(11.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Vidím, že pan místopředseda vlády má zájem o zemědělskou problematiku, když už zůstal u stolku zpravodajů. Ještě požádám pana poslance Jiřího Hanuše, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů, protože budeme projednávat jako další bod číslo

 

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
/sněmovní tisk 1112/ - prvé čtení

 

Návrh uvede z pověření vlády pan místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka, kterého žádám, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl další zajímavý návrh zákona. Jedná se o změnu zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, a také některé další zákony.

Cílem předkládaného návrhu je dosáhnout i zde souladu s příslušnými právními předpisy Evropských společenství v oblasti uvádění do oběhu osiva a sadby, zejména při pověřování osob k provádění zkušebních úkonů, které nabyly účinnosti po vstupu České republiky do Evropské unie.

Kromě změn vyplývajících z nových právních předpisů Evropských společenství jsou do návrhu novely zapracovány dosavadní zkušenosti z aplikace zákona z roku 2003. Návrh také upravuje uvádění do oběhu osiva směsí a osiva kategorie obchodní osivo, dopracovává ustanovení o rozmnožovacím materiálu révy, ovocných rodů a druhů, a okrasných druhů. Zavádí rovnocennost pro přehlídky množitelských porostů a pro osivo ze třetích zemí, jimž bylo uděleno schválení v souladu s právem Evropských společenství i v jiných členských státech. V části odrůdového řádu nově formuluje podmínky pro použití názvu "odrůdy". Dále rozšiřuje okruh osob, které mohou požádat o registraci odrůdy, i na držitele odrůdového práva podle předpisů Evropských společenství nebo žadatele o tato práva a udržovatele u nechráněných odrůd podle předpisů Evropských společenství. Předložený návrh dále začleňuje nové pojmy, které v zákoně dosud chyběly, a upřesňuje některé pojmy již zavedené tak, aby lépe odpovídaly i rozmnožovacímu materiálu ovocných rodů a druhů a okrasných druhů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí za úvodní slovo a žádám pana poslance Jiřího Hanuše, který je zpravodajem pro prvé čtení, aby se ujal slova se svojí zpravodajskou zprávou.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím si, že pan ministr financí a místopředseda vlády docela se začíná zabíhat i v zemědělské záležitosti, takže není třeba k tomu mnoho dodávat.

Jen jednu takovou perličku - podle tohoto zákona do osiv patří i sadba brambor.

Jinak tu jde o technickou normu a doporučuji její propuštění do druhého čtení a přikázání, tak jak je doporučeno, zemědělskému výboru k projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku písemnou. Ptám, se jestli se hlásí někdo z místa. Do rozpravy se nehlásí nikdo, obecnou rozpravu tedy končím.

Vzhledem k tomu, že nemohl padnout žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání.

 

(pokračuje Filip)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování, a to k hlasování číslo 342, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 342 z přítomných 138 pro bylo 108 proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Končím bod č. 58. Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministru financí a místopředsedovi vlády jako navrhovateli.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je bod č. 35, který byl přeřazen na konec bloku prvních čtení vládních návrhů zákonů. Jde o

 

35.
Vládní návrh zákona o sloučení Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií
/sněmovní tisk 1108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Předložený návrh uvede za vládu ministr kultury Vítězslav Jandák, kterého vítám, a žádám zároveň, než mu udělím slovo, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Petr Bratský, který je zpravodajem k tomuto návrhu zákona.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Vítězslav Jandák: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vláda předložila návrh zákona o sloučení Pražského filharmonického sboru s Českou filharmonií. Podle zákona o majetku České republiky svým vystupováním v právních vztazích podle § 54 lze státní příspěvkové organizace sloučit pouze v případech a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. Protože však žádný platný právní předpis neumožňuje sloučení dvou státních příspěvkových organizací působících v oblasti umění, zpracovalo Ministerstvo kultury tento návrh zákona.

Důvodem pro sloučení obou subjektů je zájem na intenzivnější spolupráci obou těles a účinnější a hlubší prezentaci českých a světových hudebních děl doma i v zahraničí. Česká filharmonie se stává nástupnickou organizací, přecházejí na ni veškerá práva a povinnosti Pražského filharmonického sboru včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Rovněž tím vzniká příslušnost k hospodaření s majetkem státu, se kterým doposud hospodařil Pražský filharmonický sbor. Funkci zřizovatele bude nadále vykonávat Ministerstvo kultury.

S ohledem na jednoduchost právní úpravy a potřebné nabytí účinnosti zákona z účetních důvodů od prvního prosince žádala vláda o vyslovení souhlasu s tímto návrhem již v prvním čtení. Vzhledem k vznesenému vetu vás pouze žádám, abyste tento potřebný zákon propustili do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu ministru kultury Vítězslavu Jandákovi.

Ještě před zpravodajem se hlásí pan poslanec Vlastimil Antolák, pravděpodobně s nějakou faktickou připomínkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážený pane předsedající, paní kolegyně, páni kolegové, vážený pane ministře, je povinností petičního výboru vás seznámit s peticí, která byla doručena na petiční výbor v souvislosti s projednáváním tohoto bodu. Dovolím si ocitovat celou petici.

"Vyjádření nesouhlasu s probíhající reorganizací Pražského filharmonického sboru, která spočívá v redukci počtu zpěváků z 82 na 70. V souladu s ustanovením čl. 18 Listiny základních práv a svobod a ustanovením zák. č. 75/1990 Sb., o právu petičním, my, níže podepsaní členové Pražského filharmonického sboru se sídlem náměstí Míru 9, Praha 2, využíváme petičního práva k vyslovení zásadního nesouhlasu s probíhající reorganizací Pražského filharmonického sboru, která spočívá v redukci uměleckých zaměstnanců ze současných 82 zpěváků na 70. Důvodem jsou zásadní nedostatky při realizaci této reorganizace, její významné sociální dopady a také negativní umělecké důsledky.

Proto žádáme zřizovatele Pražského filharmonického sboru a Ministerstvo kultury České republiky, aby probíhající reorganizaci zastavilo a uložilo řediteli Pražského filharmonického sboru panu Petru Daníkovi, aby odvolal výpovědi z pracovního poměru podané v souvislosti s reorganizací."

Petici sestavil Michal Krůšek, Husinecká 23, Praha 3, přílohou je pět podpisových podepsaných archů, a petice, kterou jsem právě přednesl, bude předána výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nebo přímo předsedkyni podvýboru pro kulturu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane poslanče, jsem tolerance sama, jinak to patřilo samozřejmě do obecné rozpravy, nikoli před zprávu zpravodaje. Ten je teď na řadě.

Pane zpravodaji, prosím, abyste se ujal zpravodajské zprávy. Pan poslanec Petr Bratský jako zpravodaj k tisku 1108.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedající, já jsem trochu na rozpacích, protože skupina poslanců již minulý týden podala veto proti projednávání tohoto zákona na předsednický stolek, kde v této chvíli ovšem není, a já nevím, jak mám doložit, když prokazatelně jsme veto předali, že podáno bylo. Buď bychom museli chvíli přerušit a veto dáme znovu dohromady…

***
Přihlásit/registrovat se do ISP