(10.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Ostatní výbory dosud nepředložily svá usnesení, a proto se táži, zda se chtějí vyjádřit k tomuto bodu.

Nejprve zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Jiří Václavek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor se zabýval tímto tiskem už před prázdninami. Přerušil projednávání tohoto bodu do doby, než vláda splní usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1395 z 38. schůze ze dne 26. listopadu 2004.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Požádám také o vyjádření zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana kolegu Miroslava Váňu, pokud chce vystoupit. Nechce.

Dále je zde ještě zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Miroslav Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví se stejně jako v minulosti sněmovními tisky 46, 391 a 680 zabýval rovněž sněmovním tiskem 839. Všechny tyto vládní návrhy v tomto volebním období řešily, resp. řeší platy poslanců Poslanecké sněmovny, Evropského parlamentu, senátorů, členů vlády a prezidenta. Ale jejich dosah na soudce, státní zástupce, samosprávu a státní správu zůstává téměř nedotčen.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví vládní návrh pod číslem sněmovního tisku 839 projednával 9. 3. 2005 a přijal usnesení číslo 232, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 839/1. Z usnesení vyplývá, že po odůvodnění návrhu prvním náměstkem ministra práce a sociálních věcí Petrem Šimerkou, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor přerušuje projednávání vládního návrhu na vydání zákona do doby, než vláda splní usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu číslo 1395 z 38. schůze ze dne 26. listopadu minulého roku.

Vzhledem k tomu, že vláda dosud Poslanecké sněmovně nepředložila novelu návrhu zákonu o platech a odměnách státních zaměstnanců, ústavních činitelů, soudců, státních zástupců, vedoucích ústředních orgánů, zastupitelů obecních a krajských zastupitelstev a vedoucích jimi řízených organizací včetně systému valorizace a předložila pouze podklady a přílohy s usnesením, kde de facto souhlasí s daným stavem, výbor se dalším projednáváním jednostranného návrhu zatím nezabýval.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku, ale vidím dvě zvednuté ruce. Nejprve pan kolega Recman, poté pan kolega Vymětal. Nejprve má slovo pan kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, paní místopředsedkyně. Pane ministře, já jsem si vědom, že otázka platů a stanovení výše platové základny u všech ústavních činitelů je tematika, které se věnujeme dlouhodobě. Chci jenom připomenout, že k této problematice jsem vystupoval v posledních několika letech téměř pravidelně. Jedno z mých vystoupení bylo na 38. schůzi Poslanecké sněmovny v listopadu loňského roku. Tehdy Poslanecká sněmovna přijala usnesení, které jsem jménem poslaneckého klubu KSČM navrhl. Toto usnesení mělo směřovat k tomu, abychom zejména pro naše nástupce, ať již v Poslanecké sněmovně, Senátu nebo i ústavní činitele, připravili takové znění zákona, které by eliminovalo problémy, které nyní máme, to znamená, že se pravidelně několikrát za volební období věnujeme problematice platů ústavních činitelů. Je to předmětem kritiky našich voličů, stává se to doménou médií, která rozmazávají tuto problematiku pravidelně. Myslím si, že tato problematika a přístup poslanců, vlády i médií nás vede k tomu, že to má vliv na podporu voličů Poslanecké sněmovně jako instituci.

Toto usnesení Poslanecké sněmovny, které bylo přijato pod číslem 1395, požádalo vládu, aby zpracovala novelu zákona o platech a odměnách státních zaměstnanců a ústavních činitelů včetně obecních a krajských zastupitelstev a předložila ji Poslanecké sněmovně do 30. června letošního roku. Musím říci, že stejně jako Sněmovna, tak i rozpočtový výbor měl snahu řešit tuto problematiku nejen ad hoc, ale určitým cíleným komplexním způsobem. Rozpočtový výbor na 42. schůzi, která se konala 13. 4. 2005, přerušil projednávání tohoto bodu do doby, než vláda splní zmíněné usnesení. Obdobným způsobem se vyjádřila i řada jiných výborů.

Chci připomenout, že naposledy k této problematice jsem vystupoval na 40. schůzi Poslanecké sněmovny v lednu letošního roku a obdobně i na 47. schůzi, která proběhla 21. 9. 2005. Poslanecká sněmovna dala na názor většiny poslanců tím, že jsme přerušili projednávání tohoto bodu, než bude projednán příslušnými výbory.

Vážené kolegyně a kolegové, dostáváme se do určitého začarovaného kruhu, pokud se týká platů ústavních činitelů. Z jedné strany Sněmovna požádala vládu, aby předložila příslušnou novelu zákona do 30. června letošního roku, z druhé strany vlády ústy místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Zdeňka Škromacha odmítla zabývat se touto problematikou a návrh novely zákona nepředložila. Chtěl bych pana místopředsedu a ministra požádat, jestli by mohl potvrdit nebo vyvrátit skutečnost, že se vláda, případně jeho ministerstvo jako gestor této problematiky touto problematikou v tomto volebním období zabývat nebude a tuto problematiku bychom museli přenechat našim následovníkům, kteří budou zvoleni ve volbách v roce 2006.

Chci jen potvrdit, že poslanecký klub KSČM dlouhodobě - a tady bych chtěl podtrhnout ono slůvko dlouhodobě - požaduje po vládě systémové řešení uvedené problematiky. Jistě si všichni uvědomujeme, že řada poslanců našeho poslaneckého klubu pravidelně k této problematice vystupuje, předkládali jsme konkrétní pozměňovací návrhy, které situaci měly řešit. Nicméně v drtivé většině případů jsme byli neúspěšní.

Osobně jsem přesvědčen o tom, že je potřeba urychleně přijmout úpravu, abychom se každoročně znovu a znovu nedostávali do schizofrenní situace, že budeme jednat o svých platech a odměnách. Jsem přesvědčen o tom, že v této chvíli je skutečně míč v této pingpongové hře ústavních činitelů na straně vlády. Za sebe a za své kolegy chci zde vyjádřit přesvědčení, že vláda se touto problematikou ještě bude zabývat. My jsme ochotni přispět všemi silami k tomu, abychom takové změny, které povedou ke zlepšení situace v platech ústavních činitelů, ještě projednali v tomto volebním období.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Nyní požádám o slovo pana kolegu Karla Vymětala, poté pana poslance Zdeňka Koudelku, který se hlásí také do rozpravy. Slovo má pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, my jsme druhé čtení probírali 21. září a hlasováním tehdy Sněmovna rozhodla, že přerušuje a odročuje projednávání tohoto bodu do doby přijetí usnesení výborů. Jak jsme slyšeli z úst zpravodajů všech výborů, výbory nepřijaly dodnes žádná usnesení. (Protesty.) Jeden již přijal. Aha.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ústavněprávní výbor přijal usnesení.

 

Poslanec Karel Vymětal: Jsem jaksi v rozpacích nad tím, že vlastně nebyla splněna podmínka, abychom pokračovali dál. Proto jsem chtěl dát na zváženou paní předsedající, protože přerušení a odročení trvá, jestli by nebylo vhodné tento bod ukončit do doby, než bude podmínka splněna. O tom už jsme na Sněmovně hlasovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, abyste zformuloval případný návrh, o kterém bude možno hlasovat.

 

Poslanec Karel Vymětal: Paní místopředsedkyně, já si totiž myslím, že nemáme o čem hlasovat. My jsme o tom hlasovali už 21. září a podmínka pro přerušení a odročení nebyla splněna. Takže si myslím, že je možno tento bod ukončit a vrátit se k němu v okamžiku, kdy bude splněna podmínka, kterou už Sněmovna odhlasovala 21. září.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP