(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám sloučenou rozpravu. V tuto chvíli už sloučenou. Jako první vystoupí paní poslankyně Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, pane ministře, předkladatel návrhu zákona o zdravotní péči v důvodové zprávě i při dnešním vystoupení konstatuje, že základním právním předpisem pro poskytování zdravotní péče je doposud zákon číslo 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, který byl s ohledem na změny systému i struktury poskytování zdravotní péče od roku 1990 více jak třicetkrát novelizován. Postupem doby k němu přibývaly další související zákony, reagující na společenské změny i potřeby odborné praxe, výsledkem čehož je množství právních předpisů obsahově neprovázaných, po odborné stránce překonaných a neodpovídajících požadavkům na zdravotnické dokumenty a zdravotní péči evropské úrovně. Potřeba nové právní úpravy je tedy evidentní.

Nový zákon by měl obsahovat úpravu zdravotní péče komplexně, to znamená jak ve státních, tak i nestátních zdravotnických zařízeních, oblasti výběru lékařů a zdravotnických zařízení včetně poskytování moderních medicínských výkonů a stanovení rozsahu poskytované zdravotní péče, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Vládou navržený zákon o zdravotní péči však nedostatečně upravuje vlastní poskytování zdravotní péče, vazby mezi poskytovateli, segmenty péče, proces poskytování běžné rutinní péče. Vytváří nesystematické matoucí pojmosloví, směšuje zdravotní a sociální péči. Způsobí problémy v důsledku i s financováním zdravotní péče. Do chaoticky fungujícího zdravotnictví nevnáší systém ani pořádek.

Návrh zákona o zdravotní péči naprosto nerespektuje základní pravidlo tvorby legislativy. Zřejmě ve snaze o co nejpreciznější vyjádření a formulace jednotlivých zákonem upravených oblastí ve své komplexnosti řeší řadu souvisejících až okrajových problémů, přičemž postrádá kvalitní úpravu toho zásadního - zdravotní péče, která se v návrhu objevuje jen tak mimochodem. Výsledkem snahy o precizní až vyčerpávající formulace v tomto návrhu zákona je absence funkčnosti takovéto zákonné úpravy a zároveň její velmi omezená účinnost. V řadě případů je namísto jednoznačnosti výkladu jednotlivých ustanovení výsledkem nepřesnost, odborné pochybení, a tím právní nejistota. Předložený návrh obsahuje řadu systémových chyb, nesoulad s navazujícími právními předpisy a legislativně technické nedostatky. Tento zákon je velmi široký, je nepřehledný, a to i pro odbornou veřejnost. Bohužel neřeší ani jasné vymezení úkolů a povinností Ministerstva zdravotnictví, správních a samosprávných orgánů.

Výše uvedené nedostatky jsou natolik zásadní, že nesdílím optimismus pana zpravodaje, a jsem přesvědčena, že vládní návrh zákona o zdravotní péči je třeba odmítnout jako nezpůsobilý k dalšímu projednávání.

Tímto navrhuji jeho zamítnutí a i zákona s ním souvisejícího. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Lucii Talmanové. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Paní poslankyně Talmanová navrhla návrh na zamítnutí toho prvního zákona? Obou. Dobře. Tak po tomto vyjasnění si myslím, že mohu uzavřít obecnou rozpravu.

Zeptám se pana místopředsedy vlády, zdali hodlá vystoupit. Pokud ne, tak se ptám pana zpravodaje, zdali hodlá vystoupit. Také ne. Takže chviličku strpení pro ty, kteří chtějí určitě hlasovat. Odhlásím vás, poprosím o novou registraci.

 

Připomínám, že projednáváme sněmovní tisk 1151 (bod 26), vládní návrh zákona o zdravotní péči, že jsme v prvém čtení a že paní poslankyně Talmanová podala v rámci rozpravy návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Rozhodneme o tom v hlasování, které má pořadové číslo 210. Kdo je pro zamítnutí, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 142 poslanců, 41 pro, 95 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Já se táži, zdali má někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 211. Kdo souhlasí s názorem organizačního výboru, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 142 poslanců, 121 byl pro, 3 proti. Návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Nyní se budeme věnovat tisku 1152 (bod 27). I u tohoto tisku paní poslankyně Talmanová podala návrh na zamítnutí.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 212. Kdo je pro, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, 42 bylo pro, 90 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhuje, aby předložený návrh projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo nějaký doplňující návrh?

Pokud ne, zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 213. Kdo je pro, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 143 poslanců, 128 bylo pro, 3 proti, takže návrh byl přikázán zmíněnému výboru.

 

Mohu ukončit první čtení této předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování, ve znění zákona č. …./2006 Sb.,
a zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro finanční trh a o změně
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1158/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí, pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, předmětem dalšího jednání naší schůze Poslanecké sněmovny je vládní návrh novely zákony, kterým se mění zákon číslo 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Novela byla připravena ve spolupráci s pracovní skupinou, jejímiž členy byli zástupci Komise pro cenné papíry, Unie investičních společností, Asociace pro kapitálový trh a také Bankovní asociace. Návrh zákona byl podroben veřejné diskusi a výsledky této veřejné diskuse byly rovněž zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva financí. Návrh zákona byl vypracován v souladu s legislativním plánem vlády.

Novela zákona přináší největší změny v oblasti speciálních fondů kolektivního investování, tj. fondů, jejichž činnost nepodléhá harmonizaci s právem Evropských společenství. Cílem návrhu je zpřehlednit dosavadní právní úpravu tím, že se předpokládá vznik fondu kvalifikovaných investorů, který je svým charakterem schopen nahradit čtyři typy nynějších speciálních fondů, a to fond rizikového kapitálu, fond derivátů, fond zvláštního majetku a také fond smíšený. Svou povahou byly určeny zejména pro sofistikované investory, a proto v souvislosti se vznikem fondu pro kvalifikované investory se počítá s tím, že bude podléhat nižší míře regulace i dozoru. Pro činnost fondu bude typické, že investiční strategie nebude vyplývat přímo ze zákona, ale bude vymezena jeho statutem.

Navrhovaná právní úprava nadále zachovává rozdělení na tři zbylé typy speciálních fondů určených pro běžnou investorskou veřejnost, a to na speciální fond cenných papírů, fond fondů a fond nemovitostí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP