(17.20 hodin)
(pokračuje Říha)

Poslední významná novela č. 548/1991 Sb. zrušila monopol státu na poskytování zdravotní péče a umožnila svobodný výběr lékařů a zdravotnických zařízení. Zdravotní péče se stala věcnou dávkou veřejného zdravotního pojištění. V návaznosti na zákon č. 548 byl potom vydán zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, který vymezil podmínky poskytování zdravotní péče nestátními subjekty a postup při udělování oprávnění k provozování nestátních zdravotnických zařízení. Do současné doby byl zákon o zdraví lidu více než třicetkrát novelizován a současně dotčen nálezem Ústavního soudu č. 206/1996 Sb.

Současný navrhovaný zákon je jedním ze dvou zákonů, který má nahradit dotčené části zákona č. 20 z roku 1966. Vedle zde předkládaného návrhu zákona o zdravotní péči již jsou přijaty zákony, které upravují jednak vzdělávání lékařů, zákon č. 95/1994 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání.

Předkládaný návrh zákona vychází ze současných potřeb systému poskytování zdravotní péče a jeho cílem je dosáhnout úrovně péče srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Reaguje také na Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnost lidské bytosti. Úmluva o lidských právech a biomedicíně, registrovaná ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 96 z roku 2001.

Předkládaný návrh zákona bude mít dopad na rozpočet státních organizací, respektive i rozpočty krajů a obcí a rozpočty dalších zaměstnavatelských subjektů v souvislosti s úpravou pracovnělékařské péče. Lze odhadnout, že náklady na pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců vykonávajících rizikové práce by měly činit cca 265 milionů korun ročně a náklady na další prohlídky spadající pod úhradu z veřejného zdravotního pojištění by měly činit cca 160 milionů ročně.

Provoz dosavadních stávajících národních zdravotních registrů je bez dopadu na státní rozpočet. Nově zaváděné registry, a sice registr asistované reprodukce a národní registr dávek pacientů, si vyžádají náklady ve výši cca čtyři miliony korun. Ostatní části předkládaného návrhu zákona nemají hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet.

Již v současné době přichází řada připomínek jednak organizací pacientů, jednak z odborných medicínských kruhů, které si přejí některá ustanovení zákona změnit. Domnívám se ale, že tyto připomínky nejsou důvodem pro to, abychom nemohli tento návrh zákona propustit do druhého čtení.

Dovolte mi, abych závěrem své zpravodajské zprávy vzhledem k tomu, že tisk 1151 a 1152 bezprostředně souvisí, navrhl sloučit rozpravu k oběma tiskům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Ale nejprve rozhodneme o návrhu pana zpravodaje o sloučení rozpravy. Nejsou-li námitky, učiním tak poté, co vás odhlásím. Poprosím o novou registraci.

 

A v hlasování pořadové číslo 209 rozhodneme o návrhu na sloučení rozpravy tohoto bodu s bodem následujícím. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 209. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 101 poslanců, 100 bylo pro, nikdo proti, takže návrhu pana poslance Říhy bylo vyhověno.

 

Nyní se tedy zeptám pana místopředsedy vlády, zdali odůvodní tisk 1152, což jsou zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotní péči. Hovoří ministr Zdeněk Škromach.

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zdravotní péči
/sněmovní tisk 1152/ - prvé čtení

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych představil návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotní péči, který je předkládán v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2005. Tento návrh zákona připravilo Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na návrh zákona o zdravotní péči s cílem zajistit novelizacemi jednotlivých zákonů jejich soulad s návrhem zákona o zdravotní péči.

Prvním okruhem úprav jsou změny vedoucí k zajištění terminologické jednotnosti právních předpisů, ve kterých se vyskytuje pojem "závodní preventivní péče" a nově se zavádí pojem "pracovnělékařská péče".

Dalším okruhem úprav jsou změny vyvolané novou úpravou vztahů v oblasti poskytování zdravotní péče návrhem zákona o zdravotní péči. Rozsáhlá je v tomto směru úprava zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jelikož uvedený zákon upravuje jak obecné podmínky poskytování zdravotní péče, tak její jednotlivé druhy. S ohledem na navrhovanou právní úpravu zdravotní péče v samotném zákoně je třeba ze zákona o veřejném zdravotním pojištění vypustit ta ustanovení, která se poskytování zdravotní péče a jejích jednotlivých druhů týkají.

Další důležitou změnou je též úprava zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, kde se navrhuje přísnější trestání některých trestných činů, pokud byly spáchány na zdravotnickém pracovníkovi v souvislosti s výkonem zdravotnického zaměstnání nebo povolání. Tato úprava je vyvolána množícími se případy napadení zdravotnických pracovníků při výkonu jejich povolání, a tedy potřebou zavést jejich účinnější ochranu potřebnou pro řádný výkon této činnosti. Zavádějí se také nové skutkové podstaty trestných činů v oblasti klonování, genetiky a nakládání s lidským embryem, a to v důsledku rozvoje těchto oblastí a potřeby chránit oprávněné zájmy dotčených osob.

Vzhledem ke skutečnosti, že návrh zákona o zdravotní péči upravuje druhy a formy zdravotní péče včetně práv a povinností dotčených subjektů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, jsou všechna ustanovení tohoto charakteru vypuštěna ze zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, aby bylo zabráněno duplicitní úpravě v této oblasti vztahů. Zbylá ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje návrh zákona o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že i tento doprovodný zákon propustíte do druhého čtení a umožníte, aby zdravotní péče i po té legislativní stránce odpovídala situaci tohoto tisíciletí. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Zdeňku Škromachovi a prosím pana poslance Vladimíra Říhu jakožto zpravodaje i k tomuto tisku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan místopředseda vlády velmi podrobně zhodnotil předkládanou novelu. Zbývá mi jen velmi stručně zopakovat, že tisk 1152 řeší čtyři okruhy problémů: za prvé terminologické sjednocení, za druhé úpravu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, potom přináší změny do trestního zákona, zákona č. 40/1961 Sb., a zrušovací ustanovení, která se týkají zákona č. 20/1966 Sb. a týkají se ustanovení, která jsou ošetřena v návrhu zákona o zdravotní péči.

I v tomto případě doporučuji ctěné Sněmovně, aby propustila tisk do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP