(11.20 hodin)
(pokračuje Krill)

Vzhledem k tomu, že studenti někdy necítí motivaci voleb, fakulty mají pracoviště roztroušená po celém městě, je na konec plnohodnotné až poslední třetí kolo. Tento volební systém dělá tak z voleb nedůstojnou taškařici a volby prodlužuje. Navržená změna toto řeší a nenaruší legitimitu voleb. Vždyť i systém voleb do naší Poslanecké sněmovny nestanovuje žádnou minimální účast voličů pro jejich platnost.

Konkrétní znění pozměňovacího návrhu, který toto řeší, jste v písemné podobě obdrželi, a tak vás nebudu zdržovat jeho čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Robin Böhnisch, připraví se pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl jenom poukázat na svůj pozměňovací návrh, který byl rozdán minulý týden. Na základě informace od pana kolegy Bartoše dodávám, že je to pozměňovací návrh k původnímu sněmovnímu tisku a dotýká se rovněž problematiky voleb do orgánů vysokých škol a jednotlivých fakult. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zatím posledním písemně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Petr Bratský. Má slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl načíst jednu změnu. V části druhé, Změna zákona o daních z příjmů, článek III se zrušuje bod 2 včetně poznámky pod čarou 92. Protože jsem vám nepředložil návrh písemně, přečtu přesně text, který navrhuji zrušit:

Článek III bod 2. V § 19 odstavec 1 se tečka na konci písmene zm) nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno zn), které včetně poznámky pod čarou číslo 92 zní: zn) příjmy veřejných vysokých škol podle zvláštního zákona. - 92a), to znamená poznámka pod čarou 92a): § 18 odstavec 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, navrhuji tento pozměňovací návrh. Za bod 32 se vkládá nový bod 33, který zní:

V § 82 odstavec 10 v první větě se slova "všech členů" nahrazují "přítomných členů, avšak alespoň dvou pětin všech členů". Ostatní body se přečíslují.

Návrh se týká usnášeníschopnosti vědecké rady, která podle § 82 pro zvláštní typ řízení vyžaduje platnost rozhodnutí za souhlasné většiny nadpoloviční většiny všech členů. Vědecká rada je často složena z odborníků, kteří jsou mimo danou univerzitu a fakultu, pocházejí z jiných měst, často jsou velmi časově zaneprázdněni a stává se, že při této požadované zákonné většině je vědecká rada neusnášeníschopná a nemůže přijmout rozhodnutí. Uvedený návrh respektuje to, že podle § 82 je vyžadována vyšší většina než prostá nadpoloviční většina přítomných, tím, že stanoví, že v nadpoloviční většině přítomných musí být zároveň alespoň většina dvou pětin členů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych k zákonu o vysokých školách, k vysokoškolskému zákonu, který v současné době projednáváme, načetl jednoduchý pozměňovací návrh. Návrh zní:

Do přílohy 1 se doplňuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Na závěr tohoto seznamu, to znamená za Západočeskou univerzitu v Plzni.

Dovolte mi stručné odůvodnění. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně byla zřízena zákonem 402/2000 Sb. ze dne 19. října 2000, o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jako veřejná škola v souladu s § 5 zákona č. 111/1998 Sb. Součástí zákona č. 404/2000 Sb. však nebylo její zapsání do přílohy č. 1 vysokoškolského zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku a podrobnou rozpravu končím. Pokud se nepletu, tak nezazněl návrh ani na vrácení, takže můžeme skončit druhé čtení. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem dnešního programu je

 

30.
Vládní návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
/sněmovní tisk 1155/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, tento zákon navazuje vlastně již na předchozí dva body, to je zákoník práce, a je posledním z trojice navrhovaných zákonů týkajících se pracovněprávních vztahů, čili je to návrh zákona, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, který budu dále z důvodu zkrácení nazývat jako zákon o bezpečnosti práce. Návrh zákona o bezpečnosti práce navazuje na část pátou návrhu zákoníku práce, která jeho existenci předpokládá.

Tento návrh si klade za cíl upravit v části první zejména tzv. technické a zdravotnické aspekty bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, které, jak lze důvodně předpokládat, budou více odrážet změny v právu Evropské unie a Evropských společenství. Prakticky by to znamenalo, že při potřebě těchto změn nebude nutné zasahovat do zákoníku práce a postačí změnit tento zákon, který je předkládán.

V části druhé návrhu zákona o bezpečnosti práce se navrhuje upravit bezpečnost a ochranu zdraví mimo pracovněprávní vztahy. Jde o určení příslušných ustanovení zákoníku práce a části první zákona o bezpečnosti práce, která se zřetelem k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu se vztahují na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, fyzickou osobu, která provozuje samostatně výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu, spolupracujícího manžela nebo dítě fyzické osoby, fyzickou osobu nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

V části třetí se navrhuje stanovit další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, jiné fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a otevřít tak cestu ke splnění požadavku na transpozici směrnice rady č. 92/57 EHS o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na dočasných nebo přechodných staveništích.

V části čtvrté návrhu zákona jsou zařazena zmocňovací ustanovení k vydání prováděcích právních předpisů na úrovni nařízení vlády týkajících se požadavků kladených na zajištění bezpečnosti práce. Tato zmocňovací ustanovení jsou konstruována stejně, jako je tomu v dosavadním zákoníku práce po jeho harmonizační novelizaci z roku 2000, provedené zákonem č. 50/2000 Sb. Podle této platné úpravy vláda již vydala téměř všechny prováděcí právní předpisy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP