako by nebyl.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Je to prosím vás, abyste věděli, Den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud se toho nikdo nechce ujmout, jako že zřejmě ne, v odkazu na stařičkého mocnáře, který pravděpodobně nezavedl tento den, tak děkuji každopádně panu zpravodaji, že na tuto věc upozornil. Tím splnil bezzbytku svoji povinnost. Moje povinnost je zase v tuto chvíli podrobnou rozpravu ukončit a ukončit také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní poslankyni Gruntové a panu poslanci Zárubovi.

 

Dalším bodem, kterému se můžeme věnovat, je

 

96.
Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ivo Vykydala, Pavla Hojdy, Miloslava Kaly
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 906/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Kapouna, aby se ujal slova. Předložený návrh jsme přikázali poté k projednání hospodářskému výboru a pan poslanec Sehoř jako zpravodaj je určitě připraven na projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, doufám, že je to dneska už naposledy, co tady vystupuji. Chtěl bych jenom velmi krátce zdůvodnit zákon, který jsme podali.

Hospodářský výbor projednal stanovisko. Pozměňovací návrhy, které k tomu byly přidány, k zákonu, který já jsem navrhoval, jsou věci, které musíme mít v zákoně vzhledem k Evropské unii a vzhledem k tomu, že je potřeba, abychom je přijali. Jsou to dva pozměňovací návrhy, které jsou vyloženě technického rázu, které například říkají, jaké emise můžou mít motorové lokomotivy, aby mohly provozovat železniční dopravu. Až potom budou načteny pozměňovací návrhy, pokud budou, myslím, že není žádný důvod k tomu návrhu podávat nějaké zamítavé stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za vaše úvodní vystoupení. Prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Sehoře, aby se ujal slova.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně sdělil, že hospodářský výbor projednal tisk 906 a doporučuje ho Poslanecké sněmovně schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Předpokládám, že je máte všichni k dispozici v tisku 906/2. To je vše, co chci sdělit jako zpravodaj.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v písemné formě nemám, ale hlásí se pan poslanec Sehoř, takže má příležitost ke svému vystoupení.

 

Poslanec Karel Sehoř: Dámy a pánové, dovolte mi jenom několik slov. Já jsem se snažil v hospodářském výboru velmi detailně popsat, proč navrhuji, aby tento zákon nebyl přijat. Nemyslím si, že kdybych zopakoval svůj výklad ve Sněmovně, že by to mělo nějaký jiný účinek než ve výboru, proto si myslím, že ušetřím čas, když nebudu mluvit o podstatě návrhu, o důvodech předkladatelů, o námitkách proti novele, o tom, že jsem si udělal nějaký průzkum provozovatelů lyžařských vleků, o jeho výsledcích.

Seznámil bych vás pouze s tím závěrem, ke kterému jsem přišel. Ten bych vám chtěl sdělit a ten je takový. Návrh nemá žádné důvěryhodné podklady. Odvolává se jen na obecné tvrzení, že je třeba zvýšit bezpečnost. Více než obecnou potřebou byl návrh vyvolán lobbistickými zájmy Svazu provozovatelů lanovek a lyžařských vleků a konkurenčními zájmy velkých provozovatelů vleků. Jde o typickou ukázku zbytečného návrhu. Myslím, že věci, které se pak dodaly do zákona, to znamená odborné věci týkající se provozování dráhy, mohly být klidně načteny v zákonu o dráhách, který také je zde ve Sněmovně a který myslím prošel druhým čtením minulý týden. I tato záležitost se dala vyřešit. Nebylo třeba měnit postupy u toho, jakým způsobem provozovat vleky.

Snad jenom zopakuji, že ani vláda nesouhlasila úplně s návrhem, že vládní poslanci navrhují něco, co je daleko regulativnější, zvyšují se povinnosti, můžeme ohrozit turistický ruch v méně vyspělých oblastech, jako jsou třeba Beskydy.

Zdá se, že poslance to příliš nezajímá. Proto vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejen proto nám děkujete, doufám, že nás to nezajímá. Zvláštní spojení, pane kolego, ale budiž, rozuměli jsme si.

Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou k dispozici, takže otevírám rozpravu podrobnou. Hlásí se pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Pane předsedající, dámy a pánové, pouze navrhuji v podrobné rozpravě zamítnutí zákona. Předpokládám, že se o něm ale dnes hlasovat nebude. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP