(11.00 hodin)
(pokračuje Mocová)

Údajná základna České správy sociálního zabezpečení nikdy nebude stoprocentně úplná a nikdy nebude dokonalá, přičemž došetřování rozhodných skutečností závisí na korespondenci se třetími osobami, zpravidla jsou to osoby právnické, které se v některých případech nedaří k účinné spolupráci nijak přimět a ani prostřednictvím krajních prostředků, to znamená sankcí ve formě pokut, je k nějaké rychlejší práci donutit.

Třetí návrh proto lépe specifikuje situace, kdy Česká správa sociálního zabezpečení při vyřizování žádostí o důchod došetřuje nezbytné údaje, které nemá k dispozici, a nemůže ovlivnit dobu tohoto došetřování, aby žádost byla vyřízena jediným rozhodnutím, a to vyřízena komplexně, než jak učinila novela přijatá v souvislosti se schvalováním nového správního řádu. Tento návrh se vztahuje k článku 2 předmětného sněmovního tisku, to je k zákonu o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, sněmovní tisky a k tomu pozměňovací návrhy k tomuto tisku vám byly rozdány písemně na lavice, takže já je tady nebudu načítat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní kolegyně, a prosím nyní pana poslance Rudolfa Tomíčka, zatím posledního přihlášeného do podrobné rozpravy. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Můj pozměňovací návrh je krátký a velice jednoduchý. Hovoří o tom, že v článku I. toho sněmovního tisku 904 - doplnit ho takto: že v zákoně č. 155/1995 Sb. v § 76 odst. 1 ve větě páté se slova "do 31. prosince 2005" nahrazují slovy "do 31. prosince 2010".

To je vše. Jen bych chtěl pro pořádek říci, že toto je se souhlasem projednáno jak se členy výboru pro sociální záležitosti a zdravotnictví, tak i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na další přihlášku. Prosím, pan kolega Beneš František má slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrh k článku 1 tisku 904, k návrhu, kterým se mění zákon 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pozměňovací návrh je velmi krátký a já ho přečtu.

Vkládá se nový novelizační bod, který zní: V § 69 se doplní nový odstavec 4, který zní: "(4) Vdovám, jež dosáhly nároku na vdovský důchod v období od 1. ledna 1991 do 31. prosince 1995, a ten jim nebyl přiznán, či jim byl přiznán pouze částečně, a to z důvodu souběhu nároku na vyplácení jiného důchodu, se zvyšuje vdovský důchod o 300 Kč měsíčně." To je konec pozměňovacího návrhu.

A krátké zdůvodnění. Jde o odstranění nespravedlnosti neboli chcete-li i křivdy, která vznikla tím, že v uvedeném období byly zvyšovány individuální důchody a nebyla valorizována částka souběhu nároků na souběh důchodů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášku do podrobné rozpravy. Nevidím takovou, podrobnou rozpravu končím.

Pokud jsem si nevšimla přihlášky paní kolegyně Evy Dundáčkové, prosím, aby Sněmovna přijala laskavě toto mé přehlédnutí, a poprosím možná pana ministra, aby nám ještě otevřel rozpravu, abych jí mohla dát slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, myslím si, že tento zákon je dobrý a že bude dobré ho podpořit a bylo by dobře, kdybychom našli prostor, abychom dokázali ve třetím čtení ho projednat ještě příští týden buď ve středu, nebo ve čtvrtek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Prosím nyní o slovo paní poslankyni Evu Dundáčkovou.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Děkuji za vstřícnost. Já jsem se také přihlásila do podrobné rozpravy, byť ne s podáním konkrétních pozměňovacích návrhů, ale děkuji také za vstřícnost panu ministrovi. Ostatně jsem ráda, že jsem slyšela právě podporu tohoto tisku č. 904 z úst pana ministra, protože doufám, že to předjímá také schvalování ve třetím čtení. Jen jsem chtěla upozornit Poslaneckou sněmovnu na velkou různorodost pozměňovacích návrhů, které tady právě padly, a poprosit, aby pan zpravodaj, pan předkladatel a pan ministr se nad těmito návrhy zákonů sešli a dospěli k nějaké společné dohodě, protože se obávám, že jinak bude tisk č. 904 ohrožen.

My jsme se teď dostali do procedurální pasti způsobené tím, že návrhy zákonů, které teď nebudou projednány a schváleny, už pravděpodobně budou mít obtížnou cestu legislativním procesem tak, aby skončily před uplynutím volebního období této Sněmovny a aby tudíž měly naději na to, že se stanou platnými. A to je i případ tohoto tisku, kde prosím dobrý úmysl pana předkladatele a jeho kolegů řešit problematiku invalidních důchodů, kterou, pokud vím, pan ministr, a také to potvrdil, sám podporuje, tak tento tisk byl teď doplněn o otázky týkající se problematiky prohlášení za mrtvého a ta, pokud vím, vychází z nálezu Ústavního soudu, a budeme pravděpodobně schopni se na ní také shodnout, stejně tak jako na posunutí hranice zbytkového, opravdu minimálního množství horníků a uspokojování jejich nároků při odchodu do důchodu při určité věkové hranici. Nejsem si jista, zda budeme schopni se shodnout na takto koncipovaném vdovském důchodu.

A největší problém, který cítím, je problém České správy sociálního zabezpečení, který tady byl načten, a to pozměňovacího návrhu, který předložila paní poslankyně, a ten se totiž týká toho, aby Česká správa sociálního zabezpečení nebyla vázána při svém rozhodování vůbec žádnými lhůtami. A to já myslím, že je návrh, který je velmi nebezpečný. Já prosím nejsem proti, abychom vyšli správě sociálního zabezpečení vstříc, abychom hledali způsob, jak například prodloužit ty lhůty nebo učinit nějaké opatření, že ta lhůta bude přerušena a bude pokračovat poté, co správa sociálního zabezpečení v nezbytné době obdrží potřebné doklady. Ale naprosté zrušení lhůt myslím, že je zcela nepřijatelné a že jde proti zájmu samotné věci. Proto moc prosím, aby tato otázka před třetím čtením tisku 904 byla vyjasněna.

Děkuji velmi za shovívavost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni. Zeptám se na to, zda ještě někdo v podrobné rozpravě chce vznést své návrhy. Nechce. Končím podrobnou rozpravu.

Žádný návrh, o němž bychom mohli hlasovat, nezazněl, proto končím, pokud nechce vystoupit s případným závěrečným slovem pan zpravodaj nebo pan navrhovatel. Pan navrhovatel nikoli, pan zpravodaj, ano. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Já bych chtěl jenom reagovat na výzvu paní kolegyně Dundáčkové. Samozřejmě jsme o tom hovořili. Jde o problém, který vzniká zejména průtahy v rámci Evropské unie i z jiných částí světa. Budeme se snažit legislativně technickou úpravou ještě tuto problematiku nějak specifikovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nepadly návrhy, o nichž by mohla Sněmovna nyní hlasovat, proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Končím projednávání bodu č. 94, sněmovního tisku 904.

Předávám řízení schůze místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi. Pouze oznámím proto, aby kluby věděly, které jsou další body na programu - jsou to body 55, 56, 57, 58 a 35. Od 13.15 hodin je pevně zařazen bod 84. Tolik tato informace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní a pánové, budeme pokračovat podle programu tak, jak ho naznačila paní kolegyně Němcová a tím je bod

 

55.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1095/ - prvé čtení

 

Požádal bych pana místopředsedu vlády a ministra financí Bohuslava Sobotku a pana poslance Jana Mládka, který je zpravodajem, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. A zároveň až se tak stane, aby pan první místopředseda vlády z pověření vlády uvedl tento bod. Pana místopředsedu nevidím, takže požádám… (Přichází ministr financí.) Už ho vidím.

Připomenu že jsme v prvém čtení a jde o zákon o státní statistické službě. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP