(14.30 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, v pořádku.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Z tohoto místa vás teď již prosím, abychom tyto body projednávali zároveň, čili abychom bod č. 134 zařadili za bod č. 44.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní máme ještě přihlášeného pana poslance Karla Vymětala. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi připomenout usnesení Poslanecké sněmovny č. 755, kterým jsme přijali a určili, že po schválení pořadu schůze lze navrhovat přeřazení jednotlivých bodů, nikoliv však určovat pevné datum jejich projednání. A ve druhém bodě se tady říká, že pokud Sněmovna vyhoví přeřazení, že se má zařadit na konec bloku. My neděláme denně nic jiného, než pevně zařazujeme body. Dámy a pánové, nevím, proč si ze sebe sami děláme kašpary.

Dokonce je neuvěřitelné, že paní kolegyně Šojdrová tady navrhne zařazení třetího čtení ve čtvrtek, když vládní koalice si prosadila do jednacího řádu, že třetí čtení budou pouze ve středu a v pátek. Bod 186 je třetí čtení, pokud jsem se nepřeslechl. Myslím si, že nejenom zpravodajové, jak říká paní kolegyně Šojdrová, ale všichni poslanci mají zájem účastnit se jednání Sněmovny. Považuji za naprosto přehnaný důvod, že zpravodajové by chtěli být přítomni. Myslím si, že tedy mohou být přítomni od rána až do večera.

Pane předsedo, pokud byste přijal všechny ty návrhy poslanců na pevné zařazení, dávám rovnou námitku proti tomuto postupu a žádám, aby se o každém návrhu hlasovalo nejdříve zvlášť, že jde o zvlášť odůvodněný případ. Nechť Sněmovna rozhodne, že to je zvlášť odůvodněný případ. Jinak potom, souhlasím s vámi, se v tom nevyzná nikdo, ani čert. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Šojdrová chce reagovat.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji kolegovi Vymětalovi, skutečně mě upozornil na to, že jsem navrhla zařazení třetího čtení, tady má pravdu. Upozornila jsem ale na to, že jde o druhé čtení tisku 949 a tím je bod 104.

O naléhavosti tohoto zařazení svědčí to, že konkrétně v tomto případě jde o novelizaci zákona o vysokých školách, která má přímou vazbu na schvalování státního rozpočtu a rozdělování rozpočtových prostředků veřejným vysokým školám, a nebude-li projednán do konce tohoto roku, tak pak je skutečně nutné odkládat jeho účinnost. To byl důvod, proč jsem navrhla jeho zařazení. Čili jedná se o důvody, které myslím jsou významné.

Chtěla bych jenom říci tolik. Protože došlo k mnoha precedentům v zařazení ostatních bodů i ostatních poslaneckých návrhů, proto jsem se dohodla s kolegy předkladateli, že toto opatření navrhnu i v těchto případech bodů, které jsou jinak odkládány donekonečna. Omlouvám se, kolega Vymětal v tomto má pravdu, ale pokud budeme tak postupovat i u jiných vládních návrhů zákonů jak vládních, tak poslaneckých, pak je to reakce, která je logická. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Jenom k panu poslanci Vymětalovi. Má v něčem pravdu. Na druhé straně já jsem neustále zdůrazňoval, aby každý, kdo navrhuje pevné zařazení, ho odůvodnil, aby Sněmovna posoudila, jestli je to ten zvlášť odůvodněný bod.

A ještě jedna věc. Je sice pravda, že v jednacím řádu jsou pevně stanovena ta třetí čtení, ale na druhé straně tam je také řečeno, že pokud Sněmovna nestanoví jinak. Takže ta možnost rozhodnout jinak tam je také zakotvena. Ale jinak myslím, že do určité míry jeho nespokojenost chápu, protože je třeba skutečně tento postup používat pouze v případě opravdu zvlášť odůvodněných bodů, a ne toho využívat kdykoliv.

Ještě se hlásí o slovo pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chci navázat na paní kolegyni Dundáčkovou. Ona má pravdu v tom, že by bylo vhodné, aby všechny návrhy zákona, které opravují úpadek, respektive konkursní řízení, byly projednávány pokud možno společně a pokud možno na této schůzi Poslanecké sněmovny, tak aby ústavněprávní výbor mohl začít projednávat tyto návrhy.

Dovolil bych si proto učinit návrh, který by zněl, že sněmovní tisk 1044, tj. ten poslanecký návrh zákona o úpadku a způsoby jeho řešení, dále pak vládní návrh zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, tisk 1120, a doprovodný zákon, který by se přijal v souvislosti s přijetím zákona o úpadku, sněmovní tisk 1121, by byly zařazeny na příští týden na úterý 25. 10. jako bod 6, bod 7 a bod 8. To by zajistilo, aby všechny tři návrhy, které upravují stejnou problematiku, byly projednány společně na této schůzi, a jak jsem řekl, aby ústavněprávní výbor na své listopadové schůzi mohl začít tuto náročnou a složitou materii projednávat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To znamená, že by paní poslankyně Dundáčková akceptovala takovýto návrh? Ano.

Ptám se, kdo další se hlásí o slovo. Ještě prosím - pan poslanec Ostrý.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést také procedurální změnu na pevné zařazení bodů, protože se zde tak neuvěřitelně přeřazují body, tak bychom rádi, kdyby byly pevně zařazeny tyto body: 42, 43, 44, 45 a 46, a to na středu 26. 10. jako první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý bod odpoledne.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Počkejte, to ale já nemůžu přijmout. Rozumíte, nemůžu přijmout argumentaci... (Poslanec Ostrý a předseda Zaorálek se domlouvají mimo mikrofon.)

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Hrozí to, že by se, pane předsedo, nestačily projednat na této schůzi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To hrozí hodně velkému množství bodů. (Neklid v jednací síni, pokračují domluvy mimo mikrofon.)

Takže jde o řadu bodů 42, 43, 44, 45, 46, a to jste navrhoval na středu 26. 10. odpoledne.

Prosím, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, pomůžu vám vypořádat se s tímto návrhem, protože v usnesení 755, které jsme přijali, je: III. Návrh na přeřazení bodu schváleného pořadu schůze lze provést pouze do 30 minut od zahájení denního jednání Poslanecké sněmovny. Aktuální čas je 14.37 hodin. (Neklid a smích, ojedinělý potlesk v jednací síni.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Domnívám se, že to, co řekl pan poslanec Koníček, je příliš dogmatický výklad té věci, protože tak by byli jednoznačně poškozeni ti, kteří návrhy přednesli. To by vedlo k tomu, že by tady byla asi pěkná tlačenice, aby se někdo nedostal přes tu třicátou minutu. Takže myslím si, že to není korektní vůči kolegům. Jestli dovolíte, tak bych tuto námitku nepřijal.

Nyní prosím ještě jednou, jestli někdo chce vystoupit. Je pravděpodobně nejvyšší čas opravdu na to, abychom nechali hlasovat o návrzích, které tady zazněly. Když dovolíte, zazvoním na vaše kolegy, aby se dostavili do jednací síně.

Ještě než se sejdete, přihlásil se o slovo ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, byl bych rád, kdyby nezapadl krok, který zde učinil na této schůzi před malou chvílí poslanecký klub Občanské demokratické strany.

Chtěl bych velmi stručně zrekapitulovat, že vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona na snížení daně z příjmů pro středně- a nízkopříjmové skupiny. Tento návrh kromě to, že snižuje to nejnižší pásmo daně z příjmů z 15 na 12 procent a druhé nejnižší pásmo z 20 na 19 procent, valorizuje první pásmo, převádí odečitatelné položky na slevy na dani a celkem tento návrh zákona sníží daňové zatížení středně- a nízkopříjmovým skupinám už od příštího roku, pokud bude schválen Poslaneckou sněmovnou, o více než 14 miliard korun.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP