(11.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Walteru Bartošovi. Tím zřejmě může končit obecná rozprava. Žádný návrh nezazněl.

Chce reagovat paní poslankyně Šojdrová za navrhovatele na některé podněty, takže ještě v rámci obecné rozpravy.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Pan kolega Říha vznesl v obecné rozpravě dotaz na předkladatele stran úpravy, kterou navrhujeme, a sice že pokud student bude do čtyř měsíců od ukončení studia v předcházejícím studijním programu zapsán do navazujícího studijního programu, pak zůstává členem akademického senátu. Tato úprava umožňuje v některých výjimečných případech, kdy se takto děje, aby tento mandát byl přenositelný. Funkce člena akademického senátu zaniká po uplynutí tří let, za prvé, a za druhé tím, že student přestává být studentem dané vysoké školy. Čili tato úprava nic nemění na délce mandátu, na způsobu zániku tohoto mandátu. Pouze říká, že v těch případech, kdy student na dané vysoké škole pokračuje ve studiu, tak tento mandát je přenositelný.

Nemohu kolegovi Říhovi říct nic víc než to, co je skutečným záměrem této úpravy. Domníváme se, že rozhodně nejde o žádnou komplikaci, rozhodně ne pro veřejné vysoké školy, ale naopak jde o řekněme objasnění situace pro studenta, který má mandát v akademickém senátu a přijde o něj přesto, že ví, že předpokládá, že na té dané vysoké škole bude pokračovat. Čili jednalo se o snahu řekněme upravit postavení členů akademického senátu jak fakult, tak vysokých škol. Já se domnívám, že tady tato věc nezpůsobí nikomu komplikace, ale pouze zpřehlední tu situaci pro studenty.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. To bylo všechno, co mohlo zaznít v obecné rozpravě, tu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Přečtu jména těch, kteří jsou přihlášeni: pan poslanec Máša, paní poslankyně Rujbrová, poslanec Říha, poslanec Kvapil, poslankyně Levá, poslanec Krill a poslanec Böhnisch. Takže v tomto pořadí.

Jako první vystoupí pan poslanec Máša.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, předložil jsem vám písemně svůj pozměňovací návrh k tisku 949/3, který se týká usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, usnesení číslo 296.

V bodě 5 tohoto usnesení je text § 18, který vychází z nově přijaté koncepce hospodaření veřejných vysokých škol. V přijatém usnesení k tomuto § 18 však zůstal text odst. 3 § 18 vycházející z jiné koncepce hospodaření veřejných vysokých škol, která nebyla v konečné fázi rozhodování přijata. Aby mohla být plně naplněna nově zvolená koncepce hospodaření veřejných vysokých škol, je nutné schválit znění odstavce 3 tak, jak jsem vám jej předložil ve svém pozměňovacím návrhu, na který se tímto odvolávám.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloši Mášovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Rujbrová a připraví se pan poslanec Říha.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Hezké dopoledne, kolegyně a kolegové. Můj pozměňovací návrh nemáte před sebou v písemné podobě, ale je natolik stručný, že mám za to, že by bylo plýtváním, pokud by se pro vás všechny množil další tiskopis.

Navrhuji k tisku 249 v ustanovení § 101 doplnit nový odstavec 8, který zní: Přechod majetku, který je součástí zvláště chráněného krajinného území, do vlastnictví veřejné vysoké školy podle ustanovení odstavce 5 je podmíněn závazkem nabyvatele k dodržování zákonem stanovených podmínek jeho ochrany.

To je vše. Můj návrh řeší situaci, která v platné podobě vysokoškolského zákona v přechodných ustanoveních umožňuje převod užívaného majetku do vlastnictví veřejných vysokých škol a neřeší určité situace, kdy tento majetek, jako například v případě Lesního školního podniku Křtiny, který je zařízením vysoké školy v Brně, se nachází v chráněném krajinném území. Smyslem návrhu tedy je, aby tato ochrana byla zachována i v případě, že k převodu podobného majetku dojde.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Rujbrové. Hovořit bude pan poslanec Říha a připraví se pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je mi líto, ale paní kolegyně Šojdrová mi řekla to, co jsem si přečetl v předloze. Ale na tu otázku, ke kterému datu, pokud nebude pokračovat ve studiu, by ten mandát ztratil, na tu jsem se odpovědi nedočkal. Proto trvám na svém návrhu, jistě rozhodne potom Sněmovna hlasováním. Čili můj návrh je tento:

Za prvé. V části první článek jedna se bod tři vypouští.

Odůvodnění je toto: V případě, že se student ani po čtyřech měsících od ukončení předchozího studia nezapíše do studia navazujícího, výkon jeho mandátu za uplynulé čtyři měsíce je právně zpochybnitelný. Mohlo by dojít ke zpochybnění mezitím přijatých usnesení akademického senátu.

Za druhé. V části první článek jedna bod třináct, v textu nově navrženého § 26 odstavec jedna věta čtvrtá zní: Volby jsou rovné, přímé s tajným hlasováním.

Odůvodnění: Vypuštění ustanovení o rovnosti voleb povede k degradaci způsobu volby na úroveň kuriálního systému a tím pádem k omezení jeho demokratičnosti. Z věcného hlediska by ustanovení § 26 odst. 1 redukovalo práva zaručená ustanovením § 4 písmeno d) a ustanovením § 62 odstavec jedna písmeno h).

Za třetí. V části první článek jedna se bod čtrnáct vypouští.

Odůvodnění je totožné jako v prvním bodu mého návrhu.

Za čtvrté. V části první článek jedna bod 24 se doplňuje následovně: V § 57 odstavec 3 se doplňuje věta druhá, která zní: Údaje uvedené v první větě lze evidovat rovněž v elektronickém informačním systému veřejné vysoké školy nebo fakulty. V takovém případě je vysoká škola nebo fakulta povinna zabezpečit údaje v elektronickém informačním systému proti zásahu neoprávněných osob. Za výkaz o studiu se pak považuje výpis těchto údajů úředně potvrzený veřejnou vysokou školou nebo fakultou.

Za páté. V celém textu zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se slova "vědecká rada" nahrazují slovy "vědecko-pedagogická rada".

Odůvodnění: Na doporučení zástupců vysokých škol se navrhuje zdůraznit pedagogickou náplň činnosti dosavadních vědeckých rad změnou jejich názvu a tím zároveň podpořit jmenování většího počtu členů, kteří se přednostně věnují výuce studentů. Návrh je v plném souladu s platnými ustanoveními § 11 odst. 2 a § 29 odst. 2.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan kolega Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, moje pozměňovací návrhy jste dostali v písemné podobě. Tímto se k nim hlásím a chtěl bych krátce vysvětlit důvod jejich podání.

První můj návrh se týká změny zákona o rozhlasových a televizních poplatcích. Je to zákon č. 348 z letošního roku a podle tohoto zákona od placení poplatků jsou osvobozeny školy, které jsou zahrnuty v systému základních a středních škol.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP