(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji pana zpravodajovi, a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Jsou nějaké další návrhy? Pokud ne, tak vás odhlásím a poprosím o novou registraci, a vzápětí přistoupíme k hlasování, které snad potvrdí myšlenku organizačního výboru, že by se touto předlohou měl zabývat právě výbor pro obranu a bezpečnost.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 216. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 97 poslanců, pro 95, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Končím první čtení této předlohy s poděkováním panu ministrovi Kühnlovi a zpravodaji Hönigovi.

 

Nyní budeme projednávat

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 1148/ - prvé čtení

 

Předseda Poslanecké sněmovny obdržel žádost ministra životního prostředí a poslance Ambrozka o zkrácení lhůty u tohoto návrhu zákona, a to o 30 dnů. Nyní prosím ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby předložený návrh uvedl.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, tento návrh novely zákona o integrované prevenci a omezování znečištění je předkládán z důvodu implementace evropské směrnice 2003/35/ES o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady číslo 85/337 a 96/61, a také s ohledem na praktické požadavky výkonu agendy IPPC.

Zákon o integrované prevenci upravuje zcela nový přístup k ochraně životního prostředí, jehož smyslem je dosažení vysokého stupně ochrany životního prostředí jako celku, a to aplikací principu prevence nejlepších dostupných technik a vyjednáváním mezi provozovatelem a regulátorem. S naplňováním této agendy nebyly před 1. lednem 2003 žádné praktické zkušenosti, protože ochrana životního prostředí byla naplňována složkovým přístupem. Z tohoto důvodu jsou některá ustanovení v praxi obtížně realizovatelná, popřípadě neřeší všechny varianty, které průmyslové činnosti přinášejí. Je tak nezbytné napravit věcné a procesní, jakož i systémové nedostatky tohoto zákona. Problémem je rovněž velká administrativní náročnost a délka procesu vydávání integrovaného povolení, zejména pokud jde o změny integrovaného povolení.

Chtěl bych říci, že tento zákon se stal jedním z témat diskuse mezi Ministerstvem průmyslu, úřadem vicepremiéra Jahna a Ministerstvem životního prostředí, a příprava novely byla vedena formou velmi otevřené diskusní skupiny všech zainteresovaných resortů a dalších subjektů. Tato novelizace byla diskutována již od loňského roku a v dubnu 2005 vznikla pracovní skupina přípravy novely zákona, kterou tvořili zástupci resortů, ale také zástupci Svazu průmyslu a dopravy a další zástupci průmyslu. Pracovní skupina řešila základní problematické okruhy zákona o integrované prevenci a bylo dosaženo dohody. Návrh byl také předběžně konzultován ve výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny.

Samozřejmě ještě větší ulehčení podnikatelům by měla přinést vazba integrovaného povolení především na stavební povolení. Tady bych chtěl ale říci, že se s tím počítá při projednávání stavebního zákona s využitím speciálních stavebních úřadů a institutů nového správního řádu. V této novele, která je předkládána zejména z důvodu transpozice evropské legislativy, nebylo možné tuto problematiku řešit.

Vzhledem k tomu, že již v této chvíli vyvstal problém se lhůtami stanovenými pro transpozici směrnice 2003/35, dovoluji si požádat o zkrácené projednávání návrhu ve výborech o 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Josef Vícha.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr zdůvodnil návrh novely zákona, takže si myslím, že k tomu není co dodat, pouze bych k tomu chtěl dodat to, že tento zákon je transpozičním právním předpisem. Vychází ze směrnice Rady 96/61 Evropských společenství, jak jsme slyšeli, o integrované prevenci a omezování znečišťování, podle směrnice IPPC. Tato směrnice byla novelizována a doplněna směrnicí 2003/35/ES o účasti veřejnosti na přípravě některých plánů a programů týkajících se životního prostředí. Je tedy nutné implementovat tuto směrnici do daného zákona.

Já vás tedy žádám, abyste tuto normu propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Víchovi za jeho zpravodajskou informaci. Otevírám obecnou rozpravu. Mám přihlášku od pana poslance Václava Mencla, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás upozornit, že tento zákon je velmi vážný. Je vážný v tom, že jsme de facto uprostřed procesu udělování integrovaného povolení, protože zákon platí od 1. ledna 2003 a podniky musí integrované povolení získat do konce října 2007. Bylo by celkem logické očekávat, že v polovině tohoto procesu provede Ministerstvo životního prostředí velmi hluboké vyhodnocení a na základě tohoto vyhodnocení nám zde předloží příslušnou novelu tak, aby zbývající, a to je ještě obrovské množství, dvě třetiny podniků, které potřebují zhruba pro tisíc zařízení integrované povolení, mělo šanci vůbec do roku 2007 v tomto procesu uspět.

Já dávám panu ministrovi za pravdu v tom, co tady říkal a co píše v důvodové zprávě, že nebyly žádné praktické zkušenosti, že se projevila řada nedostatků a že problematická je velká administrativní náročnost v procesu integrovaného povolování a délka procesu vydávání tohoto povolení, zejména pokud jde o změny integrovaného povolování. To je jistě pravda, ale bohužel jestliže se díváme na novelu tohoto zákona, tak žádná opatření kromě kosmetických změn neobsahuje. Nerozumím tomu, jak bylo jednáno s průmyslem, s jeho zástupci, jestliže právě oni konstatují, že jako účastníci tohoto procesu za nejkritičtější otevřené problémy považují preferenci administrativních přístupů před skutečnou ochranou životního prostředí. Například se jedná o problém soustředění na složkové limity namísto skutečného absolutního snížení znečišťování. Jedná se také o rozsah požadované dokumentace, o způsob jejího předkládání. Je předkládána několikanásobně. Jedná se také o problém změny integrovaného povolování, která je vyžadována s absolutními detaily namísto soustředění na základní změny. Jedná se koneckonců o problém, který jsme již diskutovali. Jestli integrované povolení má být před stavebním povolením, což je českým specifikem, tak činí značně složitým život investorům, protože technologie se zajišťuje finančně teprve po vydání stavebního povolení. Ostatně evropská směrnice k integrovaným povolením konstatuje, že je možné jej předkládat až ke kolaudaci, resp. zahájení provozu.

Já bych mohl tímto způsobem pokračovat například tím, jaká je tedy vlastně role agentury, která je zbytečným mezičlánkem, atd.

Vzhledem k tomu, že skutečně obrovské množství podniků může potkat v roce 2007 problém, že pomalost tohoto procesu zdrží vydání integrovaného povolení, a podle příslušného zákona by se mohly dostat do situace, že přestanou vyrábět, chtěl bych požádat pana ministra o to, aby byla provedena skutečně hluboká analýza a aby tato hluboká analýza byla promítnuta do této novely - a dávám tedy návrh na vrácení této novely předkladateli. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP