(11.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci dovolte mi, abych uvedl novelu zákona o státní statistické službě a dalších souvisejících zákonů.

Jedním z hlavních cílů předkládané novely zákona o státní statistické službě je provedení změn a doplnění v zákonné úpravě statistických registrů vedených Českým statistickým úřadem tak, aby náročný statistická zjišťování byla nahrazována statistickými údaji využitelnými z administrativních zdrojů dat jiných orgánů státní správy. Změnou dojde k značnému zefektivnění státní statistické služby, k lepšímu přístupu ke statistickým údajům, ke zpřesnění a lepší využitelnosti statistických informací. Zásadní změna a doplnění se navrhují v ustanoveních týkajících se registru sčítacích obvodů a budov, který může plnit více funkcí jako opora statistických zjišťování i pro přímou tvorbu statistických informací. Dalším důvodem novelizace zákona je jeho přizpůsobení vývoji legislativy Evropských společenství a novým trendům v mezinárodním vývoji statistiky a evropského statistického systému.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí. A nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Mládek, který je zpravodajem tohoto tisku pro prvé čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Důvod předložení zákona tady již sdělil pan ministr. Je to víceméně technická norma, která má zajistit hladší fungování statistické služby. Myslím si, že by neměly být žádné zásadní připomínky a případné věci techničtějšího charakteru je možné řešit pozměňovacími návrhy v druhém čtení.

Doporučuji propustit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa k tomuto tisku. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Připomínám, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými registračními kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 339, které zahájím, budeme hlasovat o přikázání výboru rozpočtovému. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 339 z přítomných 96 pro 94. Nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

Budeme pokračovat dalším bodem a tím je bod číslo 56. A ještě před zahájením bodu číslo 56 pan poslanec František Pelc. Pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec František Pelc: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat. Pouze bych chtěl pro záznam sdělit, že při hlasování číslo 338 mám na záznamu ano, chtěl jsem se zdržet. Omlouvám se. Nezpochybňuji hlasování, protože rozdíl v hlasování byl větší než počet jeden. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je pro stenozáznam, aby bylo opraveno hlasování podle úmyslu pana poslance Františka Pelce.

 

Teď již opravdu zahajuji bod číslo 56, kterým je

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb.,
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1134/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Hlavním cílem předloženého návrhu je zajistit peněžní prostředky ve výši vytvořených rezerv tak, aby byly vždy k dispozici reálné zdroje na financování výdajů v oblastech, na které byly rezervy účetně vytvořeny a daňově uplatněny. Současně platí, že pouze tyto reálné zdroje lze efektivně chránit před podnikatelským rizikem, tedy před konkursem, výkonem rozhodnutí či exekucí poplatníků tvořících tyto rezervy. Obecně lze říci, že podstatou fungování systému daňových rezerv je právo uplatnit účetní rezervu tvořenou podle zvláštních právních předpisů, to je například podle horního zákona, zákona o odpadech, lesního a atomového zákona, jako daňový výdaj dříve, než jsou prostředky poplatníkem reálně vynaloženy. Mnohdy činí tato časová prodleva mezi daňovým uplatněním a reálným vynaložením i roky nebo desítky let.

Předložený návrh zákona, kterým se mění zákon o rezervách, především sjednocuje princip daňové tvorby, uplatňování a deponování peněžních zdrojů z rezerv u všech srovnatelných zákonů, kterými jsou horní zákon, zákon o odpadech, atomový zákon. Ve všech zvláštních předpisech upravujících tvorbu rezerv s výjimkou horního zákona platí, že suma rezerv je rovna sumě peněžních prostředků deponovaných na odděleném účtu. V případě, že nebude toto pravidlo splněno, zavádí novela povinnost ponechat na zvláštních účtech deponované prostředky nových rezerv vytvořených v souvislosti se současnou činností až do doby zrušení nebo rozpuštění rezerv starých, vytvořených v souvislosti s výkonem aktivit v předcházejících zdaňovacích obdobích. Tyto staré rezervy, zejména v oblasti rezerv tvořených podle horního zákona, již byly v minulosti daňově uplatněny, nejsou však peněžními prostředky v plné výši kryty.

Zákon také rozšiřuje stávající ochranu peněžních prostředků rezerv deponovaných na zvláštním vázaném účtu v bance, neboť pouze oddělené peněžní prostředky rezerv lze účinně chránit před konkursem, o ochranu těchto prostředků i před výkonem rozhodnutí a exekucí, čímž bude dosaženo stavu, že budou zajištěny reálné zdroje na provedení výkonů, na jejichž realizaci byly rezervy vytvořeny, a to i v případě podnikatelských problémů poplatníka.

Zákon také vytváří prostor pro další možnost efektivního zhodnocení peněžních prostředků rezerv. V případě zájmu poplatníků tvořících rezervy umožní bezpečně zhodnocovat prostředky rovněž investováním do státních dluhopisů. Zdůrazňuji ovšem - v případě zájmu poplatníků. A novela také zajišťuje osvobození výnosů z prostředků z účtu rezerv, neboť dosud byly osvobozeny pouze výnosy ze zdrojů rezerv tvořených dle atomového zákona.

Dovoluji si proto požádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby tento návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení.

Pouze bych si dovolil upozornit aparát Poslanecké sněmovny, že ten název, který se objevil na světelné tabuli, je přece jenom poněkud zavádějící, neboť projednáváme novelu zákona 593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Čili nejedná se o novelu zákona o dani z příjmů, jak by se mohlo zdát při pohledu na světelnou tabuli. Na to bych si dovolil upozornit a tímto upozorněním se v tuto chvíli loučím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a nyní žádám pana zpravodaje pro prvé čtení poslance Jana Mládka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, i já jsem chtěl upozornit na onen matoucí název, protože skutečně neprojednáváme zákon o dani z příjmů, to bude na mimořádné schůzi v úterý, ale zákon o rezervách.

Jinak bych chtěl k tomu říci, že hlavním smyslem tohoto zákona je sjednotit podmínky pro vytváření rezerv v atomovém zákoně, v zákoně o odpadech a v horním zákoně, kde zejména horní zákon má slabiny, které by mohly ohrozit tyto rezervy v případě konkursu na ten který subjekt. A toto je řešeno v tomto zákoně.

Myslím si, že není důvodu nenavrhnout propuštění do druhého čtení. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP