(17.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

U posledně jmenovaného typu však praxe ukázala nedostatky současné regulace, zejména vysoké stupně investice, které brání většinou využití vzrůstající poptávky po investicích do tohoto druhu majetku. Proto se předkladatel rozhodl přepracovat dosavadní znění zákona tak, aby tento druh investic byl přístupný co nejširší skupině investorů. Ministerstvo financí a vláda při tom přihlédly ke zkušenostem zemí, ve kterých mají nemovitostní fondy dlouholetou tradici, zejména Německa a Rakouska. Navrhuje se tedy mj. zrušit minimální stupeň investice pro jednoho investora, rozšířit množinu přípustných aktiv, do kterých může nemovitostní fond investovat. Kromě nemovitostí se umožňuje tomuto fondu nabývat účasti na nemovitosti společnostem, kterými se velmi zjednodušeně řečeno rozumějí společnosti investující do obdobného majetku jako nemovitostní fond.

Dalšími drobnými změnami, které novela zákona obsahuje, se upřesňují některá ustanovení nebo se odstraňují legislativně technické chyby dosavadní právní úpravy.

Děkuji za vaši pozornost a dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu, aby tento návrh propustila do dalšího projednávání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Dámy a pánové, pro první čtení byl určen zpravodajem Martin Kocourek. Ten však je řádně omluven, takže Sněmovna v tuto chvíli rozhodne o změně zpravodaje. Této role se ujme pan poslanec Doležal, pokud k tomu dáte souhlas svým hlasováním.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 214. Kdo souhlasí s tím, aby zpravodajem byl poslanec Doležal, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 140 poslanců bylo 97 pro, nikdo proti, tato změna tedy byla potvrzena.

 

A já prosím pana poslance Doležala, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych navázal na předcházející slova pana ministra. Jelikož se jedná o poměrně technickou normu, která upravuje otázku kolektivního investování, a pan ministr tady uvedl většinu jejích základních údajů a témat, která chce upravovat, a já vás nechci příliš zatěžovat podrobnými informacemi, navrhuji postoupit tento sněmovní tisk do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nejsou, hlásí se však pan poslanec Braný. Má slovo.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se jen stručně vyslovil k vládou navrhovaným novelám zákona o kolektivním investování a o Komisi pro cenné papíry.

Cílem předloženého vládního návrhu obou novel je především legislativní úprava v oblasti kolektivního investování, která reaguje na nové, moderní možnosti organizace kolektivního investování, a tedy správně usiluje o nové definování legislativních pravidel. Jedná se o takové úpravy kolektivního investování, které nejsou jednotně regulovány na úrovni práva Evropských společenství, ale jsou upraveny pouze na úrovni národní legislativy jednotlivých států, a v České republice s nimi není dosud dostatek zkušeností.

Navrhovaný a oproti Evropské unii podrobnější návrh úpravy je dán tím, že u těchto nových organizačních forem kolektivního investování je nejen dle názoru vlády, ale také dalších zainteresovaných institucí, jako je zejména Unie investičních společností či Komise pro cenné papíry, žádoucí přesnější regulace, aby legislativní rámec umožňoval bezpečnější investování co nejširšímu okruhu veřejnosti. Jinými slovy, zpřísňuje se dozor a pravidla fungování těchto nových investičních institutů s cílem zabránit možnosti jejich vytunelování, resp. omezit možnosti chybného investování ze strany nových druhů fondů. Tento přístup je jistě rozumný, logický a žádoucí.

Vláda tento svůj návrh konzultovala jak s Unii investičních společností, tak i s Komisí pro cenné papíry. Důležité je, že zatímco prakticky všechny připomínky a náměty Unie investičních společností byly vládou akceptovány, v případě připomínek Komise pro cenné papíry tomu tak zřejmě nebylo. V této souvislosti ovšem musím zdůraznit, že Komise pro cenné papíry je nejen regulátorem našeho trhu s cennými papíry, ale také orgánem státního dozoru nad tímto trhem, tedy nad praktickým uplatňováním a fungováním institutu kolektivního investování. Ovšem vláda ve svém návrhu ne vždy respektovala odborný názor tohoto nejdůležitějšího subjektu, kterým je dozorový a regulační orgán. Tisk č. 1158 byl tedy vládou předložen Poslanecké sněmovně jako rozporuplný z tohoto pohledu. Domnívám se proto, vážené kolegyně a kolegové, že připomínky a náměty Komise pro cenné papíry k navrhovaným novelám obou zákonů, které vláda při přípravě svého návrhu nerespektovala, bychom měli ještě zevrubně prodiskutovat, a pravděpodobně to bude i úlohou rozpočtového výboru. Nové a nepochybně žádoucí definování legislativních pravidel by mělo být nejenom v souladu s potřebami trhu, ale také s potřebami dozorového orgánu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Branému. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda hodlá přednést závěrečnou řeč v prvním čtení. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh na vrácení či zamítnutí, rozhodneme o přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Jediný vystupující, pan poslanec Braný, se rovněž k tomu hlásí, že to projedná rozpočtový výbor. Má někdo jiný návrh?

 

Pokud nemá, zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 215. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Děkuji. Hlasování skončilo. Hlasovalo 141 poslanců, 97 bylo pro, jediný byl proti, tento návrh byl přijat.

 

Končím první čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Sobotkovi i panu zpravodaji Doležalovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu s pořadovým číslem

 

34.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 585/2004 Sb.,
o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákon č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1161/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede předložený návrh ministr obrany Karel Kűhnl. Takže, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, jedná se o další návrh novely zákona, který souvisí s probíhající reformou Armády České republiky, s probíhající změnou institucionálního a právního rámce, v němž se ozbrojené síly pohybují. Znovu opakuji, a říkal jsem to zde několikrát, že bude postupně potřeba změnit všechny zákony, které se obrany týkají. Tento zákon je tedy dalším krokem k naplnění cílů reformy Armády České republiky, a já zde vyjmenuji několik bodů, ve kterých přináší novou úpravu.

V loňském roce jsme přijali nový branný zákon, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna letošního roku, a de iure zrušil základní vojenskou službu. Zároveň byl jako prozatímní institut do tohoto branného zákona zahrnut tzv. institut základní přípravy, tedy primárního výcviku budoucích vojenských profesionálů, protože tento institut jsme neměli v žádné jiném zákoně. Patří ve skutečnosti do zákona o vojácích z povolání, a to ve formě institutu takzvané základní přípravy. Tento institut je právě zaveden do zákona č. 221 tak, jak ho vláda nyní navrhuje. Rozdíl spočívá kromě jiných věcí také v tom, že v současné době vojáci vykonávají tuto základní přípravu předtím, než jsou přijati do služebního poměru vojáků z povolání. Úprava zákona č. 221 zavádí systém, v němž i voják v základní přípravě je již ve služebním poměru vojáka z povolání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP