(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Menclovi. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, tak rozpravu končím.

Ptám se, zdali pan ministr hodlá vystoupit se závěrečným slovem.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Velmi krátce. Já jsem se snažil vysvětlit všem, i kolegovi Menclovi, že tato novela je především transpoziční a řeší některé praktické problémy, s tím, že zásadní zrychlení celého procesu, tak jak bylo dohodnuto na pracovní skupině, ve které jsou zúčastněni zástupci Svazu průmyslu a dopravy a která byla vedena panem místopředsedou Jahnem, kterého jistě nelze podezírat z nějaké přílišné zelenosti, tak zásadní zjednodušení bude řešeno ve stavebním zákoně, kde se nastaví současný průběh stavebního řízení a řízení o integrovaném povolení; to znamená, že nebudeme řešit problém, jestli to má být před kolaudací, či nikoliv, ale proběhne to zároveň. Protože nebylo ještě možné odkázat na nový stavební zákon, jelikož neplatí, tak tato část v návrhu zákona obsažena není.

Dovoluji si vás závěrem požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan zpravodaj chce vystoupit? Nechce.

 

Dámy a pánové, nejprve rozhodneme hlasováním o návrhu pana poslance Václava Mencla na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 127 poslanců, pro bylo 25, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo další návrh?

 

Pokud ne, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 218. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 129 poslanců, 99 pro, 8 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Ambrozka, návrhu na zkrácení lhůty pro projednávání o 30 dnů.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať v hlasování pořadové číslo 219 zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 128 bylo pro 56, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi Liboru Ambrozkovi, panu zpravodaji Josefu Víchovi.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

50.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení

 

I u tohoto návrhu předseda Poslanecké sněmovny obdržel žádost ministra životního prostředí a poslance Libora Ambrozka o zkrácení lhůty o 30 dnů. Nyní prosím pana ministra Ambrozka, aby se ujal slova a předložený návrh uvedl.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, tento sněmovní tisk obsahuje novelu zákona o obalech, která je rovněž novelou transpoziční a promítá do naší legislativy především nové předpisy přijaté v Evropských společenstvích i nové cíle, které Evropská komise stanovuje do roku 2012, co se týče recyklace obalů, a zároveň i správní delikty. Je to novela skutečně technická, transpoziční.

I v tomto případě vás žádám o propuštění této novely do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Rudolf Tomíček. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já tady nic víc neřeknu, protože kdybych se měl více rozmluvit nebo popsat zákon o obalech, tak tady vše již bylo řečeno. Skutečně se jedná jenom o reakci na nově schválenou směrnici Rady Evropy.

Jenom doufám, že jednání, které bude následovat, bude konstruktivní, protože zákon o obalech byl poprvé do našeho právního řádu instalován, nebo vložen roku 2001 a již doznal mnoha změn. Je to způsobeno prostě tím, že se hledá optimální řešení. Hledá se nejlepší znění jednotlivých paragrafů. Očekávám, že sice to, co se tady chce udělat, je jednoduché, nicméně že se ozvou všichni ti, co praktikují s tímto zákonem, co s ním přicházejí do styku a co kolem obalů ať už podnikají, nebo je obhospodařují, takže jednání bude složité. Zatím jsme ale vždy našli řešení jak na výboru, tak i pomocí seminářů, takže myslím, že stejně tak to bude i v tomto případě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji, za vaše vystoupení. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Budeme se věnovat návrhu na přikázání.

 

Poslanecká sněmovna, respektive její organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Táži se, zda nemá někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 220. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 129 poslanců, 95 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí se zkrácením lhůty pro projednávání tohoto vládního návrhu o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 221. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 130 poslanců, 78 bylo pro, 17 proti. Tento návrh byl také přijat.

 

Končím první čtení této vládní předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

51.
Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky
a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně
a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
/sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

 

I zde předseda Sněmovny obdržel žádost ministra životního prostředí a poslance Libora Ambrozka o zkrácení lhůty u tohoto návrhu zákona, a to o 30 dnů. Nyní je opět prostor pro ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby předložený návrh uvedl.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dnes naposled.

Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií se rovněž týká harmonizace evropské legislativy, tentokrát směrnice 2003/105 Evropských společenství. Ovšem další rozsáhlý dodatek by v původním zákonu vedl k obtížné srozumitelnosti, a proto předkládáme nové znění jako celek. Splnění požadavků existujícího zákona je zcela postačující pro požadavky zákona nového. Předmětem úpravy je systém prevence závažných havárií v objektech a zařízeních, kde jsou umístěny vybrané nebezpečné látky.

Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec František Pelc.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP