(17.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji zkrácení doby projednávání na 20 dnů jako první návrh. V případě, že by neprošel, tak zkrácení doby projednávání o 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, ale jinak jste zpravodaj, takže zůstaňte u mikrofonu a seznamte Sněmovnu s tím, o čem budeme hlasovat. Prvně musíme hlasovat o návrhu, který přednesla paní poslankyně Talmanová, na zamítnutí.

Dámy a pánové, věřím, že všichni, kteří se chtějí účastnit hlasování, jsou připraveni.

 

V hlasování pořadové číslo 206, které jsem zahájil, rozhodneme o návrhu paní poslankyně Talmanové, která navrhuje zamítnout tuto předlohu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a tiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 157 poslanců, 38 pro, 100 proti. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a já se táži, zdali je nějaký další návrh.

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 207. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 157 poslanců, 125 pro, 7 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Krákora navrhl zkrácení lhůty pro projednání na 20 dnů. V případě, že by tento návrh nebyl přijat, na 30 dnů. Je tomu tak, pane poslanče? (Gestem vyslovuje souhlas.) Je tomu tak.

 

Kdo z vás, dámy a pánové, souhlasí se zkrácením na 20 dnů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 208, které je zahájeno. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, ze 157 poslanců bylo 94 pro, 32 proti. Tento návrh byl přijat.

 

A já mohu konstatovat, že jsme se vyrovnali se vším, co bylo třeba projednat v rámci prvního čtení, takže první čtení končím. Děkuji panu ministru zdravotnictví a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

26.
Vládní návrh zákona o zdravotní péči
/sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

 

Je na panu Zdeňku Škromachovi, místopředsedovi vlády, aby tento tisk uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych nyní uvedl vládní návrh zákona o zdravotní péči.

Celospolečenské změny, ke kterým došlo v uplynulých patnácti letech, významným způsobem ovlivnily systém a strukturu poskytování zdravotní péče. Přesto oblast zdravotní péče zůstala i nadále vymezena ve své podstatné části zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, který je právní normou připravenou v době centrálně řízeného státního zdravotnictví. Zákon byl mnohokrát novelizován s cílem přizpůsobit jeho obsah novým podmínkám. Rovněž byla přijata řada zákonů, které reagovaly na vzniklé společenské změny, například zákony upravující veřejné zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny, zákon o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních nebo zákony, které upravovaly specifické výkony zdravotní péče ovlivňující podstatným způsobem zdraví a další život pacientů, např. transplantační zákon. Zdravotní péče však zůstala bez nové odpovídající právní úpravy. Doposud není výslovně právně vymezena ochrana zájmů pacientů a na to navazující povinnosti zdravotnických pracovníků a provozovatelů zdravotnických zařízení, s výjimkou Úmluvy o lidských právech a biomedicíně.

Problematika zdravotní péče je v současné době obsažena nejenom v zákoně č. 20/1966 Sb., ale v celé řadě prováděcích právních předpisů. Ve svém souhrnu se jedná o předpisy obsahově neprovázané, po odborné stránce překonané a neodpovídající požadavkům zdravotnických dokumentů evropské úrovně. Tyto právní předpisy budou nahrazeny prováděcími právními předpisy k nyní projednávanému zákonu.

Cílem předloženého vládního návrhu zákona o zdravotní péči je dosáhnout úrovně poskytování zdravotní péče srovnatelné s úrovní v zemích Evropské unie. Ve vládním návrhu zákona jsou vymezeny druhy a formy zdravotní péče. Toto vymezení je nezbytné pro stanovení jednoznačnosti jejich obsahu a též pro zajištění návazností v souvisejících právních předpisech, v nichž se tyto pojmy používají.

Jak jsem již uvedl, vládní návrh zákona dále stanoví zejména povinnosti provozovatelů zdravotnických zařízení a zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče s důrazem na práva a povinnosti pacientů a reaguje na potřeby vyplývající z Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny - Úmluva o lidských právech a biomedicíně - publikované ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 96/2001 a Dodatkového protokolu k této Úmluvě o zákazu klonování lidských bytostí, publikovaného ve Sbírce mezinárodních smluv sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2001.

Vládní návrh zákona se nezabývá úhradou zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění nebo úhradami, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Zákon vymezuje zdravotní péči včetně práv a povinností obecně. Rozsah zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění je předmětem právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění - zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Na základě těchto právních norem je zajišťováno právo vymezené článkem XXXI Listiny základních práv a svobod: Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem si vědom toho, že předložený vládní návrh zákona není dokonalou právní normou. Pokud by však byl návrh zákona schválen, byl by prvním právním předpisem upravujícím výslovně práva pacientů v systému zdravotní péče s cílem zajistit pacientům při poskytování zdravotní péče rovnoprávné postavení ve vztahu pacient - lékař, pacient a provozovatel zdravotnického zařízení. Doufám, vážené paní poslankyně a páni poslanci, že umožníte projednání tohoto zákona ve druhém čtení, kde samozřejmě bude možné vést i podrobnější odbornou diskusi, případně hledat způsob konsensu k tomu, aby tento zákon byl podpořen co možná nejširším plénem v rámci této Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Zdeňku Škromachovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, pan ministr Škromach poměrně podrobně představil předkládaný tisk, proto se ve své zpravodajské zprávě omezím na stručné shrnutí.

Dosavadní právní úprava, legislativní úprava zdravotní péče je obsažena ve třetí části zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP