(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, tak obecnou rozpravu končím.

Návrh, který mohl padnout v obecné rozpravě, vrátit výborům k projednání, nepadl, budeme tedy hned pokračovat rozpravou podrobnou. Také konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku a ptám se, kdo se hlásí z místa do podrobné rozpravy. Nikdo. Končím i podrobnou rozpravu.

Ptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo buď předkladatelka, nebo zpravodajové. Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom hlasovali. Návrh na zamítnutí, který předložil výbor, bude hlasován na zahájení třetího čtení. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní senátorce Jitce Seitlové, děkuji zpravodajům a končím bod č. 91.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

92.
Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé
vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 898/ - druhé čtení

 

Žádám, aby za navrhovatele uvedl tento tisk pan poslanec Miroslav Kapoun, a než se ujme slova, požádám zároveň, aby se připravili zpravodajové jednotlivých výborů Alena Páralová, Pavel Hojda a Eva Dundáčková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi krátký. To projednávání samozřejmě probíhá už velmi dlouho, původně se očekávalo, že bude velmi kratší. Víte, že původně byl navrhován tento návrh v "devadesátce".

Já bych chtěl říci, že jsem se zúčastnil projednávání ve všech výborech, jak potom zpravodajové výborů řeknou. Ve všech těch výborech se nedošlo k žádnému rozhodnutí. Skončilo to v podstatě vždy remízou, čili asi nezbude nic jiného, než aby to konečné řešení rozhodla Sněmovna, kde remíza není možná.

Já bych jenom chtěl zdůraznit, že tento návrh zákona, o kterém vím, že k němu bude načten pozměňovací návrh, protože je potřeba změnit účinnost a všechny tyto věci, které byly projednávány s právníky. Myslím si, že došlo k určité úpravě, údržbě, zvýšilo se procento té reprezentativnosti, a že si myslím, že vzhledem k tomu, že zákoník práce se dostal do druhého čtení a jeho liberalizace je jasná, i kdyby byl v původním znění, ale předpokládám, že tam budou snahy ještě tu liberalizaci rozšířit, že bude velmi nutné, aby ta reprezentativnost byla určena, protože jakékoliv vyjednávání se potom dá zablokovat jak z jedné strany, to znamená ze strany zaměstnavatele, nebo ze strany zaměstnanců poměrně malou skupinou zaměstnanců, kteří budou mít nějakou odborovou organizaci.

To je asi všechno. Já vím, že ten souboj o to probíhal už v prvním čtení, a myslím, že to skutečně musí rozhodnout Sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů a požádám nejdříve, tak jak jsme určili, jednotlivé zpravodaje. Předložený návrh jsme totiž přikázali v prvním čtení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, hospodářskému výboru a ústavněprávnímu výboru. Výbory předložily záznamy z jednání, které byly rozdány jako sněmovní tisk 898/z. Prosím, aby se postupně ujímali slova zpravodajové jednotlivých výborů.

Nejdříve požádám paní zpravodajku Alenu Páralovou za výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vás seznámila se záznamem z 37. schůze konané dne 26. května 2005 k návrhu poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 898.

Po odůvodnění zástupce skupiny předkladatelů poslance Miroslava Kapouna, po zpravodajské zprávě poslankyně Aleny Páralové a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal žádné usnesení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Aleně Páralové. Nyní zprávu hospodářského výboru má pan poslanec Pavel Hojda. Zároveň žádám, aby poslanci vládních stran, předsedové klubů, zajistili účast alespoň jednoho místopředsedy vlády, abychom mohli dále projednávat v souladu s jednacím řádem, protože pana místopředsedu vlády Sobotku jsem před chviličkou viděl, tak jsem o to nežádal, i když v lavicích vlády nikdo neseděl, ale vidím pana ministra Kühnla a další tady, ale jaksi účast je potřebná.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru ze 46. schůze hospodářského výboru z 8. září k tisku 898.

Hospodářský výbor nepřijal žádné usnesení a pověřil mě, abych vás seznámil s tímto usnesením hospodářského výboru. Vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Eva Dundáčková jako poslední zpravodajka. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych i já vás seznámila nikoliv s usnesením, ale se záznamem z jednání ústavněprávního výboru, který tisk projednal na své 66. schůzi již 25. května roku 2004.

Na půdě tohoto výboru byla diskutována především otázka ústavnosti předloženého tisku 898 poslance Miroslava Kapouna a dalších, kteří se snaží nově upravit vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Pochybnosti o tom, nakolik je navrhovaná změna přímým útokem na odborovou pluralitu, která je jedním z nejvýznamnějších výdobytků naší demokratické společnosti, přetrvávala a mezi členy ústavněprávního výboru pak způsobila hlasování v následujícím poměru. Ústavněprávní výbor hlasoval o doporučení Poslanecké sněmovně, aby předložený návrh schválila, a pro se vyjádřili z přítomných poslanců pouze čtyři, pět bylo proti a dva se zdrželi hlasování. Zpravodajka výboru byla pověřena, aby podala zprávu o výsledku projednávání tohoto návrhu na schůzi ústavněprávního výboru.

Dovolte mi, abych ještě krátce okomentovala průběh jednání ústavněprávního výboru. Jednak jsme se pokoušeli vyrovnat právě s námitkou neústavnosti navrženého tisku, a to ve vztahu k článku 27 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, a také se stanoviskem vlády, které k tomuto předloženému tisku bylo negativní. Na půdě ústavněprávního výboru byli slyšeni také zástupci Federace strojvůdců České republiky, kteří zde zastupovali i další odborové svazy, a poukázali mimo jiné také na to, že stávající právní úprava umožňuje legální řešení podobných problémů, jako se projevily letos v Českých dráhách, a to je formou uzavření takzvané separátní kolektivní smlouvy. Ostatně pravděpodobným důvodem k podání tohoto poslaneckého návrhu zákona byla opravdu situace na Českých dráhách, která pak byla bez schválení tohoto návrhu zákona vyřešena. Většina členů ústavněprávního výboru tedy došla k závěru, že přijetí tohoto návrhu zákona není žádoucí.

Dovolte mi, abych zároveň avizovala, již ne jako zpravodajka, podání pozměňovacího návrhu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji, eviduji vaši přihlášku do podrobné rozpravy, ale nejdříve otevřu rozpravu obecnou. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Ano, paní kolegyně Alena Páralová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Předkládaný návrh na změnu zákona č. 120/1990 Sb., upravujícího některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, je v rozporu s ústavním pořádkem ve vztahu ke článku 27 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož omezovat počet odborových organizací je nepřípustné stejně jako zvýhodňovat některé z nich v podniku nebo odvětví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP