(16.10 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ekonomika toho zařízení je výrazně negativně postižena tímto faktem. Vy jste zde uváděl, že toto zařízení je ekonomicky zdravé. Ono příliš ekonomicky zdravé není a to je i jeden z důvodů, proč bychom měli rychle vyřešit jeho osud. Skutečně Ministerstvo financí zde není od toho, aby podnikalo skrze takové akciové společnosti v oblasti ubytování, stravování, školicího a výukového centra, což je účel tohoto zařízení, které bylo rozhodnutím Poslanecké sněmovny po zániku Fondu dětí a mládeže převedeno na Ministerstvo financí.

Já přirozeně otázky, které jste položil, prověřím. Žádám vás, abyste mi je také předal písemně, abych je mohl posoudit a mohl vám potom případně poskytnout písemnou informaci. Zejména také abych prověřil aktivity pana Šafránka, o kterém jste zde hovořil.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Ještě pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane ministře, jistě tušíte, že jsem interpelaci dal především proto, abychom spíše postupovali standardním způsobem. Já už nemám důvěru v takové ty likvidace formou podivných likvidátorů. Řešili jsme to tady několikrát a byl bych opravdu raději, kdybych se dověděl, třeba o měsíc později, že ministerstvo zvolilo tu standardní cestu. Chápu, že nakonec třeba dojde k tomu, že bude muset být tento majetek nějakým způsobem prodán, pakliže o něj neprojeví zájem jiné státní instituce. Chápu, že s azylanty a s místem, kde byli, je to poměrně složité, chápu, že obrovské pozemky, které jsou v okolí, těm státním institucím nemusí vyhovovat, ale na druhé straně je to značný majetek ve značné hodnotě, téměř čtvrt miliardy korun, a bylo by škoda, aby ho někdo získal za minimální cenu. Bylo by lepší, kdyby stát postupoval standardně.

Předám vám plný text, abyste moje otázky znal, a ještě vám k tomu předám výpisy z obchodního rejstříku a další věci, kde najdete část odpovědí na věci, na které jsem se ptal. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě nechám samozřejmě reagovat pana ministra Sobotku.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji za předání podkladů. Chtěl bych znovu zdůraznit, že právě proto, že účetní hodnota majetku je velmi velká, Ministerstvo financí neupřednostňuje jako první metodu prodeje nebo privatizace zařízení. Rádi bychom nalezli takovou cestu, aby majetek zůstal ve veřejných rukou. Proto mojí prioritou bylo a ten úkol jsem také zadal poté, kdy tento majetek přešel pod Ministerstvo financí na jaře letošního roku, aby byly osloveny zejména veřejné instituce, kraj, aby případně tento majetek převzaly, aby nebyl privatizován nebo prodán. Problém je, že se nachází u obce, která je velmi malá, a dle mého názoru její ekonomika neumožňuje, aby tato obec Seč vzala na sebe břímě tak velkého majetku. To nám komplikuje situaci. Přes opakované nabídky ani Pardubický kraj, na jehož území se toto zařízení nalézá, neprojevil zájem o to, aby toto zařízení bylo na něj bezúplatně převedeno.

Jako prioritní, a to znovu potvrzuji, stále je varianta bezúplatného převodu na některou veřejnou instituci, pokud by se taková instituce našla. Pokud by některý z členů Poslanecké sněmovny měl o tom nějaké informace, nechť se obrátí na Ministerstvo financí. To je priorita v naší strategii. V případě, že to možné nebude, nelze toto zařízení udržovat věčně, protože ono má podlomenou ekonomiku právě tím nedostatkem azylantů, kteří by využívali jeho kapacity. Pak se musí najít nějaké ekonomické řešení, aby ten majetek dále nechátral. Za dobu, kdy byl pod Fondem dětí a mládeže, byly tam realizovány skutečně minimální investice. Areál je podinvestovaný. Potřeboval by investice, aby mohl být využíván k nějakému účelu. Samozřejmě Ministerstvo financí není zřízeno k tomu, aby poskytovalo dotace této společnosti, aby mohla do areálu investovat. Musíme najít řešení také mimo jiné proto, aby ten areál přestal chátrat jako v uplynulých letech.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Já v této chvíli ukončím interpelace, protože jak říká jednací řád, poslední interpelace má být předložena do 16.10 hodin. Tento limit jsme už překročili, takže v této chvíli nic nebrání tomu, abychom interpelace ukončili. Interpelace jsme vyčerpali a vyčerpali jsme i čas. Pan ministr Ambrozek tedy už nebude interpelován.

Pokročím hned k programu, který má následovat po interpelacích, jak jsme se na tom dohodli, a to je projednávání zahraničních smluv. Zahraniční smlouvy nejdříve ve druhém čtení a pak zahraniční smlouvy v prvém čtení.

Dovolím si zazvonit na poslance, aby se dostavili do jednací síně, abychom zvládli i hlasování o těchto smlouvách. Obracím se na vás a žádám, abyste, pokud je to možné, oslovili také další kolegy, aby se dostavili do jednací síně, abychom mohli začít projednávat zahraniční smlouvy.

 

Dalším bodem našeho programu by měl být bod číslo

 

150.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě
o vzájemné pomoci ve věcech trestních (Štrasburk, 8. listopadu 2001)
/sněmovní tisk 893/ - druhé čtení

 

Vládní návrh by měl předložit ministr spravedlnosti Pavel Němec. Prosím tedy pana ministra Pavla Němce.

Ještě jednou volám všechny poslance, vraťte se do jednací síně, abychom mohli úspěšně hlasovat o zahraničních smlouvách a aby nás bylo dost!

Předávám slovo ministru Pavlu Němcovi, aby uvedl další bod našeho jednání.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, sněmovní tisk, tak jak byl uveden panem předsedou Poslanecké sněmovny, je projednáván ve druhém čtení. Úvodní slovo jsem přednesl ve čtení prvním, tudíž se nedomnívám, že bych měl toto úvodní slovo opakovat. Jen bych si dovolil informovat, že 28. dubna 2005 Senát Parlamentu České republiky dal usnesením souhlas s ratifikací.

Domnívám se, že můžeme přikročit k projednání tohoto návrhu ve druhém čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Nyní se obracím na pana poslance Václava Exnera, který je zpravodajem, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 893/1. Tento návrh projednal zahraniční výbor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval tímto tiskem na své schůzi dne 8. září a doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

Dále bych konstatoval, že mě požádal pan poslanec Zdeněk Jičínský, který je zpravodajem ústavněprávního výboru a nemůže být nyní přítomen, abych oznámil, že také ústavněprávní výbor přijal shodné usnesení na své schůzi, která se konala 29. června.

Pan ministr spravedlnosti Pavel Němec mi také odpověděl na otázky, které byly položeny při prvním čtení, a to svým dopisem z 13. května. Nevidím tedy žádnou překážku, aby Sněmovna ve druhém čtení hlasovala o předloženém návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP