(16.30 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jak uvedl pan předsedající název sněmovního tisku, který je projednáván ve druhém čtení, na tuto citaci bych se chtěl odkázat.

Dovolil bych si vás informovat že dne 28. července 2005 Senát vyslovil s přístupem k úmluvě s protokolem souhlas, přičemž přijal zkrácenou, tedy alternativní verzi usnesení, která byla také předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně, kde byl doručen změnový list s návrhem nového usnesení. Toto zkrácené usnesení máte k dispozici a bylo také projednáno výbory Poslanecké sněmovny. Současně je tedy naděje, že by Poslanecká sněmovna i Senát mohly dospět, tak jak je potřeba, k souhlasnému usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se v tuto chvíli ujal slova pan poslanec Václav Exner, který je zpravodajem zahraničního výboru, a odůvodnil usnesení výboru, které je rozdáno jako sněmovní tisk 924/1 a jako tisk 924/3.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor na své 46. schůzi 8. září 2005 přijal doporučení pro Poslaneckou sněmovnu, aby dala souhlas k ratifikaci Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a jejího Protokolu, obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, s tím, že v souvislosti s uložením listin o přístupu bude učiněna výhrada. Tato výhrada je písemně uvedena v příslušném usnesení zahraničního výboru.

Jde vlastně o stejnou problematiku, jako jsme před chvílí probírali v bodě 150, který se týkal ratifikace Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, s tím, že v prvním případě šlo o dokument Rady Evropy a v tomto případě jde o dokument Evropské unie.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Tento materiál projednal také ústavněprávní výbor. Za ústavněprávní výbor uvede usnesení paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Vážený pane předsedající, pane ministře, členové vlády, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor na své 69. schůzi dne 29. června projednal vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s přístupem Úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a její Protokol, a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu dává souhlas k přístupu k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie (Brusel, 29. květen 2000) a k jejím Protokolu (Lucemburk, 16. říjen 2001), obojí vypracované Radou Evropské unie na základě článku 34 Smlouvy Evropské unie, s tím, že v souvislosti s uložením listin o přístupu bude učiněna výhrada. V souladu s článkem 6 odstavec 7 Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie Česká republika prohlašuje, že není vázána článkem 6 odstavec 5 větou první Úmluvy."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nejsou k dispozici, takže rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit. Pan zpravodaj? Nehodlá vystoupit.

 

Usnesení jsou shodná, takže bez problémů můžeme hlasovat o usneseních, tak jak jsou předložena v příslušných tiscích. Nejsou námitky? Nejsou.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 302. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 80 poslanců. 54 bylo pro, 1 proti, takže přesto byl tento návrh přijat.

 

Já děkuji panu ministru a místopředsedovi vlády Pavlu Němcovi, panu poslanci Exnerovi, paní poslankyni Haně Šedivé. Končí projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

153.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku
podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003
/sněmovní tisk 920/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády - a teď nevím, zdali ještě ministr zdravotnictví, nebo už ne , ale každopádně Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení hosté, dovolte, abych vám předložil vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva o kontrole tabáku.

Rámcová úmluva o kontrole tabáku podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 je mezinárodní dohoda, jejímž cílem je ochraňovat současné i budoucí generace před zhoubnými zdravotními, sociálními a ekonomickými následky užívání tabáku a expozice tabákovými kouři. Tato mnohostranná dohoda vytváří mezinárodní právní prostředí včetně základních a doporučených postupů k řešení celosvětové tabákové epidemie. K úmluvě budou připojeny prováděcí protokoly, které budou v praxi konkretizovat její uplatnění.

Tabáková epidemie je globálním břemenem, proto je mezinárodní spolupráce na účinném systému dohledu důležitým nástrojem k řešení této hrozby lidského zdraví. Ratifikace úmluvy je v souladu s politikou České republiky na poli Světové zdravotnické organizace a Evropské unie a její znění není v rozporu se závazky České republiky vyplývajícími z jiných platných mezinárodních smluv. Úmluva je v souladu s právem Evropského společenství a s politikou Evropské unie v oblasti kontroly tabáku a prevence kouření.)

Vzhledem k tomu, že většinu požadavků úmluvy již Česká republika plní, finanční dopad ratifikace úmluvy na státní rozpočet nebude významný.

Dovolím si upozornit na to, že Senát na svém jednání dne 23. června 2005 ratifikaci zamítl a tímto se Česká republika dostala do velmi nepříznivé situace a byla podrobena výrazné mezinárodní kritice. Podporu ratifikace úmluvy a naprostý nesouhlas s argumenty, které zazněly při projednávání v Senátu, vyjádřili čeští odborníci prostřednictvím předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a reprezentanta Světové lékařské asociace profesora doktora Jaroslava Blahoše a podpisem petice, kterou iniciovala mezinárodní organizace sdružující významné odborníky zabývající se problematikou tabakismu. Naše ne ratifikaci Rámcové úmluvy o kontrole tabáku tedy bude znamenat mezinárodní ostudu, komplikace pro Evropskou unii, momentálně zejména ve věci kontroly pašování cigaret, odmítnutí minimálních zásad kontroly tabákových výrobků, které uznali i sami výrobci. Přitom Rámcová úmluva o kontrole tabáku by neměla žádný podstatný dopad na naši stávající legislativu. Vyloučení České republiky z jednání v únoru 2006 v Ženevě o dalším postupu a využívání zdrojů vyčleněných na Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku s hlasovacím právem.

Na závěr si dovoluji konstatovat, že ratifikace úmluvy zvýší prestiž České republiky na mezinárodním poli a zároveň napomůže v nelehkém boji s alarmující vysokou spotřebou tabákových výrobků v České republice, zejména u dětí a mladistvích. Po vyslovení souhlasu s ratifikací Poslaneckou sněmovnou s ohledem na skutečnost, že Senát návrh na ratifikaci zamítl, bude tato rámcová úmluva opětovně předložena ke schválení oběma komorám Parlamentu České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP