(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zdali za ústavněprávní výbor vystoupí paní poslankyně Hana Šedivá, nebo nikdo. V tom případě odkáži na usnesení tohoto výboru, které je pod tiskem 954/2 a otevřu diskusi. Pokud se do diskuse nikdo nehlásí, tak diskusi uzavřu.

Dáme hlasovat o usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 305. Táži se, kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 83 poslanců, 66 pro, nikdo proti. Usnesení bylo schváleno.

 

Děkuji panu ministru zahraničí Cyrilu Svobodovi a panu zpravodaji Karlu Šplíchalovi. Končím projednávání tohoto bodu, a tak jak pan předseda pravil, se vrátil a předávám mu opět řízení schůze.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, nyní bod

 

156.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005
/sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

 

Tuto smlouvu ve druhém čtení by měl znovu uvést místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Je to sněmovní tisk 961. Prosím pana ministra, aby přednesl úvodní slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak jistě víte, v posledních letech se mezi těmito zeměmi aktivizuje oboustranný dialog. Je patrné, že obě naše země usilují o prohloubení vzájemných styků, a to především s důrazem na obchodní a ekonomickou spolupráci, čemuž nasvědčuje i probíhající proces uzavření této daňové smlouvy. Pokud jde o smluvní základnu mezi Českou republikou a KLDR, uvedl bych například rovněž důležitou dohodu o vzájemné podpoře a ochraně investic, uzavřenou již v roce 1999, a pak také leteckou dohodu, která vstoupila v platnost v loňském roce.

Jsem toho názoru, že vzhledem k příležitostem českých podnikatelských subjektů podílet se na ekonomické obnově KLDR, je žádoucí vytvořit pro takovéto české subjekty příznivější prostředí, včetně prostředí daňového.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Prosím zpravodajku zahraničního výboru poslankyni Kateřinu Konečnou, aby nám odůvodnila usnesení výboru.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi krátce seznámila s usnesením č. 233 ze 46. schůze zahraničního výboru. Zahraniční výbor se usnesl na tom, že doporučuje přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji. Iniciativně tento návrh projednal také rozpočtový výbor. Tady by nás mohl informovat poslanec Svatomír Recman o tom, co se odehrálo ve výboru. Prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedo. Skutečně rozpočtový výbor projednal uvedenou materii na 49. schůzi, která se uskutečnila 29. září, a přijal k němu usnesení č. 640, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 961/2.

Návrh smlouvy na jednání rozpočtového výboru odůvodnila náměstkyně ministra financí Dana Trezziová. Rozpočtový výbor vyslechl pozorně předloženou zprávu a musím říci, že kladně zapůsobilo na členy rozpočtového výboru to, že uzavření smlouvy ani její provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. To si myslím, že rozpočtový výbor jako strážce veřejných a státních financí určitě vítal. Ve svém usnesení rozpočtový výbor stejně jak výbor zahraniční doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s ratifikací smlouvy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také vám děkuji. Otevírám rozpravu. Ptám se, jestli se někdo hlásí k tomuto bodu. Zdá se, že není žádné vystoupení. V tom případě rozpravu ukončím a můžeme hlasovat o navrženém usnesení. Usnesení z obou výborů je identické, takže v tom problém není. Můžeme hlasovat tedy o navrženém usnesení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout usnesení, jak nám ho oba výbory navrhují, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Toto hlasování má pořadové číslo 306. Přítomno 84 poslanců, pro hlasovalo 64, proti 4. Návrh byl přijat. S usnesením byl vysloven souhlas.

 

Můžeme ukončit projednávání bodu č. 156.

 

Další bodem je

 

157.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o výsadách a imunitách
Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN
/sněmovní tisk 983/ - druhé čtení

 

Prosím, aby paní ministryně Petra Buzková se ujala slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám návrh Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN. Jedná se o sněmovní tisk 983.

Vláda projednala dne 15. prosince 2004 návrh na přistoupení České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum - CERN a předala návrh na vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky. CERN je nejvýznamnější světová mezinárodní organizace zabývající se výzkumem v oblasti tzv. vysokých energií, tedy i výzkumem základního stavu hmoty. V CERN se chýlí ke konci výstavba největšího urychlovače hadronů na světě. Vzhledem ke špičkovému výzkumu prováděnému v CERN je CERN spojen i s nejdokonalejší technikou a technickým výzkumem na světě, včetně informačních technologií, jako je internet. S laboratoří CERN je spojena i činnost řady nositelů Nobelových cen.

Motivací pro vypracování návrhu protokolu byla potřeba upravit pravidla pro výsady a imunity pracovníků CERN a stále se rozšiřujících aktivit CERN členskými státy CERN při plnění poslání CERN a nutnosti omezit administrativní a právní bariéry pro zaměstnance. Návrh protokolu vychází mimo jiné z výsledků externího auditu CERN za finanční rok 2002, který zdůraznil nutnost sjednání tohoto protokolu. Protokol uzpůsobuje pravidla o výsadách a imunitách současným mezinárodněprávním úpravám aplikovaným u dalších mezinárodních organizací, jako je například Evropská kosmická agentura. Výsady a imunity jsou standardně mezinárodním organizacím v současné době přiznávány.

Rada CERN přijala na svém 126. zasedání v prosinci 2003 Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro jaderný výzkum. Vláda projednala návrh přístupu České republiky k tomuto protokolu dne 15. prosince 2004 a souhlasila s tímto návrhem usnesením č. 1280 z roku 2004. Protokol byl podepsán 17. prosince 2004 doktorem Alexanderem Slabým, vedoucím Stálé mise České republiky u Evropské úřadovny OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě na základě plné moci udělené k tomu prezidentem republiky. K protokolu přistoupilo 17 států CERN a protokol nepodepsaly k tomuto datu tyto státy: Belgie, Norsko, Polsko, Slovensko a Švédsko.

Protokol a případné závazky v něm obsažené pro signatářské státy nejsou v rozporu s legislativním řádem a zvyklostmi a závazky České republiky. Přistoupení k protokolu nepřináší žádné dodatečné nároky na výdaje ze státního rozpočtu České republiky. Přistoupení k protokolu je v zájmu bezproblémové účasti České republiky v této mezinárodní organizaci a usnadnění účasti České republiky na všech aktivitách CERN. Závazky, které přistoupením k protokolu pro ČR vzniknou, jsou v plném souladu se zájmy České republiky, a to jak v oblasti mezinárodních vztahů, tak zejména v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, a tedy potažmo i národního programu výzkumu a vývoje. Protokol je v souladu s právem Evropské unie, Evropských společenství, o čemž svědčí i to, že k protokolu již přistoupily členské státy CERN, které jsou současně členskými státy Evropské unie.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP