(17.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní ministryni. Prosím zpravodaje pana poslance Stanislava Fischera, který by měl odůvodnit usnesení.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal na své 46. schůzi dne 8. září 2005 vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN. Je to sněmovní tisk 983. Na tomto jednání po odůvodnění náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Koláře a zpravodajské zprávě poslance Stanislava Fischera a po rozpravě zahraniční výbor přijal usnesení, ve kterém 1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN; 2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; 3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Schwippel. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedo. Nepochybuji o tom, co řekla paní ministryně, že přijetí tohoto protokolu usnadní naši činnost v rámci CERN, ale chtěl bych krátce zmínit diskusi, která proběhla na zahraničním výboru, kde jsem vyjádřil názor, že přínos našeho členství v této organizaci vidím ve třech rovinách. Jedna je účast našich vědců a studentů v programech CERN, druhá je zapojení našich firem do činnosti CERN, třetí, a to je poměrně nová oblast, je přenos technologií vyvinutých v rámci CERN do členských států CERN.

Pan náměstek ministryně, který tam byl přítomen, řekl, že to je v podstatě správný pohled, ale na můj dotaz, co podniká Česká republika v rámci třetí oblasti, poměrně nové, to znamená přenos technologií vyvinutých v rámci CERN do jednotlivých členských zemí a jejich využití, nebyl příliš schopen odpovědět. Proto bych tuto otázku vaším prostřednictvím, pane předsedo, směřoval paní ministryni.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do rozpravy? Paní ministryně bude zřejmě reagovat.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, otázka, která mi byla položena, je poměrně obtížná. To znamená - odpovím asi stručně: Vážený pane poslanče, pro přenos nejnovějších technologií samozřejmě děláme vše.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Fischer jako zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji, pane předsedo. Jenom bych doplnil, že v CERN je členských zemí celkem 20. Kromě toho spolupracuje s řadou dalších zemí, které nejsou členy, a s vědeckými ústavy ve světě, kterých je celkem 220. Na práci CERN se přímo účastní vědečtí pracovníci celého světa, vyvíjejí se společné aparatury nebo jejich části a prostřednictvím těchto styků se také provádí transfer všeho toho, co se v CERN získává, do členských zemí, do spolupracujících zemí a naopak.

Myslím, že výčet by byl velice dlouhý, že není třeba Poslaneckou sněmovnu tím nyní zdržovat. Jinak jsou to věci, které lze najít na internetu nebo ve spolupracujících institucích, např. ve Fyzikálním ústavu České akademie věd.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Taková je odpověď. Kdo dál se hlásí do rozpravy k tomuto bodu? Nevidím nikoho. Rozpravu končím a můžeme hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Máme pouze jeden, jak ho předložil zahraniční výbor, budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout usnesení, které nám bylo předloženo zahraničním výborem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 307 je přítomno 86 poslanců. Pro hlasovalo 75, proti žádný, takže návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Můžeme ukončit tento bod. Děkuji paní ministryni. Bod 157 je za námi.

 

Před sebou máme bod číslo

 

158.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
/sněmovní tisk 988/ - druhé čtení

 

To je samozřejmě oblast, která patří místopředsedovi vlády a ministru dopravy panu Milanu Šimonovskému, takže ho prosím, aby tuto dohodu mezi vládami uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, v současné době mezi Českou republikou a Polskou republikou je v platnosti smlouva ze dne 8. dubna 1967, tedy smlouva velmi zastaralá, která neodpovídá již aktuální potřebě. Sjednání nové dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice vyplynulo také z rozdělení bývalé České a Slovenské Federativní Republiky na dva samostatné státy a z toho vyplývajícího vzniku státní organizace České dráhy, která ještě následně byla transformována v roce 2003 na České dráhy, a. s., a Správu železniční dopravy, dopravní cesty, státní organizace.

Návrh dohody se řadí do tvorby nových a stávajících mezinárodních smluv se sousedními státy v oboru železniční dopravy i v podmínkách nového členství v Evropské unii. Sjednání dohody přikládá jak Česká republika, tak Polská republika značný význam, neboť spolu s dalšími mezinárodními smlouvami o hraničním režimu dotváří komplex nových smluvních vztahů a úprav mezi oběma státy. Vzhledem k tomu, že navrhovaná dohoda obsahuje zásady zvláštní právní úpravy, které vyžadují formu prezidentské úmluvy, je třeba považovat návrh dohody za mezinárodní smlouvu podle článku 49 písmeno a) Ústavy České republiky.

Urychlené sjednání dohody předpokládá zkvalitnění železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskou republikou. Uzavření a provádění dohody nebude mít ekonomický dopad na státní rozpočet. Proto vás, vážené dámy a vážení pánové, žádám o podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme. Ale ještě se k němu bude muset vyjádřit zpravodaj výboru zahraničního pan poslanec Břetislav Petr a také zpravodaj výboru hospodářského pan Miroslav Kapoun. Prosím oba poslance, aby postupně odůvodnili usnesení výborů. Nejdříve pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze 46. schůze, která se konala 8. září 2005, k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice.

Po odůvodnění náměstka ministra dopravy Vojtěcha Kocourka a mé zpravodajské zprávě a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP