(16.20 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. A ještě návrh projednal ústavněprávní výbor. To usnesení které, pokud vím, je stejné, totožné, bylo rozdáno jako sněmovní tisk 893/2, a vidím paní poslankyni Šedivou, která je ochotna nám k tomu něco říci, tedy jak to vypadalo na ústavněprávním výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Jičínský se omlouvá, je mimo Prahu, takže mě požádal, abych přednesla usnesení ústavněprávního výboru ze 69. schůze, která se konala dne 29. června letošního roku. Ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu dává souhlas k ratifikaci Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)."

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, to je vše z ústavněprávního výboru. Já myslím, že mi nic nebrání, abych otevřel rozpravu. Otevírám tedy rozpravu. Hlásí se do ní? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Schwippel: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové. Já se zde nebudu vyjadřovat k některým těm věcným stránkám této úmluvy. Myslím, že byly dostatečně diskutovány v průběhu prvního čtení. Chtěl bych pouze upozornit na to, že není uvedeno v předkládací zprávě, že se jedná o úmluvu Rady Evropy. Prakticky až na závěr této zprávy je uvedeno, že úmluvu jménem České republiky podepsala paní Ing. Štěpová, velvyslankyně při Radě Evropy. Chtěl bych se pana ministra dotázat, které členské státy Evropské unie tuto smlouvu nepodepsaly a z jakého důvodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo další se hlásí do rozpravy? To byl jediný přihlášený, takže bych požádal možná pana ministra, jestli by reagoval na tento dotaz. Byl tady přednesen dotaz pana poslance Schwippela a na dotaz pana poslance Schwippela odpoví pan ministr Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Já na tento dotaz mohu panu poslanci odpovědět dodatečně, protože tady střílet od boku, jaký je v tuto chvíli stav ratifikace, v tomto okamžiku nepovažuji za správné, neboť jistě pan poslanec si zasluhuje konkrétní a podrobné informace, takže jsem jistě mu je schopen dodat dodatečně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, kdo další se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, tak rozpravu, zdá se, mohu ukončit a přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení.

Prosím, pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, já se omlouvám, ale není nás tady 98 a mohlo by se stát, že tak důležitou smlouvu bychom neodhlasovali potřebným kvorem, protože tady může být poslanců méně než polovina z těch, co jsou tady přihlášeni. Nezlobte se, musím požadovat odhlášení a nové přihlášení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, já musím vyhovět panu poslanci. Odhlašuji vás tedy všechny v tuto chvíli. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Dlouho jsem vzdoroval této tendenci, ale nakonec tedy jsem vás odhlásil. A nyní prosím, abyste se znovu přihlásili. (Mění se počet přítomných poslanců.) Na chvilku jsme se dostali přes ten limit, a pak jsme zase spadli dolů. - Je nás 67, děkuji, můžeme hlasovat v této chvíli.

 

Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které je totožné z obou výborů. Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 300. Přítomno 74 poslanců, pro hlasovalo 61, proti 1. Návrh byl tedy přijat.

 

Já nyní na půl hodiny přijmu pana ministra Bosny a Hercegoviny a převezme řízení pan místopředseda Kasal. Ale já se vrátím. (Smích v sále. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže nyní se budeme, nemýlím-li se, věnovat bodu

 

151.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropským společenstvím
a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací
na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem
poškozujícím jejich finanční zájmy (Lucemburk, 26. 10. 2004)
/sněmovní tisk 919/ - druhé čtení

 

Opět prosím místopředsedu vlády Pavla Němce, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nechci dlouhou řečí riskovat, že klesne počet přítomných poslanců Poslanecké sněmovny, takže jenom zrekapituluji, že tento návrh byl projednán v prvním čtení, kde jsem přednesl i úvodní slovo. Tento návrh je také projednán výbory Poslanecké sněmovny a domnívám se, že je možné přistoupit k projednání Poslaneckou sněmovnou ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Helenu Mallotovou, aby odůvodnila usnesení výboru, která máme rozdána jako sněmovní tisky 919/1, případně 2.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Dovolte mi, abych odůvodnila usnesení zahraničního výboru. Zahraniční výbor se dohodl na své schůzi dne 8. září 2005 na následujícím usnesení - doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím jejich finanční zájmy. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám, nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Je zřetelné, o čem dám hlasovat? Ano.

 

Hlasování 301 bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 76 poslanců, 63 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Němcovi a paní poslankyni Mallotové a přistoupíme k projednání dalšího bodu. Tím je bod

 

152.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000)
a její Protokol (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované
Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
/sněmovní tisk 924/ - druhé čtení

 

Hovořit bude opět ministr spravedlnosti Pavel Němec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP