(12.30 hodin)
(pokračuje Šojdrová)

Pane místopředsedo, děkuji. Já jsem obdržela deset legislativně technických připomínek, které musím říci, že by mohly vzbudit potom ve třetím čtení pochybnost o tom, zda je to legislativně technická úprava, či ne. Dovolte mi, abych je velmi rychle přečetla jako pozměňovací návrhy ve třetím čtení.

Za prvé. V § 2 písm. a) se slovo "osoba" nahrazuje slovem "osobu" a slova "déle než 60 dnů" se nahrazují slovy " na dobu delší než 60 dnů".

V § 2 písm. c) se slovo "stran" nahrazuje slovem "v".

V § 3 odst. 1 se slova "tak, jak to stanoví tento zákon" nahrazují slovy "podle tohoto zákona".

V § 3 odst. 4 se slovo "zdržující" nahrazuje slovem "nacházející".

V § 4 odst. 4 se slova "se zapíše též údaje, pokud" nahrazují slovy "se zapíší též údaje, že". (??)

V § 4 odst. 5 první se za slova "nesprávné" slovo "je" zrušuje. (?)

V § 5 odst. 1 se slova "podle zvláštního zákona" zrušují a odkaz na poznámku pod čarou číslo 5 se vkládá za slovo "normám".

V § 5 odst. 3 větě první se slova "v jehož" nahrazují slovy "v jejíž".

V § 10 odst. 1 slovo "před" se nahrazuje slovem "přede" a slovo "od" se nahrazuje slovy "ode dne".

V § 10 odst. 2 větě druhé se slovo "účel" nahrazuje slovem "účely".

V části druhé v § 50 odst. 2 se slova "porušení povinnost" nahrazují slovem "přestupek".

Děkuji a omlouvám se kolegům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to byly legislativně technické návrhy, resp. pozměňovací návrhy ve druhém čtení, takže o nich můžeme rozhodnout bez problémů potom při hlasování ve třetím čtení. Kdo další do podrobné rozpravy? Pan poslanec Karel Vymětal - v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ano, děkuji. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, ve druhém čtení tohoto návrhu zákona, které probíhalo v květnu, jsem hovořil o ekonomice čipování psů a nevím, jestli o tom byla řeč v zemědělském výboru, ale mluvil jsem o tom, že pro některé lidi by bylo sociálně naprosto neúnosné, aby to čipování unesli. Takže jsem hledal v komplexním pozměňovacím návrhu, jak se to vyřešilo. Vyřešilo se to tak, že to tam vlastně není napsáno, na čí náklady to má být provedeno, ale z textu jasně vyplývá, že povinnost nést náklady je na vlastníkovi. Já si nemyslím, že to je správné řešení, protože v takovém městě, když se platí tisíc korun za psa a někdy i víc a ten pes žije 14 let, tak město inkasuje 14 tisíc korun a z těchto prostředků klidně může to čipování zaplatit. Když platí 300 korun ročně, tak je to 4200 a samozřejmě zase to ta obec může zaplatit. Nemyslím si totiž, že ty poplatky, které se vybírají za psy, by měly sloužit k doplňování rozpočtu obcí, ale měly by se vrátit zpátky pro psy.

Z toho důvodu mi dovolte, abych v paragrafu 5 přednesl pozměňovací návrh, který je velice důležitý, aspoň pro mě, a sice: V § 5 odst. 1 se mezi slova "povinen zabezpečit" vkládají slova "na náklady obce".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Kdo další v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Žádný návrh nepadl v podrobné rozpravě, o kterém bychom hlasovali nyní, proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji zástupci předkladatelů paní poslankyni Michaele Šojdrové, děkuji zpravodajům a končím bod číslo 89.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo

 

91.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství
některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 845/ - druhé čtení

 

Návrh uvede za navrhovatele, za Senát, senátorka Jitka Seitlová, kterou tady mezi námi srdečně vítám, a požádám ji, aby se ujala slova poté, kdy se připraví poslanci zpravodajové, a to Václav Votava a Jiří Karas. Paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych před vás dnes již podruhé předstoupila v zastoupení Senátu s návrhem novely zákona o státním občanství některých bývalých československých státních občanů. Obsahem novely je jediná věta. Tato věta by měla obnovit možnost získání občanství České republiky pro naše bývalé občany, kteří byli nuceni opustit Českou republiku z důvodu politické perzekuce nebo nesvobody v době od roku 1948 do roku 1989. Občanství by mohli znovu získat formou prohlášení, a to ve smyslu platného, naším návrhem pouze novelizovaného zákona. Možnost prohlášení je totiž nyní v platném znění již ukončena.

Projednání návrhu ve výborech se zabývalo především právní otázkou formulace novely z hlediska obnovy prekludovaného práva. Návrh je projednáván totiž v době, kdy zákonná lhůta pro uplatnění práva podle předmětného zákona uplynula. Zákon je ale stále platný, zákonodárce neomezil jeho platnost na dobu určitou. Opětovné přiznání práva občanství se nedotýká práv třetích osob a debatovaná námitka ohrožení právní jistoty je tedy při faktické neexistenci takovéto osoby irelevantní. Státoobčanský vztah vzniká z vůle státu a rozhodnutí je výslovně dáno politickou vůlí zákonodárce.

V prvém čtení byla přednesena otázka, zda existuje důvod, proč by nemělo být dále umožněno lidem, kteří byli českými občany a odešli v době nesvobody do zahraničí, aby jim proti jejich vůli totalitním režimem sebrané občanství bylo opět přiznáno. Žádný takový důvod nebyl v celém projednání předložen.

Finanční a hospodářské dopady návrhu se nepředpokládají a návrh není ani v rozporu s mezinárodními dohodami, kterými je Česká republika vázána. Prosím tedy o propuštění návrhu do třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji paní senátorce Jitce Seitlové a nyní požádám zpravodaje. Předtím konstatuji, že předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru a zahraničnímu výboru. Usnesení výborů vám byla všem rozdána jako sněmovní tisky 845/2 a 845/3 a 4. Prosím nyní, aby se ujal slova zpravodaj petičního výboru pan poslanec Václav Votava, pak se připraví pan zpravodaj Karas. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, abych splnil svoji zpravodajskou povinnost, tak vás seznámím s usnesením petičního výboru. Petiční výbor se na své 44. schůzi dne 6. září 2005 zabýval touto materií, tímto senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a konstatuje:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna zamítá senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

2. Pověřuje předsedkyni výboru, aby toto usnesení předložila předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto senátního návrhu zákona na schůzi petičního výboru.

To jsem také učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Václavu Votavovi. Nyní se slova ujme zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jiří Karas. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane místopředsedo, dámy a pánové, nyní já vás seznámím s usnesením zahraničního výboru, řeknu to velice stručně, ke sněmovnímu tisku 845.

Po odůvodnění senátorky Jitky Seitlové a náměstka ministra vnitra Václava Henycha, zpravodajské zprávě poslance Jiřího Karase a po rozpravě zahraniční výbor:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto zákona na schůzi zahraničního výboru.

Toť vše, pane místopředsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP