(15.20 hodin)

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Má otázka bude velmi krátká. Již Vladimír Špidla sliboval zákon o ucelené rehabilitaci. Ráda bych se pana ministra zeptala, jak je ministerstvo s tímto zákonem daleko a zda ještě v tomto volebním období bude předložen. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra Zdeňka Škromacha. Pane ministře, řečnický pult je váš.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, nový Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 až 2009, schválený usnesením vlády ze dne 17. srpna 2005, obsahuje jednoznačně vymezení úkolů vztahujících se k rehabilitaci osob se zdravotním postižením: 1. Navrhnout právní úpravu zakotvující rehabilitaci osob se zdravotním postižením vytvářející dostatečný prostor a podmínky pro vzájemnou provázanost a potřebnou návaznost jednotlivých oblastí rehabilitace. 2. Navrhnout zřízení orgánu, popřípadě instituce zabezpečující koordinaci provádění rehabilitace osob se zdravotním postižením a zároveň sledovat účinnost poskytnuté rehabilitační péče. 3. Rozvíjet jednotlivé oblasti rehabilitace osob se zdravotním postižením - léčebná rehabilitace, sociální rehabilitace, vzdělávání a pracovní rehabilitace.

Plnění těchto úkolů je v gesci Ministerstva práce, Ministerstva školství a dalších s termínem do konce roku 2006. Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na návrhu věcného záměru úpravy zavedení rehabilitace osob se zdravotním postižením, který vychází ze stávajících, popřípadě připravovaných právních předpisů a doplňuje je tak, aby mohlo být realizováno provádění ucelené rehabilitace v rámci jejích jednotlivých oblastí. Vzhledem k meziresortnímu charakteru a nutnosti zajištění koordinace byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců příslušných útvarů Ministerstva práce, zainteresovaných ministerstev a některých dalších dotčených institucí - například Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Národní rada zdravotně postižených České republiky a podobně.

Prvním krokem přípravy věcného záměru bylo provedení důkladné analýzy všech právních předpisů upravujících činnosti spadající do systému rehabilitace osob se zdravotním postižením, aby nedocházelo k neodůvodněným vzájemným kolizím věcných řešení, a to jak v rámci resortu MPSV, tak i v rámci obou dalších resortů. Z provedených analýz vyplynulo, že stávající, popřípadě připravované právní předpisy obsahují dostatečné promítnutí tezí k ucelené rehabilitaci osob se zdravotním postižením schválených usnesením vlády č. 547 z roku 2003 v rámci jednotlivých oblastí rehabilitace, a to takto:

Léčebná rehabilitace se v souladu s připravovaným návrhem zákona o zdravotní péči považuje za nedílnou součást zdravotní péče hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Oblast sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením, popřípadě její poskytování, obsahuje připravovaný návrh zákona o sociálních službách, který je už také tady v Poslanecké sněmovně. Právní předpisy upravující oblast vzdělávání dětí, žáků, studentů se zdravotním postižením neznají sice pojem pedagogická rehabilitace, avšak upravují celou uvedenou oblast velmi podrobně. Oblast pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením upravuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který definuje zejména okruh osob se zdravotním postižením, vymezuje pojem pracovní rehabilitace, stanoví povinnosti úřadů práce a zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Pracovní skupina zároveň dospěla k závěru, že jsou potřebné určité dílčí novelizace stávajících právních předpisů, jejichž těžiště spočívá především v oblasti a součinnosti koordinace všech subjektů poskytujících rehabilitaci osobám se zdravotním postižením. Návrh řešení této organizace, vzájemné spolupráce a účelného propojení všech subjektů působících v rámci systému rehabilitace osob se zdravotním postižením a jejich postavení tak bude tvořit podstatu nového návrhu.

Paní poslankyně, věřím, že přispějete, tak jako nakonec myslím si, že i pokud jde o zákon o sociálních službách, k tomu, aby bylo možné tyto úpravy, které by vlastně dokončily celý tento proces, udělat, a podpoříte tyto kroky, které budou ještě připraveny. Termíny jsou samozřejmě dány. Dá se říci, že pokud vše dobře půjde, tak je možné to stihnout ještě do konce volebního období, byť samozřejmě záleží v první řadě tedy také na tom, aby byl schválen zákon o sociálních službách, což je vlastně jeden z předpokladů zajištění kvality tohoto zákona a těchto služeb.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Prosím paní poslankyni Páralovou, aby ještě doplnila své vystoupení.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane ministře, mně se jedná o to, že stále ještě v naší zemi nefunguje systém péče o lidi, kteří se zraní při dopravních nehodách, při práci a podobně, nebo po těžkých nemocích tak, aby se co nejrychleji mohli vrátit do normálního života. Tento systém nefunguje. I když třeba tomuto člověku je na spinální jednotce poskytnuta perfektní špičková pomoc, tak následné kroky tím, že není tento člověk dále rehabilitován, není na něm uplatněna špičková fyzioterapie, tak se promarní potřebný čas a tento člověk se třeba už v životě nedostane na takovou úroveň, na kterou by se dostal, kdyby systém byl propracovanější.

Po zlepšení péče o lidi po úrazech se volá už několik let. To, co vy jste zde řekl, to jste předvedl určitou diplomacii, ale spíše musím říci - fráze, fráze, fráze, a skutek utek.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, chce to nyní předvést skutek. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Samozřejmě rozumím paní poslankyni Páralové jakožto opoziční poslankyni, že samozřejmě nemůže souhlasit a nemůže ocenit i to, co se udělalo. Nemůžu souhlasit také s tím, že by neexistovala u nás rehabilitační péče. To prostě není pravda. Nakonec pokud by si na něco stěžovala, tak by si mohla stěžovat na systém nebo nesystém, který byl ještě zaveden za vlád jí blízkých stran, ale nechci tady vést politickou diskusi.

Myslím, že jde o lidi, kteří skutečně péči potřebují. Chci ji ujistit, že samozřejmě i rehabilitace po úrazech funguje, ale chceme, aby fungovala lépe a aby systém byl komplexnější. Pokud se v tom shodneme a bude tady podpora i opozice, tak samozřejmě z naší strany k tomu děláme veškeré kroky. Nebylo by dobré šířit tady poplašné zprávy, že tady není systém, který by fungoval. On funguje, ale chceme, aby fungoval lépe. Tady vnímám pozitivně snahu i opozice o to, se na tom podílet.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bude asi vše k této interpelaci. Děkuji. Můžeme další. To je pan poslanec Jiří Bílý, který bude interpelovat ministra Františka Bublana ve věci odposlechu střelce Lubiny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedo, děkuji. Vážený pane ministře, minulý týden jste zde ve Sněmovně řekl větu a na tu musím reagovat právě interpelací. Nebude to kritika odposlechu pana Lubiny. Myslím si, že zde policie plnila asi velmi dobře svůj úkol. Ale větu ocituji: "Řeknu poslední případ. Nedávno zadržený střelec Lubina - na toto bylo použito 18 odposlechů a trvalo to v podstatě 14 dní. Měnil neustále SIM karty." Prosím vás, jestli se prokazatelně vědělo, že Lubina je vrah, a 14 dní jste ho monitorovali, tedy odposlouchávali - něco málo vím o odposleších, vím, že každý telefon má svůj IMEI, výrobní číslo, které je doprovodem data, které běží i s tím hovorem - tak vy jste mohli dávno zjistit, kde se pohybuje. Jestli je pravda, co jste řekl, tak 14 dní tento vrah vlastně běhal po svobodě a byla další možnost ohrožení našich občanů.

Chtěl bych tedy poprosit, abyste mi vysvětlil, zda tato věta, jak jste ji řekl, je přesně o tom, že tady běhal vrah 14 dní, protože jak byl zatčen Lubina, hned proběhlo, že policie o tomto věděla již dva dny, kde se pohybuje, tak tady jsou dvě rozporuplné řeči. Policie řekla dva dny, že ho monitorovala. Vy jste řekl 14 dní. Kdybyste na to mohl odpovědět. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP