(10.30 hodin)
(pokračuje Langer)

Nyní návrh pana kolegy Skopala. Jako celek? (Souhlas.) Stanovisko? (Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 238. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 179, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dále bychom najednou hlasovali o bodech A1, A2 a A8 z usnesení zemědělského výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Stanovisko? (Zpravodaj i předkladatel doporučují.)

 

Zahájil jsem hlasování číslo 239. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dalším krokem by bylo hlasování o bodu A3 z usnesení zemědělského výboru - změna zákona o správních poplatcích. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 240. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 133, proti 46. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dalším krokem by bylo hlasování o bodu A4 z usnesení zemědělského výboru, a je to sice část 3., 4. a 5. usnesení zemědělského výboru. Jsou to novely zákonů o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákona o hnojivech a zákona o krmivech. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 241. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 131, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Dalším krokem je hlasování o bodech 5, 6 a 7 z usnesení zemědělského výboru. Jsou to včelařské návrhy pana poslance Mandíka. Zpravodaj zásadním způsobem nedoporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 242. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 130, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Pak již nám zbývá pouze hlasování o legislativně technických úpravách textu - jak načtených pod písmenem C ve druhém čtení, tak načtených teď v rozpravě ve třetím čtení. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pojďme si prosím vyjasnit, o čem hlasujeme - zda o návrhu pod písmenem C, nebo o legislativně technických úpravách, pane kolego. Musí to být dvě hlasování.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Pod písmenem C jsou načtené legislativně technické úpravy a dneska jsem načítal druhou část legislativně technických úprav.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže musíme dvě hlasování. Nejprve tedy budeme hlasovat o vámi načtených nových úpravách, a to dnes ve třetím čtení, a následně potom o návrhu pod písmenem C.

 

Nejprve tedy legislativně technické úpravy přednesené panem zpravodajem ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování číslo 243. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 184, proti nikdo. Dojemná shoda. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pod písmenem C.

Zahájil jsem hlasování číslo 244. Kdo je pro? Kdo je proti?

Ze 184 pro návrh 180, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Podle mého názoru jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., podle sněmovního tisku 951, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 245. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 135, proti 5. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

68.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb.,
o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb.,
o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1004/ - třetí čtení

 

Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 1004/2. Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan kolega Hanuš.

 

Poslanec Jiří Hanuš: Vážený pane místopředsedo, já bych si dovolil načíst legislativně technickou úpravu k tomuto vládnímu návrhu zákona - tisk 1004. Je to k mému pozměňovacímu návrhu uvedenému pod bodem B2, protože tam v důsledku písařské chyby něco vypadlo.

Takže v paragrafu 26a odst. 1 větě první vypadlo v důsledku písařské chyby za uvozovací větou členění na písmena a), b), c).

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji, pane kolego. Kdo se hlásí dál do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem panu ministrovi. Předpokládám, že nechce. Pan zpravodaj určitě závěrečné slovo také nechce využít, a proto prosím o sdělení procedury.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, procedura bude velmi jednoduchá. Nejprve bych navrhl hlasovat o pozměňovacím návrhu z usnesení zemědělského výboru uvedeném pod písmenem A, poté o návrhu předneseném ve druhém čtení kolegy Hanuše jako o celku a poté o legislativně technických přednesených ve třetím čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se, pane zpravodaji, řešíme teď další postup v průběhu pléna. Předpokládám, že jste sdělil návrh procedury. Moje otázka zní, zda je námitka proti proceduře. - I vám zcela důvěřuji. Námitka není, prosím, předneste první návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP