(10.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Myslím, že jediný návrh, který může zaznít, a to potom v podrobné rozpravě nebo možná i na závěr obecné rozpravy, je opětovný návrh na přerušení, protože v tuto chvíli byl zařazen bod na jednání schůze, prošel organizačním výborem, prošel schvalovací procedurou při schvalování návrhu jednání schůze, takže si myslím, že východiskem z této situace je podat návrh na opětovné přerušení tohoto bodu a trvání na splnění oné podmínky. Ale nechám to na vašem zvážení, jak se k tomu postavíte.

 

Poslanec Karel Vymětal: Já vám děkuji, paní místopředsedkyně, že jste to tak hezky zformulovala. Já si to osvojuji a ještě jednou vám mockrát děkuji. Takto je to jako návrh na přerušení a odročení do doby, než bude splněna podmínka, která již byla přijata.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Chcete, abychom o tomto procedurálním návrhu hlasovali nyní, nebo ještě po skončení všech přihlášek? Prosím, takže po vyčerpání všech přihlášek do obecné rozpravy a před jejím ukončením budeme hlasovat o tomto návrhu.

Nyní se do obecné rozpravy hlásí pan kolega Zdeněk Koudelka. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, jenom na upřesnění. Ústavněprávní výbor sice usnesení přijal, ale přijal je ještě před prázdninami, takže pokud ta podmínka byla odhlasována v září tohoto roku, tak se vztahovala k ostatním výborům, nikoliv k výboru ústavněprávnímu, protože to usnesení bylo známo již v září.

Já bych chtěl jenom říci k usnesení ústavněprávního výboru, že bylo přijímáno před nálezy Ústavního soudu, které se opět věnovaly platovým otázkám soudců. Chtěl bych poukázat na to, že Ústavní soud opětovně jednak potvrdil, že určitým znakem soudcovské nezávislosti je i materiální zabezpečení, a že tedy do platů soudců nelze zasahovat libovolně, byť připustil, že určité zásahy za zvlášť významných podmínek možné jsou. Ovšem Ústavní soud také argumentaci zcela nově rozšířil o to, že podle něj nelze diskriminovat určité skupiny lidí placených státem, a že pokud má být zásah do platů určitých lidí placených státem v určitém okamžiku, tak v tomtéž okamžiku nemohou jiným skupinám placeným státem platy růst. Poukázal právě na platy soudců, na snižování platů soudců, resp. jejich zmrazení, a na růst platů úředníků ve veřejné správě.

Já bych zde chtěl poukázat na to, že tato argumentace se potom již netýká pouze skupiny soudců, ale například i státních zástupců, případně dalších skupin placených podle tohoto zákona státem, a že se tedy vystavujeme určitému nebezpečí, že státní zástupci využijí toho, čeho využili dříve soudci, a že tedy budou i oni napadat tento zákon před Ústavním soudem. Stát se pak dostává do situace, kdy zpětně musí těmto skupinám platy doplatit. Nicméně jestliže státní zástupci mohou být určitou spornou kategorií, znovu bych chtěl poukázat na to, že přece jen ustálená judikatura ve vztahu k soudcům je poměrně jednoznačná, a tedy jestliže se od příštího roku mají zvednout platy ve veřejné sféře, a to i úředníkům, případně dalším zaměstnancům, domnívám se, že jakékoliv zmrazení platů soudců by bylo jenom prvním krokem k tomu, aby zase stát svoji při u Ústavního soudu prohrál a potom zpětně musel doplácet jednak ušlé platy, jednak náhrady nákladů případných soudních sporů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Ještě chce vystoupit pan kolega Hovorka v rámci obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Poté pan ministr Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já rozumím tomu, že nebyla splněna podmínka, o které tady mluvil pan kolega Vymětal, že vláda nepředložila to, co slíbila nebo k čemu byla zavázána usnesením Poslanecké sněmovny, ale domnívám se, že když budeme tento bod pořád přerušovat a oddalovat, zase se dočkáme toho, že nepřijmeme nic a že poslanecké platy neustále porostou. Domnívám se, že bychom měli tento bod dokončit, doprojednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Prosím nyní pana místopředsedu vlády Zdeňka Škromacha, který také chce vystoupit v rámci obecné rozpravy.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pozorně sleduji tuto diskusi. Chtěl bych možná ještě oživit paměť, protože samozřejmě je to věc, která je důležitá a která je často diskutována mediálně, velmi zajímavá, když jde o platy ústavních činitelů.

Je třeba říci, že tato situace vznikla rozhodnutím, které učinil nejdříve Senát tím, že zařadil tzv. odmrazení platů do zákona, kterým se odkládalo o rok zavedení služebního zákona policie a dalších. Následně nato tím, že tento návrh zákona z hlediska rozhodnutí Sněmovny byl prohlasován a odsouhlasen, vláda reagovala tím, že předložila Sněmovně 8. 12. - to zdůrazňuji - loňského roku tento návrh zákona, který v podstatě měl znovu zmrazit platy ústavních činitelů, jak tady bylo i v souvislosti se služebním zákon policie a dalších deklarováno. Návrh byl - projednat tento návrh zákona podle devadesátky, čili v rychlém čtení, a bylo možné v podstatě tento návrh schválit ještě v loňském roce. Následně nato přišlo projednání, které bylo až po Novém roce, v lednu, a bylo přijato usnesení. Na toto usnesení vláda reagovala. Reagovala tím, že tak, jak to usnesení je formulováno, je nesplnitelné a neakceptovatelné.

Vy velmi dobře víte, že sjednotit odměňování ve všech sférách státní a veřejné správy je v tuto chvílí nereálné. Je to prostě nereálné. Výbory dostaly informace o tom, co ministerstvo nebo vláda mají k dispozici. Tady bych potom očekával i stanovisko vás jako zákonodárců v tom smyslu, co vlastně po vládě chcete. Je to samozřejmě rozhodování o vás, je to rozhodování i o dalších lidech ve státní a veřejné správě. Toto zadání už dále nenásledovalo. Zřejmě by se k tomu mohly vyjádřit výbory. Každopádně sjednotit systém odměňování ve státní a veřejné správě tak, jak já jsem pochopil zadání, je nemožné a nereálné. Proto říkám, že vláda ani nepředpokládá, že by předkládala takovýto návrh zákona.

Myslím, že tady stojíme před jednoduchým rozhodnutím - napravit chybu, která se stala před rokem tím rozhodnutím, které jsme učinili. Je otázka, zda ta vůle je, nebo není. To je velmi jednoduché. Rozhodnete samozřejmě svým hlasováním, ale já bych prosil, abyste neshazovali odpovědnost na vládu. Myslím si, že vláda v této věci udělala, co mohla, a poskytla veškeré informace.

Pokud by došly výbory k nějakému návrhu řekněme zadání, jakým způsobem by to mělo směřovat, pak samozřejmě je to možné, ale vláda ani jednotlivá ministerstva nemohou rozhodovat v tak složité věci, jakou je dnes systém odměňování v této sféře, protože se to týká, jak jste byli informováni, mnoha zákonů. Rozhodovacích těles nebo orgánů, které v tomto systému fungují, je poměrně hodně.

V tuto chvíli stojíme před rozhodnutím, zda ještě v tomto volebním období, dovolím si tvrdit - pokud projde druhé a třetí čtení, protože před námi je ještě projednání v Senátu a podepsání panem prezidentem, takže lhůty poměrně rychle běží. Je to momentálně na rozhodnutí Sněmovny, zda chce vyřešit tento jednoduchý problém, nebo se chce koncepčně zabývat otázkou odměňování v oblasti státní a veřejné správy včetně ústavních činitelů.

Po rozhodnutí Ústavního soudu i po objektivních jednáních se zástupci soudců si myslím, že tak jak byly některé návrhy načteny v tom smyslu, aby ze zmrazení byla vyňata právě tato skupina, je to rozhodnutí, které má své opodstatnění i vzhledem k tomu, že ostatní zaměstnanci státní a veřejné správy nemají zmrazené platy a jejich mzdy se vyvíjejí průběžně každým rokem tak, jak jsou valorizovány v rámci nařízení vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Zeptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Nevidím takovou. Obecnou rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP