(16.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Dobře, můžeme tedy začít hlasovat. Mám tu vaši výzvu, abych vás odhlásil, odhlašuji vás tedy všechny, protože poměry ve sněmovně se určitě změnily. Prosím tedy, abyste se znovu přihlásili, kdo chcete hlasovat.

Byl tu návrh přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, jestli má někdo ještě nějaký jiný návrh, než ten hospodářský výbor. Nikdo se nehlásí.

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby to šlo do hospodářského výboru k projednání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 203 bylo přítomno 127 poslanců. Pro hlasovalo 122 poslanců, proti nebyl nikdo, návrh tedy byl přijat.

 

Nyní tu byl návrh prodloužit lhůtu projednávání o 20 dní.

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro to, prodloužit lhůtu projednávání o 20 dní, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 204. Přítomno je 130 poslanců pro hlasovalo 112 poslanců, proti 4, návrh byl přijat.

 

To je tedy bod č. 48, který jsme tím projednali.

Panu ministru Šimonovskému tedy zbývá další bod, číslo

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1099/ - prvé čtení

 

I tento tedy zbývá uvést. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je to už poslední návrh, který předkládám dnešního dne Poslanecké sněmovně.

Tento návrh novely zákona o dráhách transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady, tvořící druhý železniční balíček. Druhým závažným důvodem vzniku navrženého zákona je rozšíření působnosti Drážního úřadu o ukládání tzv. ochranných opatření v rámci ochrany trhu před nebezpečnými výrobky v oblasti součástí drah, kterou se dokončí také transpozice směrnice Rady o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému, a také samozřejmě směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.

Návrhem novely zákona se zavádí institut osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální a upravuje se institut osvědčení dopravce. Stanovují se povinnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální nebo dopravce zavést a dodržovat systém kontroly zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy.

Určují se také povinnosti Drážního úřadu jako regulačního a bezpečnostního orgánu. Úkoly nezávislého inspekčního orgánu, které jsou také upraveny v příslušné směrnici, bude zajišťovat Drážní inspekce. V této souvislosti je navrhována též úprava postupu Drážní inspekce při zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí. Předkládanou novelou se dále navrhuje pověřit Drážní úřad působností orgánu dozoru nad výrobky, určenými pro provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo drážních vozidel, a dozorem nad drážními vozidly, určenými technickými zařízeními a také nad provozními subsystémy na dráhách, které jsou zařazeny do evropského železničního systému.

Navrhovaná novela dále přepracovává a nově konstruuje celou část zákona o dráhách, která se týká ukládání sankcí, aby byl návrh v souladu se zásadami právní úpravy projednávání přestupků a jiných správných deliktů. Současně předkládáme také nezbytnou novelu zákona o přestupcích, z něhož se vypouštějí skutkové podstaty přestupků za porušení povinností na úseku drah, a to z toho důvodu, že jsou přeneseny přímo do zákona o dráhách.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří tento zákon, přispěje ke slučitelnosti našeho dopravního práva s právem Evropských společenství a umožní realizovat druhý železniční balíček jako významný krok k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování drah a také jako další krok k liberalizaci společného trhu v oblasti železniční dopravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji také. Prosím nyní pana poslance Kapouna, který je určen zpravodajem pro toto prvé čtení.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji. Vážený pane předsedo, vládo, kolegyně a kolegové, já vzhledem k tomu, že bylo dlouze mluveno o zákonech, které stejně budeme podrobně projednávat ve druhém čtení, bych jenom připomněl, že tato novela vlastně podporuje liberalizaci a bezpečnost v rámci celé evropské sítě, se kterou se do toho zapojení počítá.

Chtěl bych zdůraznit, že ta naše lhůta transponování této směrnice musí být splněna do 30. dubna roku 2006. To znamená, že máme relativně tak akorát času, a s ohledem na závazky plynoucí z přistoupení České republiky je Česká republika povinna provést transpozici směrnic Společenství, jestliže právní úprava naše je odlišná. Pro splnění této povinnosti proto předkládá Ministerstvo dopravy novelu zákona o dráhách, jejímž prostřednictvím budou do zákona o dráhách implementována ustanovení směrnice Evropského parlamentu, to tedy znamená onoho druhého balíčku, o kterém tady pan ministr mluvil.

Já bych jenom velmi krátce k tomu dodal, že navrhovaná úprava nebude mít žádný dopad na rozpočet České republiky ani na podnikatelské prostředí, na sociální a životní prostředí.

Chtěl bych poděkovat a doporučuji, aby tato novela byla propuštěna do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče, já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Prosím pana poslance Sehoře, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek i k tomuto zákonu.

Už to řekl předkladatel, že kromě úprav osvědčení pro provozovatele dopravy na dráze se zavádí úplně nové osvědčení pro provozovatele dráhy. Není úplně jasné, jestli v případě, že vlastník dráhy provozuje i dopravu, jestli bude vypracovávat oba tyto takřka identické dokumenty.

Za druhé, posiluje se kompetence Drážního úřadu. To bude představovat docela velký nárůst administrativy pro podnikatelské subjekty, tzn. pro provozovatele dráhy. Není vždy jasné, jestli všechny ty údaje, které zákon požaduje, jsou potřebné. Není např. jasné, k čemu je úřadu seznam pracovních míst včetně jejich popisu. Není jasné, jak může úředník bez odborné způsobilosti posuzovat správnost či nesprávnost drážního provozního předpisu. Není jasné, podle čeho hodlá úřad posuzovat vhodnost organizační struktury podniku atd. Navíc k tomu přistupuje to, že tady neplatí správní řád, takže úředník bude mít takového provozovatele dráhy docela pevně v rukou.

Další věc je ta, že se zavádí liberalizace nákladní dopravy, a to mezinárodní v roce 2006, a v roce 2007 by měla být možná i takzvaná kabotáž. Já doufám, že to je reciproční věc, tzn. že i české podniky budou moci provozovat kabotáž v Evropě, v zahraničí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP