(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Proto se ptám na přihlášky z místa. Takovou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Můžu se zeptat na případná závěrečná slova - za navrhovatele pana ministra. Chce se ujmout závěrečného slova? Nechce. Paní zpravodajka? Také nechce vystoupit se závěrečným slovem. Proto prosím paní kolegyni Talmanovou, aby nás seznámila s návrhem procedury, a poté přednášela jednotlivé návrhy a zároveň s panem ministrem se k nim vyjádřila. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, procedura bude velice jednoduchá.

Dovoluji si vám navrhnout následující postup. Nejprve hlasovat pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které máme ve sněmovním tisku 1009/2 pod písmenem A, a to odděleně body 1 až 12, a potom zvlášť bod 13, protože body 1 až 12 se bezprostředně týkají zákona o návykových látkách, bod 13 se potom týká zákona o ochraně zdraví. Asi by bylo rozumné hlasovat ho odděleně v tomto bloku pod písmenem A. Posléze bychom hlasovali pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení, a to v pořadí B a C. Tím se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za návrh procedury. Zeptám se, zda má někdo námitku proti této proceduře hlasování. Nevidím.

 

Proto zahajuji hlasování pořadové číslo 330. Táži se, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou hlasování. Kdo je proti proceduře?

Hlasování pořadové číslo 330. Přítomno 168, pro 153, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

A můžeme tedy přistoupit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím o doplnění stanovisek. Hlásí se ale ještě předtím, než začneme, pan kolega Eduard Zeman. Prosím.

 

Poslanec Eduard Zeman: Paní předsedající, dámy a pánové, v rámci zjednodušení bych stáhl svůj pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tedy návrh, který je uveden pod písmenem B. My jsme ale odhlasovali, pane kolego, již proceduru, takže paní zpravodajka nám navrhne pravděpodobně, abychom o tomto stažení hlasovali jako první, a pak přistoupíme k proceduře tak, jak byla navržena. Nechám to na jejím posouzení.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Já jsem přesvědčena, vážená paní místopředsedkyně, že v okamžiku, kdy jsme již odhlasovali proceduru, tak když to řeknu lidsky, pan kolega Zeman se vzbudil pozdě. Svůj procedurální návrh měl přednést před schválením procedury, kterou jsme se rozhodli, jakým způsobem budeme hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme hlasovat podle schválené procedury a Sněmovna se zachová podle toho, co slyšela od pana kolegy Zemana.

Prosím o první návrh.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nejprve bychom hlasovali pozměňovací návrhy A1 až A12 jako celek. Stanovisko zpravodaje je souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 331. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 331. Přítomno 167, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: A13. Stanovisko souhlasné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 332. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 332. Přítomno 167, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B. Stanovisko zpravodaje je zásadní nesouhlas. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 333. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 333. Přítomno 167, pro 37, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Pozměňovací návrh pod písmenem C. Stanovisko neutrální. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 334. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 334. Přítomno 168, pro 110, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, vypořádali jsme se se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Můžeme tedy zahájit závěrečné hlasování.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1009, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 335. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 335. Z přítomných 168 pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji paní kolegyni Talmanové za zpravodajství.

 

Dalším bodem, který je před námi, je bod

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny
pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých
státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům,
a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

 

U stolku zpravodajů opět požádám, aby setrval pan ministr Zdeněk Škromach. Zeptám se, zda chce vystoupit s úvodním slovem. Nikoliv.

Návrh jsme projednávali 21. září 2005 na 47. schůzi. Po úvodním slově navrhovatele a zpravodaje Poslanecká sněmovna svým usnesením č. 1861 přerušila projednávání tohoto bodu a odročila jej do doby, než bude projednán příslušnými výbory.

Ústavněprávní výbor tento návrh projednal. Usnesení nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 839/2. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Zdeňka Koudelku.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, ústavněprávní výbor doporučil přijetí zákona ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů.

Ještě poukazuji na to, že ústavněprávní výbor projednával toto znění zákona před nálezy Ústavního soudu, které zase řešily otázku platů soudců. Poukazuji i na to, že Ústavní soud znovu potvrdil to, že do platu soudců by se nemělo zasahovat ad hoc v konkrétních případech a že zřejmě k tomuto by Poslanecká sněmovna v dalším projednávání měla přihlédnout.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP