(11.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Vidím přihlášku z místa pana poslance Jaroslava Gongola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano. Děkuji, pane místopředsedo. Já samozřejmě ten zákon podporuji a myslím si, že je účelný. Ale mám jednu připomínku.

Chci upozornit, že tento návrh zákona řeší vytváření rezerv pro některé specifické činnosti, jak tady už bylo řečeno, jako je například atomový zákon a další, ale i rezervy na zahlazování následků dobývání, které řeší horní zákon. A toto máme teprve na pořadu, protože vytváření rezerv bude stanoveno až změnou horního zákona, který budeme projednávat v našem programu v označeném bodu 39, a ten bude na pořadu až v úterý příští týden. Čili já chci jenom upozornit, aby došlo k opačnému sledu těchto zákonů při projednávání v dalších čteních, protože prvně musíme upravit horní zákon, který vyřeší rezervy z titulu horního zákona, a teprve pak musíme přijmout tento zákon.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Gongolovi. Kdo další má zájem vystoupit v rozpravě? Nikdo. Rozpravu končím. Ptám se, jestli… Ano. Pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl reagovat na to vystoupení pana poslance Gongola. Myslím si, že ta připomínka je velmi věcná.

Je velmi důležité, aby tyto dvě novely byly projednávány v těsné souvislosti. Ony přirozeně řeší věcně shodné téma, ale v rozdílných předpisech. Jedna změna se týká režimu, který stanoví horní zákon, tato novela se týká rezerv, účetních a daňových předpisů, čili to je vazba zase do jiné oblasti, ale věcně to téma je shodné, čili nemám rozhodně žádné námitky proti tomu návrhu, který zde přednesl pan poslanec Gongol. Musíme na příští schůzi Sněmovny pohlídat, aby z hlediska návaznosti druhých, třetích čtení toto bylo v souladu a Sněmovna mohla tyto dvě novely schválit tak, aby nebyly ve vzájemném rozporu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo pana ministra. Ptám se, jestli zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 340, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 340. Z přítomných 116 pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Končím bod číslo 56. Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí, děkuji zpravodaji, protože dojde k výměně těch, kteří budou předkládat návrhy zákonů, pokud pan místopředseda vlády nechce uvést zákon o vinohradnictví. Chce. Vynikající. Takže ho nechám, aby byl u stolku zpravodajů. Požádám poslance Ladislava Skopala, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Uvedu bod číslo

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb.,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1109/ - prvé čtení

 

Návrh uvede místo ministra zemědělství Petra Zgarby pan první místopředseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem si skutečně nemohl nechat ujít tu příležitost, abych využil nepřítomnosti ministra zemědělství a uvedl Poslanecké sněmovně návrh, kterým se mění zákon o vinohradnictví a vinařství a také některé související předpisy.

Zákon o vinohradnictví a vinařství nabyl účinnosti dnem 28. května roku 2004. Tento zákon byl zpracováván před vstupem České republiky do Evropské unie jako plně slučitelný s právem Evropských společenství. Oblast vinohradnictví a vinařství je v Evropské unii v rozhodující míře upravena přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Důvodem předložení tohoto návrhu novely zákona o vinohradnictví a vinařství je především úprava některých ustanovení, která zpřesňují vztah k ustanovením zákona číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti později než zákon o vinohradnictví a vinařství. Zpřesněním a úpravou některých pojmů se zlepší výkon státní správy, zejména ty oblasti, které se dotýkají čerpání podpor, včetně kontroly plnění podmínek pro jejich výplatu.

Návrh novely dále v souladu s právními akty Evropských společenství upravuje a zpřesňuje zákon o vinohradnictví a vinařství na základě zkušeností z aplikace tohoto zákona po vstupu České republiky do Evropské unie. Jedná se zejména o úpravu výše nejvyššího hektarového výnosu a způsobu jeho výpočtu. Upravená ustanovení týkající se zemských vín umožňují výrobu většímu množství výrobců. Novela zákona o vinohradnictví a vinařství také v závěru upravuje některá související ustanovení zákona o správních poplatcích, kterými se v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství stanoví správní poplatek ve výši nula korun za vydání práva na novou výsadbu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády, ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Požádám, aby se slova ujal Ladislav Skopal, který je zpravodajem pro prvé čtení k tomuto návrhu zákona.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte, abych řekl jenom pár slov k předkládanému zákonu o vinohradnictví a vinařství, který mění zákon číslo 321/2004 Sb.

Víte, že vinohradnictvím a vinařstvím jsme se zabývali již v několika novelách, a my jsme požádali ministerstvo, aby předložilo komplexní novelu tohoto zákona, abychom vyřešili nejenom ty problémy, které tady přednesl zcela fundovaně místopředseda vlády a ministr financí, ale i ty záležitosti, které v jiných zákonech nebyly projednány jenom z těch důvodů, že jsme řekli, že se blíží tato novela. Proto vás žádám, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste propustili tento zákon do druhého čtení, aby se tím zemědělský výbor mohl plně zabývat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za předloženou zpravodajskou zprávu a ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou otevírám jako obecnou rozpravu, ale konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Vinaři, vinohradníci nemají zatím zájem o diskusi. Dobře. Obecnou rozpravu končím.

Předpokládám, že tedy není zájem o závěrečné slovo, když nebyla žádná rozprava. Nepadl ani žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování, a to k hlasování pořadové číslo 341, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 341 z přítomných 130 pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Končím bod číslo 57. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji zpravodaji. Budeme se zabývat dalším návrhem zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP