(18.20 hodin)

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil velmi krátce se zpravodajskou zprávou.

Pan ministr zde naznačil, že se jedná o čistou transpozici poslední směrnice 2003/105 Evropského společenství, která se týká této tematiky. Já pouze z pohledu zpravodaje bych chtěl říci, že jsme svědky zcela mimořádného návrhu zákona, který narozdíl od našich dalších přístupů, které zpravidla produkují nadmíru množství zákonů, tento zákon je svodný a navrhuje ve své závěrečné zrušovací části zrušit dva zákony, které se zabývají touto problematikou, z roku 1999 a 2003.

Proto se domnívám, že i z tohoto důvodu je vhodné ho podpořit, aby prošel do dalšího čtení, protože se zabývá velmi závažnou problematikou a zjednodušuje právní pořádek. Proto si vás dovoluji požádat, abychom nekladli tomuto návrhu zákona překážky, protože je pro náš život velmi důležitý a nezbytný. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Františku Pelcovi za výkon jeho funkce zpravodaje.

Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy k tomuto zákonu nemám, takže obecnou rozpravu končím. Protože nepadly žádné návrhy na zamítnutí či vrácení, rozhodneme v následujícím hlasování o návrhu na přikázání.

 

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo nějaký jiný návrh?

Pokud ne, zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 222. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 130 poslanců, 103 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro projednávání o 30 dnů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 223 hlasovalo 127 poslanců, 68 bylo pro, 15 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Takže končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

52.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1107/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, je zohlednit v právním řádu České republiky další nově přijaté právní předpisy Evropských společenství v oblasti cizineckého práva. Do návrhu jsou transponovány důležité právní předpisy Evropských společenství týkající se volného pohybu osob, a to jak občanů Evropské unie, tak občanů třetích států. Zejména se jedná o směrnici Rady 2003/109 ze dne 25. 11. 2003 o právním postavení příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě rezidenty pobývajícími na našem území, a směrnici Rady 2004/38 Evropských společenství ze dne 29. 4. 2004 o právu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

Konkrétně návrh předpokládá zásadní změny, zejména pokud jde o otázky spojené s povolováním trvalého pobytu cizince na území České republiky. V souladu se směrnicí Rady 2003/109 je podstatným způsobem zkrácena dosavadní desetiletá lhůta požadované doby předchozího pobytu cizince na území a nově bude každý cizinec moci požádat o povolení trvalého pobytu již po uplynutí pěti let jeho nepřetržitého pobytu na území. Podle našich statistických údajů by se mohlo jednat asi o 38 tisíc cizinců.

Podstatnou změnou je také zavedení nové úpravy vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany cizinců, která se vztahuje na případy vymezené již zmíněnou směrnicí Rady 2004/81. Návrhem se předpokládá zrušení stávající právní úpravy, kdy cizinec je povinen na požádání zastupitelského úřadu k žádosti o udělení krátkodobého víza složit v hotovosti nebo na účet zastupitelského úřadu příslušnou částku odpovídající úhradě nákladů spojených s jeho případným vyhoštěním. Je to tzv. jistota. Důvodem je nesoulad tohoto postupu se schengenskými acquis.

Návrhem zákona se současně zjednodušuje možnost získání víza k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, tak aby řízení o udělení tohoto víza bylo realizováno současně s řízením o získání živnostenského oprávnění.

Ministerstvu vnitra se nově svěřuje působnost pro povolování trvalých pobytů, jde-li o případy státního zájmu, neboť je žádoucí, aby o nich rozhodoval orgán, který není spjat s policejní prací a je schopen vnímat okolnosti konkrétního případu v širších souvislostech a posuzovat je přísně objektivně v souladu se zákonem.

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost a dovoluji si vás požádat, abyste tento vládní návrh zákona postoupili k dalšímu projednávání v rámci druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Františku Bublanovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení. Tím je pan poslanec Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, vláda předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1107.

Všichni si jistě pamatujeme, že Sněmovna v nedávné době projednávala poměrně rozsáhlou novelu cizineckého zákona, jehož legislativní proces byl ukončen teprve před několika dny, a to 11. října letošního roku, podpisem prezidenta republiky pod touto novelou. Vláda však již 24. srpna schválila další novelu cizineckého zákona, která svým rozsahem podstatně mění dosavadní právní úpravu v oblasti migrační politiky českého státu, a to především ve věcech spojených s povolováním trvalých pobytů cizinců na území České republiky. Nově se zde navrhuje, že každý cizinec bude moci požádat o povolení k trvalému pobytu již po uplynutí pěti let jeho nepřetržitého pobytu na území. Výrazným způsobem se tak zkracuje dosavadní desetiletá lhůta požadované doby předchozího pobytu.

Do návrhu zákona jsou rovněž aplikovány směrnice Rady Evropy související například s postavením příslušníků třetích zemí, s právy občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat na území členských států a další směrnice. Zároveň se zde objevují nařízení Rady Evropských společenství související s přístupovými protokoly k Schengenské dohodě. Myslím tím nařízení Rady, která ukládají povinnost všem členským státům systematicky opatřovat otiskem razítka cestovní doklady státních příslušníků třetích zemí při překročení vnějších hranic členských států, např. i udělování víz na hranicích, včetně udělování takových víz projíždějícím námořníkům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP