(11.10 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Nicméně podle mého názoru bylo opomenuto, že toto osvobození se netýká veřejných vysokých škol, případně veřejných výzkumných institucí, které používají televizi především k výukovým účelům, a placení tohoto poplatku by je podle mého názoru zbytečně a poměrně ve vysoké částce zatěžovalo. Proto tedy navrhuji změnu zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, která by osvobodila veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy od placení těchto poplatků.

V části B navrhuji změnu zákona o obcích. Zde si dovolím vysvětlit, proč se dopouštím takovéto zvláštnosti, že změnu zákona o obcích přiřazuji k jinému zákonu. Chtěl bych zde říci, že v pátek Poslanecká sněmovna neschválila ve třetím čtení návrh novely zákona o obcích, který měl umožnit, aby ve městech nebo obcích, kde proběhlo referendum a bylo rozhodnuto o osamostatnění některé části obce, tak mohlo být učiněno již k 1. lednu příštího roku. Já znám situaci ve dvou městech, v Prostějově a v Břeclavi, kde už bylo v referendu před rokem a v jednom případě dokonce před dvěma lety takto rozhodnuto. Vztahy mezi občany v těchto městech jsou velmi komplikované a v podstatě zákonná úprava brání v tom, aby jejich vůle projevená v referendu mohla být naplněna. Budou muset absolvovat komunální volby a volit mateřská zastupitelstva na podzim příštího roku, a pak teprve až v roce 2007 to zastupitelstvo té části, která rozhodla o svém osamostatnění. Chtěl bych zde podotknout, že tento návrh je obsažen ve vládní novele zákona o obcích, která bude projednávána ve druhém a třetím čtení na naší prosincové schůzi, ale v případech, kde už bylo rozhodnuto, právě v tom Prostějově a v Břeclavi, tato novela nic nepomůže, myslím ta vládní, protože samozřejmě bude účinná až v průběhu roku 2006, tudíž nebude se na ně vztahovat. Proto bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu.

Pod písmenem C pak už pouze navrhuji, aby tyto dvě úpravy byly účinné dnem vyhlášení zákona, tak aby mohlo být dosaženo toho účelu, pro který jsou tyto pozměňovací návrhy navrhovány.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nejprve s faktickou poznámkou pan kolega Bartoš, poté s řádnou přihláškou z místa s přednostním právem paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená zde nesedící vládo, já bych se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího obrátit na pana kolegu Kvapila. My teď projednáváme novelu vysokoškolského zákona, a dávat k této novele novelu zákona o obcích mi připadá přinejmenším mírně řečeno jako velký legislativní kotrmelec. A chtěl bych na vás apelovat, abychom takovéto pozměňovací návrhy nedávali. Myslím si, že to není dobře, je to špatně, a pak z toho legislativního procesu děláme velký nepořádek.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má paní kolegyně Šojdrová, připraví se paní poslankyně Levá.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já jsem již avizovala v úvodním slově, že předložím pozměňovací návrh. Dovolte tedy, abych ho přečetla, protože je velmi krátký.

V části první článku 2 tisku 949 se doplňuje nový bod 6, který zní: "Rektoři a děkani se ke dni účinnosti tohoto zákona považují za jmenované podle tohoto zákona. Čtyřleté funkční období se počítá ode dne jejich jmenování."

Jde tedy o alternativní návrh vůči přechodnému ustanovení, které, tak jak již tady sdělil pan zpravodaj, přijal školský výbor v tisku 949/3 v bodě 21. Já jsem se snažila uplatnit přechodné ustanovení již ve výboru, ale bohužel nebylo přijato. Mělo jiné znění. Já tedy předkládám Poslanecké sněmovně formu, která, domnívám se, by měla být přijatelnější pro poslance této Poslanecké sněmovny. Domnívám se totiž, že pokud je dnes jmenovaný funkcionář například po prvním či druhém roce, pak bychom měli přijmout přechodné ustanovení, které mu umožní ze zákona vykonávat tuto funkci po dobu, kterou zákon nově zavádí, to znamená po dobu čtyř let. Nejde o retroaktivitu, která by byla spojena se zásahem do výkonu něčích pravomocí. Rektoři a děkani jsou voleni a jmenováni na dobu danou zákonem, a tedy jedině zákonem můžeme také dobu jejich jmenování zkrátit či prodloužit. Nejde o precedens této úpravy, protože již jinými zákony v případě změny délky funkčního období některých volených funkcionářů jsme přijali přechodná období pro prodloužení délky jejich funkčního období i pro ty, kteří již byli do svých funkcí jmenováni. Tedy znovu opakuji, že nejde o nějaký precedens legislativní úpravy v přechodném ustanovení. Pokud naopak nepřijmeme tuto změnu přechodného ustanovení, pak de facto jejich funkční období zkracujeme oproti nově navržené čtyřleté lhůtě.

Kolegyně, kolegové, samozřejmě bude záležet na vás, jak se rozhodnete. Chtěla jsem vás jen upozornit na to, že jde o návrh, který je legislativně dobře připravený a především věcně opodstatněný. Děkuji za pozornost a za podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní má slovo paní poslankyně Ivana Levá. Připraví se pan kolega Petr Krill.

A já bych chtěl požádat zástupce vládních poslaneckých klubů, zda by byli schopni zajistit větší účast jednotlivých členů vlády, neboť pan ministr Škromach je nepochybně nepřehlédnutelnou osobností v naší vládě, ale mám pocit, že nám všem jenom on nestačí. Chceme prostě více.

Slovo má paní kolegyně Levá.

 

Poslankyně Ivana Levá: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, i já se připojuji se svým pozměňovacím návrhem, máte ho v písemné podobě.

Navrhuji vložit část čtvrtou, která zní: "Část čtvrtá. Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Čl. VI. V § 4 odst. 1 zákona číslo 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které včetně poznámky pod čarou číslo 9a zní: i) vysoké školy. Poznámka pod čarou: Zákon číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů." Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá a dosavadní článek VI se označuje jako článek VII.

Za druhé. V nově označené části páté, článek VII se na konci doplňují slova "s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně, slovo má pan poslanec Petr Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh, který podávám na základě podání petice, kterou obdržel petiční výbor Poslanecké sněmovny, a jednání s představiteli akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a který se týká minimální účasti akademické obce při volbách do senátu školy nebo fakulty.

Při volbách do akademického senátu školy nebo fakulty se pro platnost voleb vyžaduje určitá minimální účast příslušníků akademické obce, jinak se volby musí opakovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP