(15.50 hodin)
(pokračuje Hojda)

Dále v části týkající se správního trestání bude nutné kromě shora uvedeného rozšíření katalogu skutkových podstat správních deliktů v důsledku transpozice rovněž rozšířit příslušnou skutkovou podstatu správního deliktu v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady ES číslo 261/2004 z 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a kterým se zrušuje nařízení EHS číslo 261/2004.

Na základě dodatečných připomínek Ministerstva vnitra se stanoví podmínky pro ukládání sankce, zákazu činnosti a vypustí se ustanovení duplicitní se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád.

Já jsem zde uvedl věci, které bude zapotřebí doplnit právě proto, že s ohledem i na časovou přípravu tohoto návrhu a této novely nebylo možné je včas zapracovat do této novely a bude je zapotřebí řešit v průběhu druhého čtení ve Sněmovně jak v hospodářském výboru, tak při jednání Sněmovny. Chtěl bych jenom doplnit, že se samozřejmě i při přepisování stalo, že jsou zde některé chyby věcné, ale to si myslím, že je problém nejmenší a bude možné tyto věci řádně doplnit a opravit.

Jinak z hlediska zpravodajské zprávy nemám, co bych k tomuto návrhu dále dodal.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za to, co jste řekl. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Eduarda Vávry, a proto se na něj obracím, aby v této chvíli vystoupil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, předem mého příspěvku bych chtěl říci, že takové rozsáhlé novele vládního zákona o civilním letectví by lépe odpovídal zcela nový letecký zákon. Jedná se o veliké množství změn s ohledem na bezpečnost civilního letectví.

Bezpečnost je vnímána z pohledu vývoje mezinárodní bezpečnostní situace a ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Z toho důvodu je proto do novely zákona transponováno mnoho směrnic z Rady Evropy a Evropského parlamentu, dále pak nařízení Rady a Evropského parlamentu. Důsledkem je návrh nových vyhlášek a úprava starých vyhlášek, které z velké části nejsou připojeny k tisku. To je chybou a je nutno na to reagovat.

Dle novely zákona získává Úřad pro civilní letectví mnoho nových kompetencí, kterých se zbavuje Ministerstvo dopravy. To je v návaznosti právě na transpozici nařízení a směrnice. Jelikož jde o bezpečnost a choulostivé činnosti, jako například přidělování leteckých adres, rozdělování vzdušného prostoru, osvědčení o způsobilosti letišť, souhlas k poskytování odbavovacích služeb a jeho regulaci nebo dlouhodobé omezení letového prostoru a podobně, bylo by vhodné ponechat některé z těchto důležitých činností v gesci přímo Ministerstvu dopravy. Pokud se tak nestane, bude úřad se svými získanými kompetencemi v uvozovkách skoro neomezeným pánem nad civilním letectvím. Proto v debatě v rámci druhého čtení navrhnu, které kompetence by měly zůstat pod odpovědností ministra dopravy a které ponecháme na úředníkovi. Jsem přesvědčen o tom, že by zákon mohl poskytnout určité záruky například amatérské asociaci nebo fyzickým osobám pro plnění úkolů v oblasti hodnocení shody.

Nyní několik doplňujících postřehů.

Zjišťování zdravotní způsobilosti by mohlo být beze změn, a to bez pověřování zdravotnických zařízení.

Mám dotaz na navrhovatele, a to v oblasti ochranných pásem. Došlo ke snížení výšky staveb nad terénem nebo okolní krajinou o pětadvacet metrů a já doufám, že nedojde k nařízení o snížení již postavených staveb. Pokud by se k tomu přistoupilo, tak by šlo o retroaktivitu, která je nepřípustná. Zákon by měl stanovit, že se to staveb dle prozatím platného zákona netýká, a to v doplnění účinnosti paragrafu 41, což je paragraf o snížení staveb.

Doplnění věty v § 42 - cituji: "Vlastník nemovitosti je povinen strpět omezení vlastnického práva ke své nemovitosti při výkonu těchto oprávnění." Jde o oprávnění po předchozím informování vlastníka vstupovat na cizí pozemky za účelem provozování letišť nebo leteckých staveb, popřípadě omezení nebo odstranění překážky. Při této činnosti provozovatel letiště či letecké stavby nesmí způsobit škody i z hlediska časového. Není zde ale řešena náhrada škody. Náhrada musí být tak v zákoně doplněna alespoň deklarativně, a to právě v důsledku právě nově vložené věty.

Do novely zákona je vhodné doplnit i bezpečnostní prověrky letců, letušek a pozemního personálu, který vstupuje do tranzitních prostorů.

Na konec se chci zmínit o problému, to jest o zákonném pojištění rekreačních, sportovních a výcvikových letadel a dle zákona také sportovních létajících zařízení. Při vyjednávání s Evropskou unií nebyla uplatněna výjimka, což bude mít za následek zvýšení cen těchto letadel a zařízení se zdražením jejich služeb. To povede k útlumu tohoto odvětví a omezení sportovních aktivit. Proto si myslím, že by se na tuto skutečnost nemělo v zákoně zapomenout a měl by se připravit návrh nebo usnesení, které bude tento problém řešit.

Závěrem sděluji, že nenavrhuji dopracování ani zamítnutí, ale žádám o doplnění všech vyhlášek, které jsou citovány v zákoně, a z toho důvodu navrhuji prodloužení lhůty o 20 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, kdo další vystoupí do obecné rozpravy. Kdo další do obecné rozpravy? Není tu nikdo, kdo by se hlásil, tak já obecnou rozpravu ukončím.

Teď se přiznám - obracím se na zpravodaje kvůli tomu, jestli tam byl nějaký návrh, který se týkal lhůt, já jsem ho přeslechl, jestli by ho ještě jednou připomněl.

 

Poslanec Pavel Hojda: Ano, v rozpravě padl jenom jeden návrh a to je na prodloužení lhůty. Nikdo nenavrhoval další přidělení jinému výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak bylo to prodloužení lhůty?

 

Poslanec Pavel Hojda: Prodloužení o 20 dnů.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prodloužení lhůty projednávání o 20 dnů. Takže to bychom měli hlasovat až potom, co rozhodneme o přikázání příslušnému výboru. A to je všechno, co bychom také mohli hlasovat.

Já se pokusím přivolat poslance, aby tady byli nějací. Prosím vás, abyste se vrátili.

Panu ministrovi dávám závěrečné slovo. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Dámy a pánové, přestože ta debata nebyla příliš rozsáhlá, očekávám, že všechny ty body, které uvedli jak zpravodaj, tak pan poslanec Vávra, budou předmětem velkých diskusí ve výborech. Jsem připraven k této diskusi.

Chci jen vyloučit, že náš zákon je retroaktivní. Takové zákony prostě Ministerstvo dopravy nenavrhuje a ani tento zákon není retroaktivní. Ujišťuji vaším prostřednictvím pana poslance Vávru, pane předsedo, že tento zákon je zaměřen do budoucnosti.

Co se týká převodu státní správy na Úřad pro civilní letectví, tak ti úředníci jsou na Úřadu pro civilní letectví i na Ministerstvu dopravy, a proto to rozdělení kompetencí vychází z možnosti prvoinstančního rozhodnutí na Úřadu pro civilní letectví a druhoinstanční institucí se stane Ministerstvo dopravy. To nám zatím dělalo komplikace. A proto bych byl rád, abychom se i z tohoto pohledu dívali na případné pozměňovací návrhy i na tu diskusi. Jinak budu připraven na debatu.

Připravíme určitě, pokud chybí, nějaké návrhy vyhlášek, jsou tam vzadu v příloze vyhlášky, které jsme zpracovali, tak určitě je doplníme. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A k tomu prodloužení lhůty se, pane ministře, vyjádříte? (Ano, souhlasím.) Takže vy souhlasíte s prodloužením lhůty o 20 dnů. Dobrá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP