(12.50 hodin)
(pokračuje Páralová)

Návrh je zjevně účelovou reakcí na situaci v Českých dráhách v první polovině letošního roku. Tato situace už odezněla.

Vedli jsme podrobnou rozpravu jak v prvním čtení, tak ve výboru, takže já se v tuto chvíli již omezím pouze na to, že vzhledem k tomu, že výbory nepřijaly žádný návrh, tak si dovoluji navrhnout vrácení předlohy do výborů. Pokud tento návrh neprojde, dávám návrh na zamítnutí tisku 898.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl návrh, který lze hlasovat po obecné rozpravě ve druhém čtení, a to je návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novém projednání. Já se ještě zeptám paní kolegyně Páralové, jestli říkala výboru, nebo výborům. Jestli všem třem, nebo jestli stačí jednomu. (Výborům.) Ano, takže všem výborům, kterým byl přikázán tento tisk.

Pokusím se přivolat poslance, aby rozhodli o tomto návrhu, který je podle mého soudu zásadním návrhem, o kterém hlasujeme v průběhu druhého čtení. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci, abyste se zaevidovali svými hlasovacími kartami.

 

O návrhu paní kolegyně Páralové rozhodneme v hlasování pořadové číslo 347, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro, vrátit tisk 898 výborům k novému projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 347 z přítomných 101 poslanců pro 36, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ale eviduji přihlášku paní poslankyně Evy Dundáčkové.

 

(Hlasy poslanců zpochybňující konstatování předsedajícího.) Nebyl přijat. (Námitky.) Ne, jestli jsem řekl byl, tak se omlouvám. Znovu konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 347 návrh nebyl přijat a tento tisk nebyl vrácen výborům k novému projednání. Teď to máme zcela jasné.

Paní kolegyně Eva Dundáčková v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Kala. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající. Vy jste mě na chviličku uvedl do představy, že se nám tento tisk podařilo vrátit výboru k novému projednání, ačkoliv nebylo řečeno, kterému výboru by tak mělo být učiněno. A pokud by se tak stalo všem, tyto již jednou deklarovaly svou vůli nedoporučit Sněmovně, aby tento návrh zákona přijala, takže já jsem, přiznám se, složila své noty. Prosím vás teď o chviličku strpení.

Navrhuji, aby vzhledem k situaci, že navržená novela, pokud by snad měla být touto Sněmovnou schválena, by vedla k tomu, že vyjednávání by bylo vedeno jen s některými odborovými organizacemi, a pokud by nedošlo k dohodě, pak by se jednoduše počkalo pět měsíců a následně by pak tato kolektivní smlouva uzavřena byla, zcela popírá pluralitu, která je zaručena ústavním pořádkem České republiky. Pokusím se teď pozměňovacím návrhem alespoň zmírnit dopad předloženého tisku.

Navrhuji, aby znění § 2 odst. 2 zákona č. 120/1990 Sb. znělo: "Ustanovení první věty předchozího odstavce se obdobně použije i pro sjednávání kolektivních smluv s tím, že jménem kolektivu pracovníků mohou příslušné odborové orgány působící v zaměstnavatelské organizaci vystupovat a jednat s právními důsledky pro všechny pracovníky jen společně a ve vzájemné shodě. Pokud příslušný odborový orgán neprohlásí, že chce uzavřít kolektivní smlouvu pro své členy samostatně." Konec věty, uvozovky.

Je to pouze pregnantní zavedení či deklarování toho, co ve svém důsledku by mělo být možné i na základě stávající právní úpravy. Nicméně považujeme to za zmírnění dopadu navrhovaného tisku 898. Mám tento pozměňovací návrh v písemné podobě, čili předám jej paní zpravodajce i panu navrhovateli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan poslanec Miloslav Kala. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. - Prosím, pane poslanče, ještě vyčkejte, až paní kolegyně si vezme své noty, jak to nazvala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych předložil následující pozměňovací návrhy k tisku 898.

V § 2 odst. 1 se slova "vedle sebe" zrušují.

§ 2 odst. 2 nově zní: Působí-li v zaměstnavatelské organizaci více odborových organizací, platí pro sjednávání kolektivních smluv, že příslušné odborové orgány mohou vystupovat a jednat s právními důsledky pro všechny pracovníky jen společně a ve vzájemné shodě, pokud se mezi sebou a se zaměstnavatelem nedohodnou jinak. Pokud se odborové organizace neshodnou na postupu podle věty první, je zaměstnavatel oprávněn uzavřít kolektivní smlouvu s odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi, které mají v zaměstnavatelské organizaci alespoň čtyři pětiny ze všech členů v zaměstnavatelské organizaci.

V § 3 odst. 1 se slova "vedle sebe" zrušují.

§ 4 zní: O počtu svých členů jsou odborové organizace povinny průběžně informovat zaměstnavatelskou organizaci a ostatní odborové organizace, které působí v zaměstnavatelské organizaci.

§ 6 zní: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po svém vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kalovi. Nyní pan poslanec Ludvík Hovorka, zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím načíst komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 898.

Zákon ze dne 2005, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Článek I. Změna zákona č. 120/1990 Sb.

Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:

Za prvé. V § 2 se odstavec 2 vypouští a číslování odstavce 1 se zrušuje.

Za druhé. Doplňuje se nový § 2a, který včetně poznámky pod čarou 1) zní:

§ 2a

Odst. 1. Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná zaměstnavatel o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými organizacemi, které vystupují s právními důsledky pro dotčené zaměstnance.

Odst. 2. Je-li kolektivní smlouva uzavírána pro všechny zaměstnance zaměstnavatele, odborové organizace vystupují a jednají společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.

Odst. 3. Je-li kolektivní smlouva uzavírána jen pro část zaměstnanců zaměstnavatele, zúčastněné odborové organizace, které vystupují s právními důsledky pro dotčené zaměstnance, jednají společně a ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a zaměstnavatelem jinak.

Odst. 4. Vznikne-li mezi zúčastněnými odborovými organizacemi při zastupování zaměstnanců podle odstavců 2 a 3 spor, lze jej řešit podle zvláštního zákona. Odkaz na poznámku pod čarou 1).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP