(10.40 hodin)

Poslanec Jan Grůza: Děkuji, pane místopředsedo. Budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení zemědělského výboru pod bodem A. Doporučuji. (Ministr rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 246. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 183 přítomných pro návrh 154, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu kolegy Jiřího Hanuše pod bodem B. Doporučuji. (Ministr také doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 247. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 183 přítomných pro návrh 167, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: Dále budeme hlasovat o legislativně technické připomínce, kterou přednesl Jiří Hanuš v třetím čtení. Doporučuji. (Ministr taktéž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 248. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Grůza: To byly všechny pozměňující návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), podle sněmovního tisku 1004, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 249. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 přítomných pro návrh 170, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

A jak jsem již avizoval, dalším bodem, který budeme projednávat, je bod s pořadovým číslem

 

77.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 996/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru kolega Miroslav Svoboda. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 996/2.

Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan kolega Miloslav Vlček, prosím.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Pane předsedající, děkuji za udělení slova. Načetl bych tři legislativně technické úpravy v mých pozměňovacích návrzích pod bodem B.

V bodu B1 se to tedy nepředkládá k článku 2, ale k článku 1. To je první úprava.

Druhá legislativně technická úprava. V § 11 odst. 1 písm. e) na konci druhého řádku se slovo "zabavenými" mění na slovo "zabranými".

 

(pokračuje Vlček)

A za třetí. V § 22 v doplněném písm. j) na konci odstavce se nahrazuje text tří milionů korun českých číslovkou 3 miliony Kč.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pan kolega Ludvík Hovorka, prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolím si také přečíst legislativně technické úpravy.

V mém pozměňovacím návrhu C1 v úvodní větě na konci navrhuji opravu zjevné chyby, která vznikla při přepisu. Správně má být uvedeno pouze jednou číslo 57a.

V pozměňovacím návrhu označeném jako C2 navrhuji opravu označení doplňovaného článku části 117. Chybně je uveden článek LXVII - a správně jde o článek CXVII.

A dále slova "doplňuje se bod 14a" mají být správně uvedena slova "vkládá se bod 14a".

Současně z logiky uplatněného pozměňovacího návrhu vyplývá potřeba upravit označení stávající poznámky pod čarou č.1 takto: Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 2, včetně odkazu na poznámku pod čarou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Další přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce, děkuji. Pan zpravodaj také ne. Přesto prosím pana zpravodaje, aby nám přednesl návrh procedury.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane místopředsedo a zároveň pane předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhem procedury, jak se zhostit s touto novelou. K tomuto tématu byly načteny tři pozměňující návrhy, z čehož jeden pochází z usnesení rozpočtového výboru, druhý z projednání ve druhém čtení, které se konalo 11. října 2005, a to samozřejmě pod označením B kolegy poslance Miloslava Vlčka a pod označením C poslance kolegy Ludvíka Hovorky.

Navrhuji proceduru takovou, že bychom nejdříve hlasovali en bloc o legislativně technických úpravách a pak bychom se postupně zhostili pozměňujících návrhů tak, jak byly předloženy v tištěné podobě v příslušném tisku. To je z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pojďme se zhostit pozměňovacích návrhů. Je námitka proti proceduře? S panem zpravodajem všichni souhlasí. Prosím první návrh.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Začali bychom, jak jsem již anoncoval, legislativně technickými úpravami, o kterých bych dal hlasovat en bloc. Jedná se opravdu o legislativně technické úpravy a mé stanovisko je samozřejmě doporučující. (Ministr rovněž souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Jako o prvním rozhodneme o návrhu legislativně technických úprav, které přednesl pan zpravodaj.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 250. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP